Afdelingsvergadering ChristenUnie

HOLLANDS KROON – Op vrijdag 9 november 2018 om 20:00 uur houdt ChristenUnie Hollands Kroon een openbare ledenvergadering in Anna Paulowna. Na het officiële gedeelte van de vergadering zal er na de pauze een presentatie en rondleiding zijn van Voedselbank Kop van Noord. Naast de leden zijn belangstellenden dan ook van harte welkom. Voor aanmelden en meer informatie of het toegestuurd krijgen van de agenda kunnen belangstellenden een mailtje sturen naar secretariaat@hollandskroon.christenunie.nl.

Fractievergadering ChristenUnie

ANNA PAULOWNA – Op vrijdag 19 oktober houdt de ChristenUnie haar fractievergadering om 20:00 in het MFA, De Verwachting 1 te Anna Paulowna. Tijdens deze fractievergadering worden onder meer
onderwijshuisvesting, subsidies en de begroting 2019 besproken. De fractievergadering is openbaar en iedereen is van harte welkom.
Om de fractie in staat te stellen zich op uw komst voor te bereiden wordt het op prijs gesteld als u een mailtje stuurt naar fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of even belt naar 06 390 130 74.

Politiekcafé over duurzaamheid in Kreileroord

KREILEROORD – Duurzaamheid is een hot item in de samenleving van vandaag. Maar wat doen we er mee in Hollands Kroon? Die vraag staat centraal tijdens een Politiek Café op woensdag 17 oktober in MFA De Doorbraak in Kreileroord.

Het Politiekcafé is een initiatief van de VVD Hollands Kroon. Het is laagdrempelig. Wie dat wil kan z’n zegje doen. Sterker nog, men is benieuwd naar individuele inwoners omgaan met duurzaamheid. Rijden ze elektrisch, eten ze minder vlees of vinden ze dit soort vormen van duurzaamheid juist doorgeslagen marketing?

Don Varekamp en Bram Zwirs leiden een thema-discussie aan de hand van prikkelende
stellingen. Daarbij zorgen ze voor enkele gasten, die over het thema inhoudelijk iets te
melden hebben. Denk aan CO2-reductie, energietransitie en klimaatadaptatie. Andrea van Langen, lid van de VVD-fractie van Provinciale Staten, vertelt over hoe er vanuit de provinciale politiek tegen het thema wordt aangekeken.

Kruimelbeleid huisvesting gastarbeiders in Hollands Kroon niet duurzaam

Een bijdrage van Kees Zwaan

‘Kreileroord op weg naar een Poolse enclave’ – Foto: Kees Zwaan

HOLLANDS KROON / KREILEROORD – Op dinsdag 25 september was er een ‘beeldvormende’ bijeenkomst in het gemeentehuis. Het thema ‘huisvesting arbeidsmigranten’ werd daar besproken door raadsleden, belangstellende Hollands Kroners en last but not least, mensen die bij deze ‘problematiek’ betrokken zijn, met uitzondering van de gastarbeiders zelf.

Beeldvorming
De gemeenteraadsleden konden op deze manier hun mening vormen, voor zover zij die niet al hadden. Het onderwerp werd vanuit verschillende invalshoeken belicht en ingeleid met een presentatie door een medewerker van de gemeente. De problematiek blijkt hoofdzakelijk te maken te hebben met jonge, Poolse werknemers. De gemeente Hollands Kroon noemt het beleid rond de huisvesting van die werknemers ‘kruimelbeleid’, dat er op neer komt dat het College van B&W in sommige gevallen van het bestemmingsplan kan afwijken en een ‘omgevingsvergunning’ kan verlenen.

Pensions

Een gezinswoning krijgt dan bijvoorbeeld de bestemming ‘pension’. Dat doet zich voor in Kreileroord, waar door agrarische uitzendbureau’s en huisjesmelkers goedkope woningen worden gekocht die zij vervolgens verhuren aan Poolse werknemers. Zo gebeurt het dat 4 Polen in een huis gaan wonen waarvoor zij ieder elke week 150 euro neertellen. Een lucratieve business voor de ‘pensioneigenaar’: hij beurt 2400 euro per maand. Soms gaan er Polen illegaal in een huis wonen. In één geval is het voorgekomen dat de gemeente deze woning ontruimde, maar enige tijd later de eigenaar alsnog ontheffing verleende en werd daardoor de kort tevoren bestaande illegaliteit gelegaliseerd. Zo’n handelswijze lijkt veel op willekeur. In veel Kreileroordse woningen verblijven door dit ‘Laissez-faire’ beleid, al dan niet legaal veel Polen en tast het de leefbaarheid van het dorp aan. Kreileroorders zien liever gewone gezinnen als nieuwe bewoners in de vrijkomende panden. Ze zijn het beleid van de gemeente zat.

