Agrarisch Congres in Schagen

Gedeputeerde Jaap Bond is ook aanwezig – Foto: Provincie Noord-Holland

REGIO – Perspectief voor landbouw en visserij in Noord-Holland, dat is het thema van het agrarisch congres dat op 11 februari gehouden zal worden in het Slot Hotel in
Schagen. Medewerking wordt verleend door Jaco Geurts, Tweede Kamerlid ,
woordvoerder landbouw en visserij, Jaap Bond, gedeputeerde Economie en
Landbouw in Noord-Holland, Willemien Koning, boerin en Statenlid CDA Noord-
Holland, woordvoerder landbouw en milieu en Frank Frohwijn CDA-Lijsttrekker voor
het Waterschap HHNK.

Welke kant gaat het op met mestbeleid, fosfaatwetgeving, dieraantallen en
gewasbeschermingsmiddelen? Hoe wordt strijd tegen verzilting opgepakt? Hoe
zorgen we voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten en voldoende personeel?
Hoe spelen we in op de maatschappelijke wens rond duurzaamheid, toename van
biodiversiteit en kringlooplandbouw? Zijn daar verdienmodellen voor te vinden? Wat
is de toekomst van de pulsvisserij? Al deze zaken zullen op 11 februari aan de orde
komen vanuit provinciale en landelijke invalshoek.

Het congres wordt georganiseerd door CDA Schagen, Den Helder, Texel, Hollands
Kroon en CDA Noord-Holland. Congresvoorzitter is Theo van Eijk en de avond zal
interactief zijn. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis! De avond wordt gehouden in Slot Hotel Schagen, Slotplein 4, Schagen en begint om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur.

Jeroen Noot nieuwe programmamanager Greenport NHN

Foto: René Faas

REGIO – Het bestuur van Stichting GreenPort Noord-Holland Noord heeft Jeroen Noot benoemd als programmamanager van GreenPort NHN. Per 1 maart is hij het gezicht van de organisatie.  Jeroen Noot is al jaren in diverse functies actief op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven. De laatste jaren is hij onder meer als projectleider actief voor Greenport NHN.

Jeroen is goed ingevoerd in de GreenPort activiteiten en kent het netwerk. Hij kan vlot de taken van Rian van Dam, die is benoemd als burgemeester van Hollands Kroon, overnemen en verder bouwen aan de positie van de Greenport in de regio en daarbuiten.

Convenant AgriProjecten getekend

Ondernemers, onderwijs en overheid slaan de handen ineen met het ondertekenen van het
Convenant AgriProjecten. –  Foto Ernest Selleger

REGIO – Ons land hoort bij de wereldspelers in de agri- en foodsector. De Kop van Noord-Holland is dan weer één van de grootste spelers in dit land. Belangrijke innovaties rond melkrobots, GPS-systemen in de akkerbouw en energiebesparing worden in Nederland bedacht. De agribusiness is een sector met veel banen en technologische vernieuwingen die valt of staat met voldoende medewerkers en goede aansluiting op agri-onderwijs. Daarom hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden het convenant AgriProjecten Match2020 ondertekend.

De agribedrijven hebben dringend behoefte aan jonge mensen met nieuwe competenties (zoals kennis over ICT en techniek). Evenals aan studenten van het WO, HBO of MBO. En vooral vacatures voor MBO-studenten zijn er volop.

De AgriProjecten van Match2020 (de bestuursopdracht vanuit De Kop Werkt! om de lokale economie te versterken door onderwijs en banen beter op elkaar aan te laten sluiten) omvatten momenteel zeven projecten om meer mensen aan de slag te laten gaan in een opleiding en/of baan in de agrarische sector. GreenPort NHN is betrokken en levert in opdracht van Match2020 de projectleider.

Het project Tuinbouwbattle laat kinderen uit groep 8 kennismaken met tuinbouw. ‘GroenStart’ zorgt dat mensen met hulp weer aan het werk kunnen, in het groen. Het MBO Agri Traineeship maakt het makkelijker voor MBO-studenten om een goede start op de arbeidsmarkt te maken: ze kunnen dan afstuderen en een startersfunctie koppelen bij een zelfde werkgever of wellicht een carrousel van werkgevers. Dat is één van de onderwerpen die nu wordt onderzocht.

Interesse in innovatie? Daar vervult het project de Agri Incubator een rol: vanaf 2020 worden twee innovatieve start-ups per jaar ondersteund. Ook wordt onderzocht of er een Agri Drone centrum kan komen: een plek waar ondernemers, overheid en onderwijs samen hun weg gaan vinden in het integreren van drones in de agrarische sector. Ten slotte wordt met de projecten GreenTech NHN en Agri Kenniscases ingezet op stages, masterclasses en bedrijfsbezoeken en onderzoeksvragen voor
MBO-studenten bij agrarische bedrijven, zodat er meer bekendheid en interesse ontstaat voor elkaar.

