‘Het politieke bloed kruipt waar het niet gaan kan bij Hans Geel’

‘Hans Geel’ – Foto: Kenneth Stamp

BARSINGERHORN – Hans Geel is woonachtig in Barsingerhorn. In zijn werkzame leven is hij bekend geworden als zelfstandig melkboer en SRV man met wijken in Barsingerhorn, Lutjewinkel en Kolhorn. Nadat hij na 25 jaar  stopte met deze werkzaamheden heeft hij 10 jaar bij toeleveringsbedrijven voor autogarages gewerkt.

Politiek gezien was Hans één van de pijlers van Algemeen Belang in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Niedorp. In de 15 jaar dat hij voor deze partij actief is heeft hij enige jaren als fractievoorzitter, plaatsvervangend raadsvoorzitter, voorzitter van de financiële auditcommissie en lid van de werkgeverscommissie actief geweest. De afgelopen 6 jaar was Hans niet actief binnen de gemeentepolitiek, maar het kriebelt nog steeds. Hans wil graag het geluid van de inwoners van de voormalige gemeente Niedorp versterken in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Hij heeft ervoor gekozen om dit te doen voor de lokale partij Onafhankelijk Hollands Kroon die een nieuwe koers wil uitzetten voor de komende jaren. Gekscherend zeggen zijn politieke collega’s bij de partij ‘Beken kleur, stem Hans Geel. Lijst 10 nummer 4.’

ChristenUnie zet een boom op

HOLLANDS KROON – De ChristenUnie Hollands Kroon blijft de handen uit de mouwen steken. Zij doen dit onder meer door de komende week op vrijdag 9 maart levensmiddelen en aanverwante artikelen in te zamelen in samenwerking met de Voedselbank “Kop van Noord” bij de Dekamarkt in Hippolytushoef. Daarnaast gaan zij graag met de inwoners in gesprek over de zaken die zij belangrijk vinden voor Hollands Kroon. Waar gaan we de komende 4 jaar aan werken om er met elkaar een verbeterende gemeente van te maken.

De blauwe boom, waar zij ook vorig jaar mee op stap zijn geweest, zullen zij hiervoor gaan opzetten binnen verschillende dorpen in de gemeente. Zaterdag 10 maart is het team van de ChristenUnie aanwezig van 9:00-11:00 in Den Oever en van 13:00-15:00 in Breezand en kunt u met hen een boom komen opzetten.

 

ChristenUnie zet een boom op

HOLLANDS KROON – De ChristenUnie Hollands Kroon blijft de handen uit de mouwen steken. Zij doen dit onder meer door de komende week op vrijdag 9 maart levensmiddelen en aanverwante artikelen in te zamelen in samenwerking met de Voedselbank “Kop van Noord” bij de Dekamarkt in Hippolytushoef. Daarnaast gaan zij graag met de inwoners in gesprek over de zaken die zij belangrijk vinden voor Hollands Kroon. Waar gaan we de komende 4 jaar aan werken om er met elkaar een verbeterende gemeente van te maken.

De blauwe boom, waar zij ook vorig jaar mee op stap zijn geweest, zullen zij hiervoor gaan opzetten binnen verschillende dorpen in de gemeente. Zaterdag 10 maart is het team van de ChristenUnie aanwezig van 9:00-11:00 in Den Oever en van 13:00-15:00 in Breezand en kunt u met hen een boom komen opzetten.

 

Pieter Heerma heeft veel waardering voor plan het Polderhofje

Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – Afgelopen zaterdag ging het CDA Hollands Kroon op campagne. In de ochtend werd een bezoek gebracht aan Den Oever en Middenmeer. Met de caravan en de ‘lijsttrekker’ ging een grote groep CDA-ers op pad.

In de middag sloot Pieter Heerma zich aan bij de groep. Eerst werd een bezoek gebracht aan de Lentetuin. Tijdens het bezoek werd ook gesproken met enkele  ondernemers. Daarna werd in De Polder Résidence in Breezand een enthousiaste presentatie gegeven door Jennifer Hofmeijer over het Polderhofje. Pieter Heerma had veel waardering voor dit project en deed de toezegging graag nog eens terug te komen als het Polderhofje klaar is.

