Meer burgerhulp bij hartstilstand

Hartstichting_6minutenzone-8-_aed_halen_marlieke
HOLLANDS KROON
– Steeds meer slacht­of­fers van een hart­stil­stand in de Noord­kop kun­nen bin­nen zes mi­nu­ten wor­den ge­hol­pen. Wan­neer ie­mand een hart­stil­stand krijgt, wor­den bur­ger­hulp­ver­le­ners uit de buurt op­ge­roe­pen via een te­le­fo­ni­sche mel­ding. Zij heb­ben zich la­ten re­gi­stre­ren als vrij­wil­li­ger. Het aan­tal bur­ger­hulp­ver­le­ners in Scha­gen en Hol­lands Kroon is ten op­zich­te van vo­rig jaar met ze­ven pro­cent ge­ste­gen.

De twee ge­meen­ten tel­den in 2015 in to­taal 1181 ge­re­gi­streer­de bur­gers die te hulp kun­nen schie­ten bij een hart­stil­stand. Dat zijn er nu 87 meer. Zo­wel Scha­gen als Hol­lands Kroon hield be­gin dit jaar in­for­ma­tie­avon­den en plaatste ad­ver­ten­ties om bur­ger­hulp­ver­le­ners te wer­ven.

 

 

 

Bij NK stro laden gaat het om de ’Gouden Hooivork’

WIERINGERWERF – Zo rap mo­ge­lijk 120 stro­ba­len op een aan­hang­wa­gen ach­ter een rij­den­de trek­ker la­den. En dan de min­ste stro­ba­len ver­lie­zen, wan­neer er over bal­ken wordt ge­re­den. Dat is de kunst tij­dens het NK stro la­den voor teams op zon­dag­mid­dag 28 au­gus­tus, tus­sen een en zes uur, in Wie­rin­ger­werf. De lan­de­lij­ke ti­tel­strijd om de ‘Gou­den Hooi­vork’ wordt voor de der­de zo­mer op rij ge­hou­den bij Be­zoek­boer­de­rij ‘Le­ven van de wind’ aan de Oos­ter­terp­weg.

De te klop­pen for­ma­tie is het Frie­se Blun­der­hiem, dat er zo­wel in 2014 als 2015 met de Gou­den Hooi­vork van­door ging. Bij de bij­zon­de­re wed­strij­den, be­doeld voor ge­meng­de ploe­gen van maxi­maal ze­ven per­so­nen (zes la­ders en een trek­ker­rij­der), is pu­bliek van har­te wel­kom om deel­ne­mers aan te moe­di­gen. ,,Hoe meer zie­len, des te meer vreugd.’’

Hoe staat het ervoor met Camping Land uit Zee in Wieringerwerf?

Camping Land uit zee 2 (foto Camping Land uit Zee)WIERINGERWERF – De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over Camping Land uit Zee. De camping werd gesloten door het college van de gemeente Wieringermeer. De rijdende rechter kwam er nog aan te pas om uitspraak te doen in de claims van de gebruikers van de camping richting de gemeente. Een hele toestand dus!

Maar nu de gemeente Wieringermeer is opgegaan in Hollands Kroon zullen de zaken wel heel anders gaan. Er kwam in ieder geval toestemming voor de familie Tonneman uit Slootdorp om de camping nieuw leven in te blazen. Hetgeen zij doen met een geheel eigen visie, wat uiteindelijk zal zorgen voor een uniek vakantiegevoel.

Maar hoe staan de zaken er eigenlijk voor met de camping. Afgelopen week kwam er via Facebook een antwoord op deze vraag.

Land uit zee 19-06-2016Facebookbericht Camping Land uit Zee:

De stand van zaken veel mensen vragen zich af hoe zit het nu en hoe gaat het nu verder.
In 2014 hebben zijn wij als ondernemers ingegaan op een voorstel van de gemeente om er een nieuwe camping van te maken, hierdoor is door de Gemeente een explotatieovereenkomst gemaakt. Dat houd in dat beide partijen zich hieraan moeten houden, daar is in juli 2015 aan voldaan.

In dat geval stond er op dat moment niets in de weg om de grond aan ons over te dragen.
In de overeenkomst staat ook precies omschreven d.m.v. een tekening met kadastrale gegevens van de grond die wij kopen. Uit meetgegevens van het Kadaster is gebleken dat een bewoner grond van de camping heeft toegeëigend wat in de volksmond landjepik heet. Hiermee stellen wij de gemeente in kennis en de gemeente geeft aan te gaan handhaven voor de overdracht plaats vind.