Verdunnen

Het is van belang groepen gastarbeiders met een veelal andere cultuur die bovendien de Nederlandse taal niet machtig zijn, te ‘verdunnen’ en niet in groten getale bij elkaar te laten wonen. De kans op getto-achtige verschijnselen wordt met het ‘kruimelbeleid’ van de gemeente alleen maar vergroot. Niet voor niets was de Provincie tegen het plan om op Agriport een grootschalige opvang voor Polen te realiseren. De gemeente heeft met ‘succes’ de zienswijze van de Provincie aangevochten en die huisvesting toch laten bouwen. Hollands Kroon voert daarmee een (kruimel)beleid dat waarschijnlijk in de toekomst veel problemen gaat opleveren. De Nederlandse geschiedenis laat veel van zulke overheidsdwalingen zien. Maar, zal het ‘ja, tenzij’ College denken: ‘Après nous, le déluge’ en laat daarmee weer zien weinig waarde te hechten aan duurzaamheid…

Fractievergaderingen politieke partijen

HOLLANDS KROON – Diverse politieke partijen hebben bij de redactie van De Meerpeen de fractievergaderingen aangemeld. In alle vergaderingen zullen de agendapunten van de raadsvergadering van 27 september worden besproken. De agenda is hier te vinden.

Fractievergaderingen:

GroenLinks
Maandag 17 september – Aanvang 20.00 uur
Café Waddenzee,Westerlanderweg 43, 1778 KL Westerland

Onafhankelijk Hollands Kroon
Woensdag 19 september – Aanvang 20.00 uur
Ruimte Centraal Station
MFA De Ontmoeting, De verwachting 1 in Anna Paulowna

CDA Hollands Kroon
Woensdag 19 september – Aanvang 20.00 uur
Hippolytuskerk, Kerkplein 17 te Hippolytushoef

VVD Hollands Kroon
Woensdag 19 september – Aanvang 20.00 uur
Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp
Aanmelden: PetraBorst@hollandskroon.nl

LADA
Woensdag 19 september – Aanvang 20.00 uur
MFA De Ontmoeting, De verwachting 1 in Anna Paulowna
Aanmelden: 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Senioren Hollands Kroon
Donderdag 20 september – Aanvang 14.00 uur
Café Waddenzee, Westerlanderweg 43, 1778 KL Westerland

Openbare fractievergadering VVD Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De VVD fractie houdt op woensdag 19 september aanstaande haar openbare fractievergadering. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering is openbaar vanaf 20:00 uur. De vergadering is in het Dorpshuis Prins Maurits (Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp).

Als u vragen heeft of wilt komen inspreken, kunt u dit dan vooraf aangeven bij de fractiesecretaris mevrouw Borst- Koorn: PetraBorst@hollandskroon.nl

Opnieuw vragen GroenLinks over toegankelijkheid Waddenbelevingspunt

Impressie Waddenbelevingspunt – Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Het in mei opgeleverde Waddenbelevingspunt in Den Oever voldoet niet aan het VN-verdrag Handicap (2016). Hierin staat onder meer dat mensen met een beperking in staat moeten zijn om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten. Dit betekent niet dat de gemeente verplicht is om bijvoorbeeld alle historische kerktorens te voorzien van een lift, maar als er iets nieuws wordt gebouwd, zoals het Waddenbelevingspunt, dan moet dat zeker wel toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.  

Op 18 juli heeft GroenLinks een tiental schriftelijke vervolgvragen (PV-1832) aan het college gesteld over de ontoegankelijkheid van het Waddenbelevingspunt. Dit was nodig omdat de antwoorden op de eerdere vragen helaas nogal teleurstellend waren. Het college leek zich niet te realiseren dat het VN-verdrag Handicap ook geldt voor Hollands Kroon en dat het verdrag een veel ruimere strekking heeft dan alleen de toegankelijkheid van openbare gebouwen.

