Agrarisch verkiezingsdebat

MIDDENMEER – Op woensdag 21 maart strijden 10 partijen in Hollands Kroon om de gunsten van de burgers. En diverse organisaties organiseren traditioneel debatten waar de partijen hun visie kunnen geven op de hete hangijzers die onder hun bevolkingsgroep leven. Zo zal ook de LTO Noord Hollands Kroon in samenwerking met Agrarische Jongeren De Noord en Agrarische Jongeren Wieringermeer e.o. het LTO Noord Verkiezingsdebat organiseren.

Het LTO Noord Verkiezingsdebat wordt georganiseerd op dinsdag 13 maart in De Meerhoeve aan de Cultuurweg 3 in Middenmeer. De avond begint om 19.30 uur.

GESCHIEDENIS: Bietencampagne 2002

‘Bietencampagne 2002’ – Foto: Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Even terug in de tijd… Afgelopen week werd de suikerbietencampagne gesloten. De inname door de fabriek in Dinteloord stopte al op 5 februari, bij de fabriek in Vierverlaten in Groningen was afgelopen zaterdag de laatste inname dag.

Tegenwoordig worden alle suikerbieten over de weg naar de fabrieken vervoert. In de archieven vonden we nog een fotoserie uit 2002. Alexander Bügel legde destijds de bietencampagne vast op de werkhaven De Oude Zeug.

‘Het is lekker op de trekker, met het rubber deur de blubber….’

WIERINGERMEER – Het Mannenkoor Karrespoor bezongen het al in 1991 in hun hit ‘Lekker op de trekker’. En de foto’s op De – Wieringermeer Farmer Fails bevestigen dat de zinsnede ‘Met het rubber deur de blubber’ uit het lied nog steeds op waarheid berust.

refrein:
Want het is lekker op de trekker
Met het rubber deur de blubber
Ja, het is lekker op de trekker
Geef je leven zin
Toe vrouwgies wordt boerin

Echter de agrariërs in de onderstaande foto’s zullen waarschijnlijk wat minder opgetogen zijn over de modderpoelen op de landerijen in en om de polder.

Foto: De Wieringermeer Farmer Fails

Foto: De Wieringermeer Farmer Fails

Foto: De Wieringermeer Farmer Fails

Foto: De Wieringermeer Farmer Fails

Foto: De Wieringermeer Farmer Fails

Foto: De Wieringermeer Farmer Fails

Windpark Wieringermeer de voors en tegens

WIERINGERMEER – Nuon wil in 2018 starten met de aanleg van Windpark Wieringermeer. Vanaf 2019 zullen de eerste molens bedrijf worden genomen. De aanleg van het park, over een oppervlakte van 17 bij 13 kilometer, is omstreden. Omwonenden vrezen dat de moderne windturbines veel overlast veroorzaken. Niet alleen omdat ze hoger zijn dan de huidige 93 molens, maar ook omdat ze dichter bij de bebouwde kom worden geplaatst.

In mei vorig jaar zette de Raad van State het licht echter op groen. Vrijwel alle bezwaren tegen de aanleg van het park werden van tafel geveegd. NH verslaggever Jurgen van den Bos maakte een reportage over de voor- en nadelen van het Windpark Wieringermeer.

Najaarsschouw Hoogheemraadschap

‘Is uw sloot al schoon?’ – Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De schouwmeesters controleren vanaf maandag 16 oktober de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Dit is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen als het regent. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren.

Wie moet er iets doen?

Bent u eigenaar van een perceel gelegen aan een sloot, dan is de kans groot dat u hiervoor onderhoudsplichtig bent. Vul uw postcode in op onze website (hhnk.nl/leggerwateren) om te zien of u onderhoudsplichtig bent.

Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming en kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, meer ruimte. Deze plekken staan aangegeven op de website www.hhnk.nl/ruimtevoorgroei.

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 – 582 8282.

VIDEO: Aftrap van de nationale week van de friet bij Leven van de wind

WIERINGERWERF – De week van de friet wordt georganiseerd van 30 september tot en met 8 oktober. Op bezoekboerderij Leven van de Wind werd vandaag de aftrap gegeven en mochten de kinderen hun eigen aardappelen verzamelen. Natuurlijk werd de middag afgesloten met een heerlijk frietje. Natuurlijk nam de Meerpeen even een kijkje.

Oogstwerkzaamheden ook op de Wieringermeer Farmer Fails

WIERINGERMEER – Het is binnen de agrarische sector overal een drukte van belang. De producten worden overal van het land gehaald. Wortelen, uien, aardappelen, mais, suikerbieten en ga zo nog maar even verder. Lange dagen, korte nachten en dat wreekt zich zo nu en dan. En als je dan even niet oplet sta je met een foto op de Facebookpagina van de Wieringermeer Farmer Fails.

Onze redactie spotte daar weer een paar zaken die niet helemaal goed gegaan waren.

‘Met kilveren neem je in de regel de sloten niet mee. Maar deze boer maakte een uitzondering.’

‘Veel regelval, vettige grond…. succes verzekerd. Heel wat boeren zullen tijdens de oogst al vast hebben gestaan op het land’

Het oogsten van het mais geeft soms best wel wat rommel. Hier ging het niet helemaal goed.

Een ongeluk komt nooit alleen. Eerder ging er ook al een kieper op z’n kant. Maar de vooruitzichten waren hier niet best getuige de scheppen die ze al hebben klaargezet. Dat werd nog even buffelen voor de mannen.