CDA’er Pieter Heerma bezoekt de kop van Noord Holland

‘Pieter Heerma’ – Foto: CDA.nl

REGIO – CDA’er Pieter Heerma brengt zaterdag 3 maart samen met een aantal CDA-coryfeeën een bezoek aan de Kop van Noord-Holland. In de ochtend gaat Pieter in gesprek met inwoners van Den Helder over het armoedebeleid. Hierna brengt hij een bezoek aan de markt in het centrum van Den Helder.

In de middag brengt Pieter Heerma een bezoek aan de Lentetuin in Breezand,  de CDA’er zal tussen 14.00 en 16.00 uur in gesprek gaan met bezoekers, ondernemers en hij wordt rondgeleid.  Daarna gaat Pieter Heerma met andere CDA’ers  naar de Polder Résidence, van 16.00 tot 17.00 uur wordt hij bijgepraat door Jennifer Hofmeijer  over het Polder Hofje.

Poldermolen van de baan

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – De participatie windmolen, bekend als Poldermolen, is definitief van de baan. De raad verwierp gisteravond de motie om de initiatiefnemers meer tijd te geven om participanten te vinden.

De Poldermolen is ooit in het leven geroepen om bewoners een kans te geven om ook zelf actief deel te kunnen nemen aan een windenergieproject in de Wieringermeer. Dit als tegenhanger van het Windpark Wieringermeer dat wordt geëxploiteerd door commerciële partijen.
Voorzitter Henk van Bodegom sprak namens de Poldermolen organisatie in. Hij refereerde aan een haalbaarheidsonderzoek uit 2015 waaruit is gebleken dat de plannen voor de Poldermolen niet onhaalbaar leken. De afgelopen jaren is er veel achter de schermen gewerkt om de organisatie vorm te geven, dat is ten koste gegaan van de werving van potentiële deelnemers. Hier is men pas vanaf september 2017 actief mee bezig. Hij sprak zijn zorgen uit over de gewijzigde houding van het college ten aanzien van de Poldermolen.

Wethouder Theo Groot was duidelijk in zijn uitleg. De tijd voor de Poldermolen – hoe sympathiek het initiatief ook is –  is op. De vergunning ligt er al 10 jaar en er is nog geen uitzicht op invulling. ‘Het is niet wenselijk dat er een stapel vergunningen in de la liggen die in de vergetelheid raken. Als gemeente moet je je zaken op orde hebben en wij gezien de ontwikkelingen van mening dat er voor het plan onvoldoende draagkracht is.’ Daarbij kwam in de argumentatie van de wethouder ook naar voren dat de plaats van de Poldermolen niet wenselijk meer is. ‘We plaatsen alle windmolens van het Windpark Wieringermeer in lijnopstellingen om verrommeling te voorkomen. De Poldermolen is een solitaire molen en dat is niet wenselijk meer in deze tijd’ aldus Groot.

Ook een ingediende motie kon het tij niet keren. De motie riep op om de organisatie van de Poldermolen nog tot het einde van het jaar de tijd te geven om participanten te werven voor de Poldermolen. Met een krappe meerderheid van 14 tegen en 13 voor ging de motie van tafel. Daarmee is het doek definitief gevallen voor de Poldermolen.

Aanvraag motorcrossterrein morgen ter beoordeling in de gemeenteraad

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Morgenavond behandeld de gemeenteraad van Hollands Kroon de aanvraag voor een motorcrossterrein op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg. De motorcrossers van de Niedorper Motroclub zijn al bijna 40 jaar op zoek naar een vaste locatie om te kunnen crossen. Inmiddels heet de club NHGS Phoenix.

In 2013 sprak de raad zich uit over de voorwaarden waaraan NHGS Phoenix moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vaste motorcrosslocatie. Voorwaarden die werden gesteld hadden betrekking op een businessplan en het geluidsniveau. Inmiddels heeft de motorclub heeft een businessplan en een akoestisch onderzoek aangeleverd bij de gemeente.

Uit de aangeleverde documenten blijkt, dat op het gebied van de voorwaarden over het geluid niet aan de strenge voorwaarden van de raad kan worden voldaan. Maar men kan wel voordoen aan de wettelijk gestelde kaders ten aanzien van geluidsniveau. Hierover zal de raad zich moeten buigen. Net als over de bezwaren uit de omgeving van de beoogde motorcrosslocatie. Burgemeester GertJan Nijpels van de gemeente Opmeer heeft schriftelijk laten weten dat vanwege de overlast draagvlak ontbreekt bij de inwoners van Aartswoud. Dat meldt de Schager Courant vandaag.

