Burgemeester Jaap Nawijn maakt excuses nadat uitspraken op sociale media komen

'De memo met excuses van Jaap Nawijn'

‘De memo met excuses van Jaap Nawijn’

HOLLANDS KROON – Eerder deze dag plaatste De Meerpeen een bericht over de onbeschofte uitlatingen van ‘onze’ burgervader. Het bericht riep veel reacties op bij inwoners van Hollands Kroon. Andere media waaronder RTV Noord-Holland en De Telegraaf namen de berichtgeving over.

Naar aanleiding van dit bericht heeft burgemeester Jaap Nawijn zijn excuses aangeboden aan de leden van de raad. Ook stelt hij in de opgestelde memo dat hij telefonisch contact heeft gehad met de heer Lombaard.


De tekst van de memo die is uitgegaan is:

Geachte leden van de raad,

Gisteravond na afloop van de raadsvergadering heb ik mij uitgelaten over iemand, wat geen pas geeft. Het betreft hier een geschil in de kwestie Planetenlaan (Lombaard/ Bleijerveld). Ik sprak daarbij over één van de betrokkenen bij de kwestie. Daarbij heb ik mij de uitspraak ‘stelletje zure gekken’ laten ontvallen met betrekking tot de familie Lombaard.

De kwestie Planetenlaan is een lastige en beladen casus. In de emotie van het moment heb ik de bewuste uitspraak gedaan. Vanochtend is deze op Social Media verschenen. Direct nadat ik daar op ben gewezen, heb ik contact gezocht met de heer Lombaard en mijn uitdrukkelijke excuses aangeboden.

Nadrukkelijk maak ik ook u, als gemeenteraad, mijn oprechte excuses.

Met vriendelijke groet,

Jaap Nawijn

VIDEO: Burgemeester Jaap Nawijn schoffeert familie Lombaard

HOLLANDS KROON – Als je het ambt van burgervader bekleed ben je de vertegenwoordiger van alle burgers van je gemeente. Tenminste dat zou zo moeten zijn. Maar gisteravond bleek na de begrotingsvergadering dat niets menselijks onze burgervader vreemd is. Na eerst wat gekkigheid met de griffier te hebben gemaakt valt het oog van de burgemeester op de familie Lombaard. De uitspraken die hij dan doet zijn schofferend en burgemeester onwaardig.

De familie Lombaard is al jaren verwikkeld in een rechtszaak met de buren Blijerveld. Op één of ander wijze is de gemeente steeds verder betrokken geraakt in de rechtszaken tussen beide partijen. Inmiddels lopen er ook rechtszaken tussen de gemeente en de familie Lombaard. Uit de dossierstukken, die onze redactie in zijn bezit heeft, kunnen we niet anders concluderen dan dat de gemeente een dubieuze rol speelt in het geheel. Ook het juist handelen van burgemeester Nawijn durven we aan de hand van de dossierstukken wel in twijfel trekken.

Dat de gemoederen inmiddels hoog zijn opgelopen blijkt wel uit onderstaand videofragment. Doordat de Burgemeester Nawijn vergeet zijn microfoon uit te zetten zijn we getuige van een gesprek tussen de griffier en de burgemeester. De gesproken woorden zijn stuitend voor iemand die het ambt van burgemeester bekleed. Oordeelt u zelf!

Reünieconcert Creona geslaagd

'Creona in 2006' - Foto: Creona.nl

‘Creona in 2006’ – Foto: Creona.nl

WIERINGERWERF – Muziekvereniging Creona speelde afgelopen zondag in de Cultuurschuur. Deze keer stond er een speciaal concert op het programma. Er werd gespeeld met een aantal oud-leden van Creona.

Een bijzondere reden voor het reünieconcert was er niet. ‘Doel van dit pro­ject is voor­al om oud-le­den en­thou­si­ast te ma­ken om weer mee te gaan spe­len’, meldt se­cre­ta­ris René Zwaan. Twaalf le­den heb­ben van­af sep­tem­ber met het or­kest ge­re­pe­teerd. Het concert werd een succes, er moesten extra stoelen bijgezet worden en dat is natuurlijk een mooie opsteker voor de organisatie.

Hollands Kroon gaat voor groen en veilig

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – De ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon wordt vanavond gevraagd de be­gro­ting voor 2017 vast te stel­len. In de begroting wordt budget gereserveerd voor de zaken die in 2017 moeten worden geregeld. Het college zet voor 2017 in op veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving.