Wethouder Theo Meskers is als bestuurlijk trekker van Match2020, verheugd over de projecten: “Ik ben blij dat ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk werken aan manieren om professionals voor het werk in onze regio te interesseren. Dat doen we door de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren maar ook door met arbeidsmarktcommunicatie jonge professionals naar de regio te trekken.”

Daar draagt het ondertekende convenant aan bij. Het houdt in dat de verschillende partijen (ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen) samen de doelen kennen en daar op inzetten. De partners bespreken projecten, delen ervaringen en doen onderzoek. Zo bereiken we studenten en nieuwe medewerkers die hun droombaan gaan vinden in de agrisector in de Kop van Noord-Holland.

VIDEO: Geitenstop van kracht in Provincie Noord-Holland

HOLLANDS KROON – In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen, mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden en is omschakeling naar een geitenhouderij niet mogelijk.

Gedeputeerde Jaap Bond (landbouw): ‘Na de landelijke onrust rondom de mogelijke effecten op de volksgezondheid van geitenhouderijen dicht in de buurt van woonwijken, namen vijf andere provincies al eerder maatregelen. De afgelopen weken zijn er meerdere signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Daarnaast kreeg ik vragen van wethouders hoe zij met deze groei moeten omgaan, maar ook met de onrust die ontstaat bij hun inwoners. Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze tijdelijke maatregel in te voeren.’


Provinciale Staten hebben op 10 december een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen waardoor de stop per 12 december 2018 van kracht is. Het voorbereidingsbesluit is zes maanden geldig. In de tussentijd wordt de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) aangepast. Hierin staan de spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen Noord-Holland. De PRV bevat onder andere regels ten aanzien van de soort en de grootte van (agrarische) bedrijven.

Uit landelijk onderzoek van Veehouderij, Gezondheid Omwonenden (VGO) blijkt dat inwoners binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking. De oorzaak van dit verhoogde risico is echter niet bekend, daarom wordt verder onderzoek gedaan. Naar verwachting zijn de resultaten in 2021 bekend. Totdat er meer duidelijkheid is over het verband tussen de toename aan longontstekingen en de aanwezigheid van geitenhouderijen, blijft de Noord-Hollandse geitenstop van kracht.

Najaarsschouw Hoogheemraadschap

‘Is uw sloot al schoon?’ – Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De schouwmeesters controleren vanaf maandag 15 oktober de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Dit is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen als het regent. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren.
Wie moet er iets doen?

Bent u eigenaar van een perceel gelegen aan een sloot, dan is de kans groot dat u hiervoor onderhoudsplichtig bent. Vul uw postcode in op onze website (hhnk.nl/leggerwateren) om te zien of u onderhoudsplichtig bent.

Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming en kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, meer ruimte. Deze plekken staan aangegeven op de website www.hhnk.nl/ruimtevoorgroei.

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 – 582 8282.

Modder op de weg

Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON / WIERINGERMEER – De oogsttijd is weer begonnen. Dat betekent dat de wegen in het buitengebied weer druk worden bereden met tractors en andere landbouwvoertuigen. Het gevolg is dat de wegen regelmatig zijn besmeurd met modder.

Agrariërs zijn verplicht om zelf de openbare weg schoon en veilig te houden en bij een onveilige situatie waarschuwingsborden te plaatsen. De gemeente controleert regelmatig of de agrariërs voldoen aan deze verplichting.

Let op!

Ondanks dat de modder is verwijderd, kan de weg evengoed glad zijn. Iedere weggebruiker moet daarom altijd en vooral bij natte weersomstandigheden, goed opletten. Als u ziet dat een weg niet of niet goed is schoongemaakt, laat het dan ons weten via de Fixi-app. Maak desnoods een foto van de situatie. Wij kunnen dan de vervuiler op de situatie aanspreken en sommeren om de weg snel schoon te maken.

College akkoord met vestiging biovergister op agriport

MIDDENMEER – Het college heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan voor de vestiging van een biovergister op de Oostlanderweg in Middenmeer.

Een biovergister verwerkt biologisch afval (o.a. van de glastuinbouwbedrijven op Agriport), verpakking en restafval samen in een verwarmde, luchtdichte tank. Vervolgens gaan bacteriën aan het werk om de biomassa om te zetten in methaangas.