‘Wij zijn niet te­gen een cross accommodatie maar deze lo­ca­tie ligt te dicht bij Aarts­woud en bo­ven­dien in een waar­de­vol stil­te­ge­bied. Daar­om luidt ons ad­vies: Niet doen. Wij heb­ben van Hol­lands Kroon de toe­zeg­ging ge­kre­gen dat onze ar­gu­men­ten zul­len wor­den mee­ge­wo­gen in de be­sluit­vor­ming. Als goe­de buur heb­ben we geen re­den hier­aan te twij­fe­len.’ zegt Nijpels in de Schager Courant.

Eerder groepeerden inwoners van Aartswoud zich al in een ac­tie­co­mité on­der lei­ding van Pe­ter Zeilstra.  ‘Aan­van­ke­lijk was het plan he­le­maal van de baan, maar plot­se­ling moet al­les nu in­eens voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen er­door ge­drukt wor­den. Wat ons stoort, is de ge­brek­ki­ge voor­lich­ting. Wij zijn ner­gens van op de hoog­te ge­bracht, ter­wijl dit enor­me con­se­quen­ties heeft voor Aarts­woud. Wij plei­ten er om te be­gin­nen voor dit over de ver­kie­zin­gen heen te til­len. Want je moet niet over je graf heen wil­len re­ge­ren met zo’n ge­voe­lig on­der­werp. Je moet hier voor­af alle par­tij­en in be­trek­ken. Dus ook Aarts­woud. Laat ik een ding voor­op stel­len: Wij zijn niet te­gen een cross­baan, maar wel te­gen deze lo­ca­tie.’ zei  Zeilstra afgelopen dinsdag in de Schager Courant.

Vol­gens de ac­tie­groep Be­spaar ons La­waai – die zich heeft aan­ge­slo­ten bij de actiegroep – goochelt Stichting Phoenix met cijfers en feiten. Fred Metz spreekt over veel meer dan motorcrossactiviteiten op de locatie. Zo zouden er ook activiteiten gehouden worden met drones en staat er ook tractorpulling op het programma. ‘Hun ex­ploi­ta­tie­op­zet is ge­ba­seerd op veel meer dan cros­sen al­leen. We wor­den ge­woon in slaap ge­sust’ aldus Metz.

Natuurfotografe Han­ne­ke de Boer is van mening dat het cross terrein een be­drei­ging vormt voor de flo­ra en fau­na. In het gebied komen volgens haar zeld­za­me die­ren voor, waar­on­der ooi­e­vaars en ook de boom­mar­ter. ‘Je moet geen kwets­baar na­tuur­ge­bied op­of­fe­ren voor een cross ­ter­rein.’ Is haar mening. Volgens voorzitter Gerard Meereboer van Phoenix lopen de tegenstanders voor de muziek uit. ‘Er wordt vooralsnog alleen nog maar gesproken over de milieu-effectrapportage. ‘Wij zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden. En iedereen is hiervan op de hoogte gebracht.’

De gemeenteraad staat morgenavond voor de taak om uit al deze meningen en input een conclusie te trekken. Als we kijken naar het coalitieprogramma is  het niet zo vreemd dat er politieke druk op het proces wordt gezet. Het was één van de speerpunten van deze coalitie om uiterlijk 2018 het motorcrossterrein te hebben gerealiseerd. Morgen vanaf 20.00 uur wordt de zaak vervolgt.

 

 

Ingezonden brief: ‘Burgerparticipatie’ door Pieter de Jong

Burgerparticipatie

Zo vlak voor de GR 18 dacht ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen middels de alom geprezen burgerparticipatie .
Mijn inbreng bestaat niet uit het adopteren en onderhouden van een gemeentelijk plantsoen, maar uit het plaatsen van verkiezingsbeloften naar de in mijn ogen juiste context. 
Hierbij ga ik een goed debat niet uit de weg om mijn zienswijze te toetsen aan de zienswijze van politieke partijen welke deelnemen aan de GR 18 in onze mooie gemeente Hollands Kroon.
Enigszins teleurgesteld door het gevoerde beleid van de coalitiepartijen in de gemeenteraad gaat mijn aandacht vooral uit naar wat er voor beloftes zijn gedaan , welke te lezen in het coalitieakkoord van 2014, en hun verkiezingsprogramma voor een volgende raadsperiode.Blijkbaar wordt dit ,met de door mijn aangedragen suggesties op dossiers zoals: woningbouw, burgerparticipatie, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid en toerisme niet altijd even goed op waarde geschat. 
Het proberen monddood maken van burgers en het veilig verder te leven in een voor hen eigen gecreëerde bubbel is blijkbaar prettiger dan in te gaan op wat er leeft.