 

Puntsgewijs de doelstellingen van Hollands Kroon voor 2017:

  • terugbrengen van straatroven en inbraken met 10% ten opzichte van 2016.
  • nauwe samenwerking tussen horeca, politie en gemeente opzetten om overlast en drankmisbruik te
   voorkomen.
  • Voor 1 juni 2017 moet er een plan van aanpak komen waarin verbetering van de veiligheid op
   bedrijventerreinen onder de loep wordt genomen.
  • het aan­tal straf­ba­re fei­ten, ge­pleegd door jon­ge­ren on­der acht­tien het ko­men­de jaar in elk ge­val niet ver­der stijgt.
  • Ver­der streeft de ge­meen­te hen­nep­kwe­ke­rij vrij te zijn.
  • Vergroten van de leef­baar­heid bin­nen de ker­nen. Door middel van een tevredenheid onderzoek om de twee jaar wordt dit gemonitord. Doelstelling is om van de 6,8 van dit jaar te groeien naar een 7 of hoger als rapportcijfer.

Hol­lands Kroon wil dat be­rei­ken door ex­tra aan­dacht te ge­ven aan de top vijf van pro­ble­men die uit het be­le­vings­on­der­zoek naar vo­ren kwa­men. In to­taal wordt er ruim 750.000 euro uit­ge­trok­ken voor het groen­be­heer, is er een ton be­schik­baar voor de aan­plant van bo­men en een klei­ne vier ton voor on­kruid­be­strij­ding.

Het volledige programma begroting is hier te vinden.

Nationale Brandpreventieweken

Nationale BrandpreventiewekenHOLLANDS KROON – Deze tip kwamen we tegen op de Facebookpagina van de blusgroep Slootdorp. Elk jaar staat de maand oktober bekend als de Nationale Brandpreventieweken. Dit jaar is het thema “Hé doe de deur dicht”. Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten of gered te worden.

Daarnaast is er ook nog een ander aandachtspunt uit het onderzoeksrapport: Het hebben van werkende hoorbare rookmelders. Want als men alle deuren sluit is de kans erg groot dat rookmelders beneden niet meer hoorbaar zijn in de slaapkamer. Dit kan u testen door in uw slaapkamer te gaan zitten met de deur dicht en iemand anders beneden op een rookmelder de testknop laten indrukken. Stelt u zich voor dat u slaapt. Is het geluid dan hard genoeg om wakker van te worden? Weet je wat je nog meer kan doen? Doe de test.
http://verkleindekansopbrand.nl/

Schadepost van een ton dreigt in zaak grond camping

Foto: Gemeente Hollands Kroon

Foto: Gemeente Hollands Kroon

WIERINGERWERF – Ook binnen de gemeenteraad van Hollands Kroon begint het langzaamaan door te dringen dat het gevoerde beleid van het college, in de zaak van de grond van camping Land uit zee, wel eens financieel heel nadelig uit kan vallen.

Vanuit de raad staan de vertegenwoordigers nu in de rij om vragen te stellen aan wethouder Theo Groot en de rest van het college. De ChristenUnie voorman Johan Paul de Groot staat vooraan. ‘Ik heb wel een paar vra­gen aan het col­le­ge’, zegt De Groot in de Schager Courant. ‘Ik vind dat het col­le­ge nu eerst open­heid van za­ken moet ge­ven hoe we in deze si­tu­a­tie zijn be­land. Ik wil we­ten wel­ke po­gin­gen er door de ver­schil­len­de par­tij­en zijn on­der­no­men om uit dit pro­bleem te ko­men. Daar­naast ben ik be­nieuwd met wel­ke op­los­sing B en W ko­men en ik wil ook wel we­ten waar­om de ge­meen­te niet komt op­da­gen als ze wordt ge­daagd in een rechts­zaak.’

De Groot doelt daar­bij op de rechts­zaak die Har­ry Vonk op 14 sep­tem­ber voer­de te­gen Hol­lands Kroon. Vonk be­toog­de daar dat hij het be­twis­te stuk­je grond van cam­ping Land uit Zee al sinds 1984 in ge­bruik heeft en daar­door mid­dels recht van ver­ja­ring ei­ge­naar is ge­wor­den. Hol­lands Kroon liet ver­stek gaan bij die zit­ting, waar­na de rech­ter oor­deel­de dat Vonk in­der­daad via ver­ja­ring de recht­ma­ti­ge ei­ge­naar is ge­wor­den. De ge­meen­te had voor­af­gaan­de aan de zit­ting al aan­ge­ge­ven ak­koord te zijn met de eis van Vonk dat de grond hem toe­komt.