Hun belofte wordt na 2 weken ingetrokken en geven aan het stuk grond te gaan verkopen aan de landjepikker. Wij als koper hadden na vele alternatieven geen optie meer om naar de rechter te stappen wat op 7 juli aanstaande dient. De rede dat wij dit jaar niet open konden gaan omdat de gemeente de grondoverdracht ging boycotten, hiermee wisten wij niet meer wanneer de grond werd overgedragen wat uiteindelijk in april van dit jaar heeft plaatsgevonden.

In de periode hebben wij meerdere malen verzocht om hand te haven wat uiteindelijk bij de hoorcommissie Hollands Kroon op het bordje kwam. Deze hoorcommissie heeft ons in het gelijk gesteld en geeft aan dat er gehandhaafd moet worden en er geen sprake is van verjaring, de ambtenaar gaat dit advies opvolgen en de desbetreffende wethouder deels ook. Dit is buitenproportioneel wat hier gebeurd is vanuit de gemeente.

De gemeente geeft nu aan omdat jullie Camping Land uit zee de stap naar de rechter hebben gezet, de uitspraak zullen volgen en uitvoeren. Ons doel is om onze gasten in de toekomst een veillige uit- en inrit te geven, het gaat niet om het winnen het gaat om de afspraken die je met elkaar maakt en nakomt.

 

Verlenging tbs messentrekker

RechtbankWIERINGERWERF – De 39-ja­ri­ge man, die op 16 juli 2000 zon­der eni­ge aan­lei­ding ie­mand in Wie­rin­ger­werf met een mes in de nek heeft ge­sto­ken, moet van de Alk­maar­se recht­bank nog ten min­ste een jaar in een tbs-kli­niek ver­blij­ven. De man lijdt aan pa­ra­noï­de schi­zo­fre­nie, kreeg we­gens po­ging tot dood­slag eer­der een jaar ge­van­ge­nis­straf plus tbs met dwang­ver­ple­ging op­ge­legd en wordt al sinds 2001 be­han­deld.

Door kli­niek en re­clas­se­ring zijn al ver­schil­len­de po­gin­gen ge­daan om de tb­s’er door te la­ten stro­men naar een GGZ-kli­niek, maar hij bleek gro­te moei­te te heb­ben om zich aan af­spra­ken te hou­den.

Huizen op plaats MAVO Wieringen

MAVO Wieringen Foto Wieringernieuws

‘Voormalig MAVO Wieringen aan de Parklaan’ – Foto: Wieringernieuws

HIPPOLYTUSHOEF – Tien twee-on­der-een-kap­wo­nin­gen aan de Van Po­me­ren­straat in Hip­po­ly­tus­hoef. Daar ziet het col­le­ge van Hol­lands Kroon wel brood in. De lo­ca­tie is de plaats waar de voor­ma­li­ge MAVO op Wie­rin­gen stond tus­sen de Van Po­me­ren­straat en de Par­klaan. Een van de lo­ca­ties die in beeld was voor de nieu­we bre­de school. Maar met de op handen zijnde bestemmingswijziging door het college mag duidelijk zijn dat er geen school zal komen.

Sinds de sloop van MAVO Wieringen in ok­to­ber 2011 ligt het ge­bied voor het groot­ste ge­deel­te braak. Een deel is in ge­bruik als par­keer­ter­rein; on­der an­de­re voor het na­bij­ge­le­gen zorg­cen­trum Noor­der­licht. Het ont­werp­be­stem­mings­plan Van Po­me­ren­straat ligt tot en met 25 juli ter in­za­ge op het ge­meen­te­huis van Hol­lands Kroon.

Visafslag wil langer huren

visafslag-hollands-noorden1DEN OEVER – De coöpe­ra­tie­ve vis­af­slag Den Oe­ver en ge­meen­te Hol­lands Kroon zijn in ge­sprek over ver­len­ging van hun erf­pacht­con­tract voor veer­tig jaar. De ge­meen­te heeft de vis­af­slag aan­ge­bo­den grond te ko­pen waar­op haar vei­ling­ge­bouw staat. Op die ma­nier heeft de af­slag meer on­der­pand voor een bank­le­ning om haar ver­bou­wings­plan­nen uit te kun­nen voe­ren. 