Als het om inspraakrecht gaat , kun je in onze gemeente je inbreng hebben op beeldvormende vergaderingen, inspreken op een gemeenteraadsvergadering, aansluiting zoeken bij een fractie of reageren op social media in de hoop dat je ideeën worden opgepakt.

Een paar bevindingen van mijn kant:

  1. Beeldvormende vergadering van 1 feb. J.l welke ging over bestuurlijke vernieuwing o.a. op het gebied van burgerparticipatie, had als openingszin; “Geachte leden van de raad “, niet echt uitnodigend voor de inwoners dus.
  2. Inspraakrecht op gemeenteraadsvergaderingen is beknot tot 5 minuten, zo lezen we in art 6.5 lid4 over het volgende over het inspreekrecht van burgers. “Het woord mag niet worden gevoerd over: a) een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan., b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen c) als een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend en tot slot d) een (concept)verslag van de raadsvergadering “.  Alles terug te vinden op officiële bekendmakingen.

    Dit beperkt al snel veel zaken waarover je het als burger oneens kunt zijn en tevens de mogelijkheid van een levendig debat naar zo blijkt tussen politieke partijen onderling in de gemeenteraad .

  3. Aansluiten bij een fractie of inspreken op een fractievergadering heeft niet mijn voorkeur want dan bereik je een te klein en slechts geselecteerd publiek. Het is juist de bedoeling dat standpunten breed worden gedragen en getoetst om tot een evenwichtig oordeel te komen.

  4. Reageren op social media leek een goede mogelijkheid en een interessante optie omdat zo vlak voor de verkiezingen , partijen zich profileren. Juist nu is inbreng belangrijk omdat men ideeën kan meenemen in hun verkiezingsprogram middels het aandragen van suggesties . Ook kan het zinvol zijn om hen te herinneren op gemaakte afspraken gevat in een coalitieakkoord . Behaalde doelstellingen en niet behaalde kunnen dan in de juiste context worden geplaatst.

Dit alles lijkt zo mooi omdat de lijnen bij social media kort zijn en de drempel laag is om te  reageren. Te laag is gebleken want hoewel je een debat wilt aangaan binnen de kaders van fatsoen voor normen en waarden wordt je zoals mij is gebleken bv. geblokkeerd omdat je een kritisch geluid geeft en je reacties onzichtbaar worden gemaakt. Heel slecht dat de VVD Hollands Kroon blijkbaar niet gesteld is op geluiden die geen conformiteit vertonen met de partijlijn.

Wat mij betreft is de reactie van de VVD voorman Dhr. Theo Meskers in het NHD over deelname aan de kieswijzer dan ook tekenend .”Een stemwijzer kan ook misleidend zijn”. Daarom stel ik de “Man bijt hond vraag “, Gelooft u alles wat er voor verkiezingsbeloftes allemaal worden gedaan op de partijpagina’s die op social media te lezen zijn ?

Een ding is zeker , er valt nog veel te verbeteren op het gebied van transparantie.

Pieter de Jong, inwoner van Hollands Kroon

Noot van de redactie:
Bovenstaand schrijven heeft de redactie van De Meerpeen ontvangen als ingezonden brief. Aangezien wij de democratie een warm hart toedragen en ruimte willen bieden aan mensen om hun mening te ventileren hebben wij deze brief opgenomen in onze categorie ‘Ingezonden brief’. De inhoud van de ingezonden brief is volledig voor rekening van de briefschrijver. 

 

 

Levendige openbare fractievergadering LADA

HOLLANDS KROON – Op de openbare fractievergadering van maandag werden belangrijke zaken ter discussie gesteld. Het motorcrossterrein, de huisvesting van arbeidsmigranten in Kreileroord, de aanvragen voor een zendmachtiging voor de lokale omroep en de Poldermolen waren de onderwerpen die in de Doorbraak in Kreileroord besproken werden.