Fij­ko van der Laan, frac­tie­voor­zit­ter van de PvdA, heeft net als zijn col­le­ga in de op­po­si­tie wel en­ke­le vra­gen aan het col­le­ge. ‘Ik heb de in­druk dat het college ste­ken heeft la­ten val­len. Maar in­hou­de­lijk weet ik nu te wei­nig om er al op te kun­nen re­a­ge­ren. Wij gaan dit kri­tisch vol­gen.’

Het col­le­ge wil vooralsnog niet re­a­ge­ren op de ont­sta­ne si­tu­a­tie. Haast is er inmiddels wel ge­bo­den! De rech­ter heeft namelijk on­der­ne­mer Jer­vin Ton­ne­man in het ge­lijk ge­steld en Hol­lands Kroon twee we­ken (tot 2 no­vem­ber) de tijd ge­ge­ven om de grond aan de ko­per van de cam­ping over te dra­gen. Doet de gemeente dat niet, dan be­gint de tel­ler van de dwang­som (€ 1000,00  per dag) te lo­pen. Ook heeft Ton­ne­man vol­gens de rech­ter so­wie­so al recht op een scha­de­ver­goe­ding. Dit voor de lan­ge ver­tra­ging die hij heeft op­ge­lo­pen door­dat de ge­meen­te haar kant van de over­een­komst niet na­kwam.

Maar dat is nog niet alles. Ook buur­man Vonk krijgt ech­ter geld van de ge­meen­te als Hol­lands Kroon aan de eis van Ton­ne­man vol­doet en de grond aan hem zou over­dra­gen. De dwang­som voor het ‘niet res­pec­te­ren van de hui­di­ge erf­grens’ kost de ge­meen­te even­eens € 1000,00 per dag.

Jan Eich­horn van Groen Links stoort zich met name aan de ar­ro­gan­tie bij de ge­meen­te. ‘Ik schrik hier van. Zo ga je niet met men­sen om. Ik heb zo­wel Ton­ne­man als Vonk ge­spro­ken en de ge­meen­te blinkt niet uit in het zoe­ken naar op­los­sin­gen. Ik vind dat er heel ge­mak­ke­lijk aan­ge­stuurd wordt op een rechts­zaak. Ik vind dat heel erg, want het ver­trou­wen in de ge­meen­te neemt hier­door af. Ik ga het col­le­ge ook ze­ker vra­gen stel­len over deze zaak.’ stelt hij in de Schager Courant.

Waar de oppositiepartijen inmiddels de messen lijken te slijpen om wethouder Theo Groot en zijn kompanen van het college te fileren, duikt de coalitie nog wat verder weg in het pluche. Een belronde van de Schager Courant leverde de volgende commentaren op: LADA fractievoorzitter Henk van Gameren: ‘Ik weet er nog niets van, maar het klinkt niet goed.’ Jan Swaag (VVD): ‘Ik wacht eerste de uitleg van het college af.  En dan moe­ten we kij­ken naar het ge­volg van de bei­de von­nis­sen.’ Jip Pancras (SHK): ‘In­hou­de­lijk kan ik er nog niet op re­a­ge­ren’ en Elaine Vlaming (CDA) sluit zich aan bij Jip Pancras en voegt er aan toe: ‘Het is uit­voe­ring en dat valt on­der het col­le­ge’. Kortom gezien de lauwe reacties binnen de coalitie zullen er geen politieke gevolgen zijn voor de wethouder. Met de stemverhoudingen binnen de raad 20 zetels voor de coalitie en 9 voor de oppositie (fractie Wittink meegerekend met de oppositie) zal het voorval met de mantel der liefde worden bedekt.

Als redacteur van de Meerpeen vraag ik me wel eens af hoe dit verder zal gaan in Hollands Kroon. De arrogantie waarmee men bestuurt zal toch alleen maar leiden tot meer van dit soort conflicten? Betrokkenheid van de burgers bij de politiek en het beleid de gemeente daalt tot het nulpunt. De ambtelijke organisatie en het college faalt op vele punten. Ik vraag mij inmiddels af hoe lang dit nog goed gaat. Want inmiddels liggen op mijn bureau de stukken van een volgende zaak in Wieringerwerf waar de gemeente een dubieuze rol in speelt.

Vrijdag modeshow in de Cultuurschuur

Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Vrijdagavond organiseert Mooi Boetiek weer een swingende Modeshow in de Cultuurschuur. Mooi Boetiek komt met de nieuwste collecties, gepresenteerd door plaatselijk talent in alle maten. Dit keer werkt Barbara van Mooi Boetiek onder andere samen met Shoe Plaza en Bloemenwinkel Thuis.