Na een maand kwam er op 14 augustus alleen een wederom tegenvallende zoek-het-zelf-maar-uit-reactie: ‘Wij nemen kennis van uw teleurstelling, maar wijzen u er op dat we handelen binnen bestaande beleidskaders. De toegankelijkheid van voorzieningen (al dan niet recreatief) voor mindervaliden is een onderwerp dat niet alleen voor dit specifieke object geldt, maar voor veel meer gebieden en voorzieningen in Hollands Kroon. Als u vindt dat het bestaande beleid anders zou moeten zijn dan stellen wij u voor hierin binnen de gemeenteraad het initiatief te nemen.’
Een merkwaardige reactie. Weliswaar is nu wel tot B&W doorgedrongen dat het verdrag een ruimere werking heeft, maar beweert het college nu echt dat het niet van plan is om de ‘bestaande beleidskaders’ uit zichzelf aan te passen aan nieuwe wetgeving? Het gaat er niet om dat GroenLinks vindt dat het bestaande beleid moet worden aangepast. Het VN-verdrag gaat over mensenrechten. Het gaat over een inclusieve samenleving. Het houdt onder meer in dat de gemeente ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, net als andere mensen. Het college is er zelf voor verantwoordelijk dat het beleid van de gemeente in overeenstemming is met de wet en moet daartoe zelf de benodigde initiatieven ontplooien. Daar hebben we immers wethouders voor.

GroenLinks stelt vast dat de reactie van het college geen antwoord op alle vragen bevat en heeft daarom verzocht om de eerder gestelde vragen alsnog op korte termijn inhoudelijk te beantwoorden. De wettelijke termijn om deze vragen te beantwoorden is inmiddels ruim verstreken.
De fractie zag zich naar aanleiding van de reactie van het college bovendien genoodzaakt om enkele aanvullende vervolgvragen te stellen:

VRAGEN
In uw reactie stelt u dat u handelt volgens ‘bestaande beleidskaders’ en dat toegankelijkheid geldt voor ’veel meer gebieden en voorzieningen in Hollands Kroon’.
Vraag 1: Naar welke beleidskaders verwijst u hier?

Vraag 2: Speelden deze beleidskaders een rol in uw raadsvoorstel van 2 mei 2017 waarin u vraagt om een aanvulling van het budget voor de realisatie van de brug naar het Waddenbelevingspunt, met als argument dat zo het Waddenbelevingspunt toegankelijk zou worden voor mindervaliden?

Vraag 3: Ligt het niet in de rede dat ook het pad dat leidt tot de brug op een veilige manier toegankelijk is voor mindervaliden evenals de aanwezige voorzieningen, zoals de verrekijker en de informatieborden?

We zijn verheugd om te lezen dat u begin september het Waddenbelevingspunt met deskundigen van de Stichting De Zonnebloem bezoekt en de gemeenteraad over de resultaten hiervan zult informeren.
Vraag 4: Waar en wanneer kunnen gemeenteraadsleden die bij deze schouw aanwezig willen zijn, zich vervoegen?

Vraag 5: Klopt het dat ambtenaren en bestuurders op de Hollands Kroon Academie inmiddels zijn bijgeschoold over het VN-verdrag Handicap en dat hierbij het Waddenbelevingspunt aan de orde is gekomen?

GroenLinks hoopt dat het college de toepassing van het VN-verdrag Handicap serieus gaat oppakken en ziet de antwoorden op alle gestelde vragen met belangstelling tegemoet.

Informatieavond over plannen met De Oude Beurs

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER –  Op donderdagavond 17 mei 2018 vanaf 20.00 uur wordt er een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad gehouden over de mogelijke ontwikkelingen rond de invulling van het gebouw De Oude Beurs in Middenmeer.

De heer Van Amstel van Warm Thuis en namens de projectontwikkelaar de heer Vijn zullen hun delen hun ideeën delen met de raadsleden en andere geïnteresseerden. De avond wordt gehouden in de Meerbaak aan de Prof. Ter Veenweg 4 in Middenmeer.

Als u opdeavond aanwezig wilt zijn wordt u verzocht om u even aan te melden door een mail te sturen naar: griffie@hollandskroon.nl. Dit in verband met organisatie van de avond.