Door­dat de on­der­han­de­lin­gen over grond­over­na­me naar ver­wach­ting lan­ger du­ren dan het mo­ment dat de coöpe­ra­tie de knoop over mo­der­ni­se­ring van het af­slag­ge­bouw de­fi­ni­tief wil door­hak­ken, is be­slo­ten eerst te pra­ten over ver­len­ging van de erf­pacht. De vis­vei­ling in Den Oe­ver wil de mo­dern­ste van Ne­der­land wor­den, in een toe­komst­be­sten­dig pand dat vol­doet aan de streng­ste hy­gië­ne-ei­sen.

Minder bezoekers bij Open Winddag

'Eén van de vele solitaire windmolens in de Wieringermeer' - Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERMEER – De Open Wind­dag van de Ne­der­land­se Wind­ener­gie As­so­ci­a­tie (NWEA) werd za­ter­dag in de Noord­kop niet bijs­ter druk­be­zocht. Een klei­ne hon­derd men­sen wa­ren der­ma­te geïn­te­res­seerd dat ze ge­bruik maak­ten van de pen­del­dienst langs vier be­lang­wek­ken­de toe­pas­sin­gen van wind­ener­gie. Vo­rig jaar wa­ren er nog drie­hon­derd be­lang­stel­len­den.

De be­zoe­kers die wél kwa­men wa­ren erg en­thou­si­ast over de Wind­wach­ter van De Ka­ra­vaan die op in­ter­ac­tie­ve wij­ze uit­leg gaf over de wer­king van wind­ener­gie.

‘The sky is the limit – Toekomstige windmolens worden mega-hoog’

'De huidige solitaire molens zijn inclusief de wieken circa 100 meter hoog. De nieuwe molens in het Windpark Wieringermeer worden rond de 200 meter hoog. ' - Foto: Erwin Slootweg

‘De huidige solitaire molens zijn circa 100 meter hoog. De nieuwe molens in het Windpark Wieringermeer worden rond de 200 meter hoog, formaat Ambtenaar, zoals op de bovenstaande foto. ‘ – Foto: Erwin Slootweg

NOORDKOP – In de toe­komst kan veel meer ren­de­ment uit wind­mo­lens wor­den ge­haald, om­dat ze een stuk gro­ter zul­len wor­den. Dat staat in de toe­komst­vi­sie tot 2030 van de Ne­der­land­se WindEner­gie As­so­ci­a­tie (NWEA). “Wind­ener­gie op land is een goed­ko­pe en be­we­zen tech­niek die nog steeds in­no­veert. Mede daar­door kan de kost­prijs blij­ven da­len.

Twee keer lan­ge­re ro­tor­bla­den (wie­ken) le­ve­ren vier keer meer pro­duc­tie op en twee keer har­de­re wind (ho­ge­re mas­ten) acht keer meer pro­duc­tie”, al­dus de NWEA. Een on­der­zoe­ker van Ener­gie­on­der­zoek Cen­trum Ne­der­land voor­spelt een tip­hoog­te (hoog­ste punt van de bo­ven­ste wiek) van 300 me­ter voor wind­mo­lens op land en 350 me­ter op zee.

Kabels en leidingen voor dijkversterking verleggen

DEN OEVER – Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier heeft alle net­be­heer­ders op het ha­ven­ter­rein in Den Oe­ver ge­vraagd een aan­tal ka­bels en lei­din­gen te ver­leg­gen, voor­dat in 2017 wordt be­gon­nen met de dijk­ver­ster­king. Aan­ne­mers­be­drijf P. Plai­sier BV uit Mid­den­meer gaat in op­dracht van de ver­schil­len­de net­be­heer­ders – Li­an­der, PWN, Zig­go, KPN, Rijks­wa­ter­staat en de ge­meen­te Hol­lands Kroon – de ka­bels en lei­din­gen ver­leg­gen. Voor de zo­mer­va­kan­tie ver­legt Plai­sier ka­bels en lei­din­gen tus­sen de Oe­ver­se vis­af­slag Hol­lands Noor­den en het scheeps­tim­mer­be­drijf Schrier. Na de zo­mer­va­kan­tie ge­beurt dat ten noor­den van de vis­af­slag, rond de Vis­sers­ha­ven en ten zui­den van Schrier.