Hiervan worden nuttige producten gemaakt voor het energiebedrijf ECW, zoals:

  • Groen gas voor het gasnet van ECW;
  • Warmte voor hergebruik in groentekassen;
  • Co2 voor hergebruik in groentekassen;
  • Schoon water voor hergebruik in groentekassen of als koelwater.

De biovergister komt op een kavel van circa 3,8 hectare te staan.

‘Het idee achter de biovergister’

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan ‘Agriport 1’ is een mogelijkheid opgenomen om de bestemming te wijzigen voor de vestiging van een biovergister. Uit het ontwerpwijzigingsplan blijkt dat de biovergister past binnen de wijzigingskaders van het bestemmingsplan en verder stedenbouwkundig, verkeerskundig en vanuit het oogpunt van milieu en veiligheid goed op de nieuwe locatie inpasbaar is. Daarnaast past de biovergister binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Hollands Kroon.

Zienswijzen
Het ontwerpwijzigingsplan ligt binnenkort zes weken ter inzage. Binnen deze periode bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De zienswijzen worden door het college betrokken bij het definitieve besluit om het wijzigingsplan al dan niet vast te stellen. Het wijzigingsplan kan na bekendmaking van de ter inzage legging via de website www.ruimtelijkeplannen.nl in gezien kan worden.

 

Oogstwerkzaamheden weer begonnen

WIERINGERMEER – Het is binnen de agrarische sector overal een drukte van belang. De producten worden overal van het land gehaald. Wortelen, uien, aardappelen, mais, suikerbieten en ga zo nog maar even verder. Niet alles gaat altijd goed, zoals blijkt uit de foto’s op de Facebookpagina van de Wieringermeer Farmer Fails.

‘Dat wordt weer even handwerk voor ze verder kunnen’ – Foto: De – Wieringermeer Farmer Fails

‘Ze zeiden dat hij goed vastzat’ – Foto: De – Wieringermeer Farmer Fails

Boer Tom’ opent de Boerenversmarkt in Slootdorp

‘Boer zoekt vrouw hunk en Eigen huis & tuin presentator Tom Groot opent zaterdag de Boerenversmarkt’ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP – Op zaterdag 1 september zal Tom Groot uit ’t Veld, beter bekend als ‘Boer Tom’ van Boer zoekt Vrouw de vijfde editie van de Boerenversmarkt in Slootdorp openen. Tom werd in heel Nederland bekend na zijn deelname aan Boer zoekt vrouw in 2014 en runt net als de deelnemers van de markt een agrarisch bedrijf in de Kop van Noord-Holland. Daarnaast is hij wekelijks te zien als de tuinman van het televisieprogramma Eigen Huis & Tuin van RTL 4. De openingshandeling is gepland op zaterdag 1 september om 10.45 uur, waarna de markt vanaf 11.00 open zal zijn voor publiek. De opening is voor iedereen toegankelijk, Boer Tom geef de eerste bezoekers van de markt graag wat tips mee voor hun eigen tuin.

De Boerenversmarkt
Op zaterdag 1 en zondag 2 september wordt in Slootdorp voor de 5e keer op rij een grootse Boerenversmarkt georganiseerd. Tijdens deze markt laten boeren, tuinders en versproducenten zien en proeven wat voor moois er van de Noord-Hollandse bodem komt. Naast de vertrouwde gezichten op de markt zoals bijvoorbeeld een champignonteler, aardappeltelers, kaasboeren, fudge- en chocolademakers, paardenmelker, zwarte bessenteler en plantenkwekers zijn er ook een heel aantal nieuwe gezichten op de markt. Zo is er bijvoorbeeld een producent van schapenmelkproducten, geitenkaas, Engelse hartige taarten en een heus wormenhotel. Ook heeft de markt dit jaar een primeur met een heus kookpodium waar lokale koks koken met streekproducten en de bezoekers laten proeven wat voor lekkers ze ook thuis kunnen maken met Noord-Hollandse producten. Tijdens de markt is er een programma om jong en oud te vermaken. Op zaterdag treedt ‘het Scheepstuygh’ op uit Schagen en op zondag maakt het Wieringer Meezingkoor zijn opwachting. Voor de kinderen is er een springkussen, boerderijdieren om te aaien en worden er knutselactiviteiten georganiseerd. Op zondag komt Stal de Stol ponyritjes verzorgen.

Openingstijden en locatie
De Boerenversmarkt wordt gehouden in de schuren en kassen van Kwekerij Siem Munster, Wierweg 7 in Slootdorp en is beide dagen gratis toegankelijk van 11.00-17.00 uur. Meer informatie over de markt, haar deelnemers en het programma is te vinden op www.boerenversmarkt.com , ook is de markt via Facebook te volgen via www.facebook.com/boerenversmarkt .