En als ‘t net zo boeiend en druk wordt als de eerste keer, wordt het weer heel gezellig! De toegang is gratis en de modeshow begint om 19.30 uur.

Vrijdag modeshow in de Cultuurschuur

Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Vrijdagavond organiseert Mooi Boetiek weer een swingende Modeshow in de Cultuurschuur. Mooi Boetiek komt met de nieuwste collecties, gepresenteerd door plaatselijk talent in alle maten. Dit keer werkt Barbara van Mooi Boetiek onder andere samen met Shoe Plaza en Bloemenwinkel Thuis.

En als ‘t net zo boeiend en druk wordt als de eerste keer, wordt het weer heel gezellig! De toegang is gratis en de modeshow begint om 19.30 uur.

Hulp voor agrariërs bij huisvesting seizoenarbeiders

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – De herfst heeft zijn intrede gedaan en de natuur doet langzaam een jasje uit. Maar dat betekent niet dat er voor agrariërs een rustige tijd aanbreekt. Er moet nog genoeg gebeuren op het land. Denk bijvoorbeeld aan het rooien van lelies. Voor agrariërs kan dat betekenen dat er seizoenarbeiders moeten worden ingezet. Wij wijzen u graag op de mogelijkheden rondom de huisvesting van deze tijdelijke werknemers.

Zo is er inmiddels een speciale brochure voor werkgevers ontwikkeld, zodat zij precies weten waar hun accommodatie aan moet voldoen. U vindt deze rechts op de pagina, in het groene blok. In de brochure wordt ook ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor logies.

Wethouder Theo Meskers: ‘We zijn blij met de manier waarop de agrarische sector de huisvesting van buitenlandse seizoenkrachten oppakt. Uit de aanvragen die we krijgen wordt duidelijk dat veel werkgevers er serieus mee omgaan. Dat is nodig ook. Arbeidsmigranten verdwijnen niet meer uit onze regionale economie. Daarom willen we voor hun huisvesting geen houtje-touwtje oplossingen, maar een verblijf dat qua veiligheid en kwaliteit de toets der kritiek kan doorstaan; een permanente voorziening voor tijdelijk gebruik. Dat is uiteindelijk in ieders belang. Maar daar is nog niet elke werkgever van doordrongen. Daarom blijven we er scherp op.’

‘Soms stuiten we ondanks alles toch nog op niet-vergunde situaties. Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wijzen we op de (on)mogelijkheden en vragen wij de betrokken ondernemer de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot de gewenste situatie, wordt handhavend opgetreden.De meest voor de hand liggende maatregel is het opleggen van een dwangsom.’

Hulp voor agrariërs bij huisvesting seizoenarbeiders

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – De herfst heeft zijn intrede gedaan en de natuur doet langzaam een jasje uit. Maar dat betekent niet dat er voor agrariërs een rustige tijd aanbreekt. Er moet nog genoeg gebeuren op het land. Denk bijvoorbeeld aan het rooien van lelies. Voor agrariërs kan dat betekenen dat er seizoenarbeiders moeten worden ingezet. Wij wijzen u graag op de mogelijkheden rondom de huisvesting van deze tijdelijke werknemers.

Zo is er inmiddels een speciale brochure voor werkgevers ontwikkeld, zodat zij precies weten waar hun accommodatie aan moet voldoen. U vindt deze rechts op de pagina, in het groene blok. In de brochure wordt ook ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor logies.

Wethouder Theo Meskers: ‘We zijn blij met de manier waarop de agrarische sector de huisvesting van buitenlandse seizoenkrachten oppakt. Uit de aanvragen die we krijgen wordt duidelijk dat veel werkgevers er serieus mee omgaan. Dat is nodig ook. Arbeidsmigranten verdwijnen niet meer uit onze regionale economie. Daarom willen we voor hun huisvesting geen houtje-touwtje oplossingen, maar een verblijf dat qua veiligheid en kwaliteit de toets der kritiek kan doorstaan; een permanente voorziening voor tijdelijk gebruik. Dat is uiteindelijk in ieders belang. Maar daar is nog niet elke werkgever van doordrongen. Daarom blijven we er scherp op.’

‘Soms stuiten we ondanks alles toch nog op niet-vergunde situaties. Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wijzen we op de (on)mogelijkheden en vragen wij de betrokken ondernemer de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot de gewenste situatie, wordt handhavend opgetreden.De meest voor de hand liggende maatregel is het opleggen van een dwangsom.’