Nuon neemt molens Windcollectief Wieringermeer over

‘De huidige solitaire molens zijn inclusief de wieken circa 100 meter hoog. De nieuwe molens in het Windpark Wieringermeer worden rond de 200 meter hoog. ‘ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERMEER – Wind­col­lec­tief Wie­rin­ger­meer BV wordt overgenomen door Nuon, dat daarmee de grootste speler om het gebied van Winmolens in de Noordkop wordt. Binnen de plannen van het Windpark Wieringermeer zou Nuon al 50 molens bouwen, maar met de overname van het Windcollectief Wieringermeer komen er daar nog eens 32 bij.

De mil­joe­nen­deal die voor de overname nodig was legt de ruim 30 particuliere turbine-eigenaren geen windeieren. ‘We wor­den er fi­nan­ci­eel be­slist wij­zer van’, be­aamt Jaap van der Beek in de Schager Courant. Van der Beek is voor­zit­ter en me­de­op­rich­ter van het col­lec­tief, een ver­bond van men­sen uit de Wie­rin­ger­meer­pol­der met een wind­mo­len op hun erf.

‘We zijn een jaar of twaalf ge­le­den ge­start als groep, daar­na een ver­e­ni­ging ge­wor­den en heb­ben weer even la­ter een BV op­ge­richt’, ver­telt Van der Beek. ‘Al­le­maal met als doel onze tur­bi­nes, die los van el­kaar in het land­schap staan, op een an­de­re plek in lijn­op­stel­lin­gen in het wind­park te kun­nen op­scha­len. Met mo­der­ne­re en gro­te­re wind­mo­lens is meer ener­gie, dus op­brengst, te be­ha­len.’

 

Door de plot­se­lin­ge verkoop, pluk­ken de par­ti­cu­lie­re wind­mo­lenei­ge­na­ren eer­der dan ge­pland de vruch­ten van hun in­ves­te­rin­gen. ‘Waar we nor­maal ge­spro­ken ge­spreid over tus­sen de vijf­tien tot 25 jaar geld zou­den gaan ver­die­nen met het op­wek­ken van groe­ne stroom, doen we dat nu in één klap­”, licht spreek­buis Van der Beek toe in de krant.

‘Door lage stroom­prij­zen en kans op wei­nig wind brengt on­der­ne­men in wind­ener­gie on­ze­ker­heid en on­der­ne­mers­ri­si­co’s met zich mee. Door ver­koop kie­zen we nu voor ze­ker­heid: we ha­len met deze deal onze in­kom­sten een be­hoor­lijk stuk naar vo­ren.’

 

 

De 32 solitaire wind­mo­lens van het col­lec­tief kun­nen nog en­ke­le ja­ren blij­ven draai­en. De molens moe­ten wor­den ge­sloopt bin­nen vijf jaar na­dat de nieu­we tur­bi­nes zijn ge­bouwd. In 2018 zal Nuon een start maken met de bouw van de nieuwe molens.

VIDEO: Aardappeloogst in gevaar

Foto: NH Nieuws Matthijs Gemmink

HOLLANDS KROON – Boeren in de Oostpolder zijn bang dat een deel van hun aardappeloogst verloren is gegaan door de enorme regenval. Veel landerijen hebben lange tijd blank gestaan. De pootaardappelen verdrinken als ze zo’n 24 uur onder water hebben gestaan.

“Je hebt het hier per hectare over een opbrengst van 15.000-20.000 euro. Dat is ook de schade als hier een hectare verrot”, vertelt aardappelteler Simon Wilms. “De pootaardappel is voor veel bedrijven de kurk waar het bedrijf op drijft.”

De boeren snappen dat het nu om extreem veel regen gaat, maar hopen dat er in de toekomst toch meer maatregelen genomen kunnen worden. “We willen graag met gemeente en Hoogheemraadschap in gesprek gaan om te kijken of de sloten voortaan niet eerder schoon kunnen worden gemaakt. Dan stroomt alles beter door. Ook kunnen er misschien grotere duikers geplaatst worden”, zegt de 31-jarige Wilms.

Bij een veld van een collega-boer aan de Zwinweg bij Anna Paulowna, sopt de jonge boer door het veld. “Wat is het hier nog erg. Ik had toch even laarzen aan moeten doen.” Met zijn handen wroet hij in het water en haalt een paar aardappelen boven. “Ze staan zo’n 75 procent onder water. De komende dagen moeten we bekijken hoe groot de schade is.”

Wegpompen
De boeren hopen dat het Hoogheemraadschap voortaan preventief de waterstand wil verlagen als er noodweer dreigt zoals de afgelopen weken. “Preventief wegpompen, dat is het ja. En dan maakt het niet uit of de regen valt of niet. Dan ben je er in ieder geval op voorbereid en zit je achteraf niet met de handen in het haar als het toch weer te laat is.”

Het Hoogheemraadschap laat weten dat er al meerdere maatregelen in het gebied genomen zijn. Zo zijn er extra stuwen geplaatst die het water versneld kunnen afvoeren. Maar het Hoogheemraadschap gaat graag met de boeren in gesprek om te kijken wat er in de toekomst beter kan. Boeren kunnen dat ook melden bij speciale spreekuren in de regio. De gemeente Hollands Kroon is uitvoerder en ook afhankelijk van de besluiten van het Hoogheemraadschap, maar sluit zich daar graag bij aan.