Motorcrossterrein
Met een drieman sterke afvaardiging kwam het bestuur van de motorcrossfederatie een nadere toelichting op de plannen geven. Vragen die de fractie heeft, werden uitvoerig besproken. Het probleem voor de fractie zit vooral in de geluidsbelasting en de berekening daarvan. Wat is het uiteindelijk gevolg voor de omgeving? Duidelijk is wel dat de grens die in het raadsbesluit uit 2013 is vastgelegd op 50 dB niet gehaald kan worden.

Uiteindelijk zal het afhangen van de nog uit te voeren Milieu Effect Rapportage of de de plannen  gerealiseerd kunnen worden. De MER kan pas uitgevoerd worden wanneer er een raadsbesluit ligt om op de aangewezen locatie het motorcrossterrein toe te staan. Er werd gevraagd om snel tot een besluit te komen.

Namens inwoners van Aartswoud en bewoners van de Groetweg werden de bezwaren toegelicht. Grote angst is de aantasting van de leefbaarheid door langdurige geluidsoverlast. Ook vindt men het vreemd dat deze locatie, die eerder afgewezen is om een crossterrein te realiseren, nu weer daar voor is aangewezen.

Huisvesting arbeidsmigranten
In Kreileroord ontstaat onvrede over het beleid van het college om toe te staan dat woningen opgekocht worden om arbeidsmigranten in te huisvesten. Inmiddels zijn er twintig woningen in gebruik als pension. Inwoners in Kreileroord maken zich daar zorgen over. Men is niet alleen bang voor overlast maar ziet deze ontwikkeling als een bedreiging voor de sociale samenhang in het dorp. Verenigingen en school hebben grote moeite om te blijven functioneren en arbeidsmigranten zullen als tijdelijke bewoners niet deelnemen aan het sociale leven dat in een kleine kern als Kreileroord toch al onder druk staat. “Wij hebben gezinnen nodig om het dorp leefbaar te houden” is de hartekreet die geslaakt werd. De dorpsraad heeft dit onder de aandacht gebracht van het college maar vindt dat er niet serieus mee omgegaan wordt. Ervaringen uit het verkleden voeden de angst in het dorp dat verloedering weer toeslaat en dat is wel het laatste wat men wil. De fractie gaf de dorpsraad het advies om een gesprek met het college aan te vragen om inhoudelijk over deze problematiek te spreken en duidelijk te maken wat de gevolgen voor het dorp zijn wanneer dit beleid wordt voortgezet.

Lokale zendmachtiging
de raad zal volgende week een beslissing moeten nemen over het verstrekken van een nieuwe zendmachtiging voor de lokale omroep. SchagenFM en RTV Noordkop, de huidige zendgemachtigde voor Hollands Kroon, hebben beiden een aanvraag ingediend.  SchagenFM was aanwezig om vragen te beantwoorden. De fractie  wilde duidelijk weten wat Hollands Kroon van SchagenFM verwachten mag en of men voldoende mankracht heeft om Hollands Kroon de kwaliteit te bieden die ook in Schagen aangeboden wordt. Uit de vergadering kwamen geluiden dat men niet tevreden is over RTV Noordkop. Al twee jaar geen TV-uitzendingen meer en de radio-ontvangst is slecht of afwezig.

Poldermolen
De heer Van Bodegom, voorzitter van het bestuur van de coöperatie die de Poldermolen wil exploiteren, sprak zijn zorgen uit over het mogelijke besluit van het college om de omgevingsvergunning in te trekken. Hij vindt dit onbegrijpelijk omdat de gemeente volop heeft meegewerkt aan de plannen. Het bestuur staat op het punt om met een gerichte campagne te beginnen waarin voorlichting over het project wordt gegeven. Financiering en het te behalen rendement zullen daarin duidelijk gemaakt worden. Interessant idee is dat verenigingen en organisaties ook kunnen deelnemen en op die manier inkomsten kunnen genereren.   

De fractie is van mening dat een gemeente die zegt de duurzaamste gemeente van het land te willen worden en die inwonerparticipatie wil stimuleren, een initiatie als de Poldermolen juist moet omarmen.

O.H.K. houdt fractievergadering in Café Bij de Buren

WIERINGERWERF – Donderdag 15 februari houdt O.H.K. een fractiebijeenkomst in Café Bij de Buren. Er staan diverse punten op de agenda die besproken zullen worden. Als er mensen zijn die langs willen komen om iets te bespreken zijn ze van harte welkom. Een berichtje naar het secretariaat is welkom. Dit kan via een mailtje naar onafhankelijkhk@gmail.com

Lees hier de stukken en agenda van de raadsvergadering.