Inspraak over de nieuwe burgemeester

HOLLANDS KROON – De ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om die te vinden wordt een profielschets opgesteld. De gemeenteraad  wil graag van u weten wat voor type burgemeester u voor Hollands Kroon passend vindt. Een ervaren persoon? Iemand uit de gemeente? Of vindt u het belangrijk dat hij of zij sociaal, een koersbepaler, netwerker, intern of juist extern gericht of initiatiefnemer is? Als voorbeeld hebben we de profielschets van 2012 bijgevoegd. Ook de algemene tekst over de gemeente is bijgevoegd.

Op https://argu.co/hollandskroon kunnen inwoners tot en met 18 mei al hun ideeën en argumenten aandragen. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Die wordt besproken op woensdag 19 juni tijdens een openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Johan Remkes.

Bewonersavond
Naast de digitale mogelijkheden via Argu wordt de inwoners van Hollands Kroon ook  de gelegenheid om persoonlijk input te geven op de profielschets. Hiervoor organiseert de gemeenteraad op 15 mei een inwonersavond. Hier kunt u met raadsleden in gesprek over welk type burgemeester u voor Hollands Kroon passend vindt. De avond vindt plaats in de raadzaal in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna en duurt van 19.00 – 20.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@hollandskroon.nl.

De huidige burgemeester van Hollands Kroon
De ambtstermijn van burgemeester J.R.A Nawijn loopt af op 1 september 2018. Op dat moment is hij zes jaar burgemeester van Hollands Kroon geweest. De heer Nawijn heeft eind 2017 aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Proces tot aan de benoeming
Het benoemen van een nieuwe burgemeester neemt de nodige tijd in beslag. Hieronder vindt u het proces. Als een bijeenkomst openbaar is, staat dat erachter. Staat dat er niet, dan kunt u ervan uitgaan dat de bijeenkomsten besloten zijn. Uiteraard houden wij u de komende tijd op de hoogte van de voortgang in het proces.

Procesbeschrijving

Wanneer Wat
8 mei Gesprek Commissaris van de Koning met fractievoorzitters over proces
9 mei Input inwoners op profiel via Argu (openbaar)
15 mei Inwonersavond om input te geven op profiel burgemeester (openbaar)
18 mei Sluiting peiling Argu
22 mei Bespreken concept profielschets burgemeester in Presidium (openbaar)
5 juni Laatste bespreking profielschets burgemeester in Presidium (openbaar)
6 juni Toesturen concept profiel naar Commissaris van de Koning
19 juni Profielvergadering met Commissaris van de Koning (openbaar)
22 juni Provincie stelt vacature open (openbaar)
13 juli Sluiting vacature
Augustus tot en met november Provincie en vertrouwenscommissie nement de actie die nodig zijn tot het voordragen van kandidaten
Medio december naar verwachting In een besloten raadsvergadering adviseert de vertrouwenscommissie de gemeenteraad over de kandidaatkeuze. De gemeenteraad stemt hierover schriftelijk in beslotenheid. Aansluitend vindt een openbare raadsvergadering plaats waarin de keuze voor de kandidaat bekendgemaakt wordt.
Medio februari 2019 naar verwachting Beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning (openbaar)

 

Bouw nieuwe werf en kazerne Wieringerwerf naar de raad

WIERINGERWERF – De buitendienst, brandweer en politie onder één dak, op één locatie. Dat is het idee van het college om een multifunctionele ruimte te bouwen aan de Medemblikkerweg 2a in Wieringerwerf. De voorbereidingen hiervoor zijn al geruime tijd in gang. Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen zodat het plan kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei over het voorstel vergadert.

Waarom nieuwbouw
De gemeentewerf in Wieringerwerf is gedateerd en er moet flink in geïnvesteerd worden om het pand aan de eisen van een werkomgeving in de huidige tijd te laten voldoen. Het college denkt daarom dat de beste optie is om een nieuwe werf te bouwen. Op basis van het dekkingsplan Noord-Holland Noord van de Veiligheidsregio, waarin de aanrijtijden voor de brandweer zijn vastgelegd, moet er in Wieringerwerf een nieuwe kazerne komen. Ook de politie zoekt een nieuwe locatie in Wieringerwerf voor haar regiofunctie. Deze drie ontwikkelingen kunnen worden gecombineerd in één gebouw. De planning is dat in 2019 de nieuwbouw van start gaat en dat in 2020 het gebouw en het omliggende terrein in gebruik genomen worden.