Fractievergaderingen politieke partijen

HOLLANDS KROON – Diverse politieke partijen hebben bij de redactie van De Meerpeen de fractievergaderingen aangemeld. In alle vergaderingen zullen de agendapunten van de raadsvergadering van 27 september worden besproken. De agenda is hier te vinden.

Fractievergaderingen:

GroenLinks
Maandag 17 september – Aanvang 20.00 uur
Café Waddenzee,Westerlanderweg 43, 1778 KL Westerland

Onafhankelijk Hollands Kroon
Woensdag 19 september – Aanvang 20.00 uur
Ruimte Centraal Station
MFA De Ontmoeting, De verwachting 1 in Anna Paulowna

CDA Hollands Kroon
Woensdag 19 september – Aanvang 20.00 uur
Hippolytuskerk, Kerkplein 17 te Hippolytushoef

VVD Hollands Kroon
Woensdag 19 september – Aanvang 20.00 uur
Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp
Aanmelden: PetraBorst@hollandskroon.nl

LADA
Woensdag 19 september – Aanvang 20.00 uur
MFA De Ontmoeting, De verwachting 1 in Anna Paulowna
Aanmelden: 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Senioren Hollands Kroon
Donderdag 20 september – Aanvang 14.00 uur
Café Waddenzee, Westerlanderweg 43, 1778 KL Westerland

Openbare fractievergadering VVD Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De VVD fractie houdt op woensdag 19 september aanstaande haar openbare fractievergadering. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering is openbaar vanaf 20:00 uur. De vergadering is in het Dorpshuis Prins Maurits (Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp).

Als u vragen heeft of wilt komen inspreken, kunt u dit dan vooraf aangeven bij de fractiesecretaris mevrouw Borst- Koorn: PetraBorst@hollandskroon.nl

Opnieuw vragen GroenLinks over toegankelijkheid Waddenbelevingspunt

Impressie Waddenbelevingspunt – Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Het in mei opgeleverde Waddenbelevingspunt in Den Oever voldoet niet aan het VN-verdrag Handicap (2016). Hierin staat onder meer dat mensen met een beperking in staat moeten zijn om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten. Dit betekent niet dat de gemeente verplicht is om bijvoorbeeld alle historische kerktorens te voorzien van een lift, maar als er iets nieuws wordt gebouwd, zoals het Waddenbelevingspunt, dan moet dat zeker wel toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.  

Op 18 juli heeft GroenLinks een tiental schriftelijke vervolgvragen (PV-1832) aan het college gesteld over de ontoegankelijkheid van het Waddenbelevingspunt. Dit was nodig omdat de antwoorden op de eerdere vragen helaas nogal teleurstellend waren. Het college leek zich niet te realiseren dat het VN-verdrag Handicap ook geldt voor Hollands Kroon en dat het verdrag een veel ruimere strekking heeft dan alleen de toegankelijkheid van openbare gebouwen.

Na een maand kwam er op 14 augustus alleen een wederom tegenvallende zoek-het-zelf-maar-uit-reactie: ‘Wij nemen kennis van uw teleurstelling, maar wijzen u er op dat we handelen binnen bestaande beleidskaders. De toegankelijkheid van voorzieningen (al dan niet recreatief) voor mindervaliden is een onderwerp dat niet alleen voor dit specifieke object geldt, maar voor veel meer gebieden en voorzieningen in Hollands Kroon. Als u vindt dat het bestaande beleid anders zou moeten zijn dan stellen wij u voor hierin binnen de gemeenteraad het initiatief te nemen.’
Een merkwaardige reactie. Weliswaar is nu wel tot B&W doorgedrongen dat het verdrag een ruimere werking heeft, maar beweert het college nu echt dat het niet van plan is om de ‘bestaande beleidskaders’ uit zichzelf aan te passen aan nieuwe wetgeving? Het gaat er niet om dat GroenLinks vindt dat het bestaande beleid moet worden aangepast. Het VN-verdrag gaat over mensenrechten. Het gaat over een inclusieve samenleving. Het houdt onder meer in dat de gemeente ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, net als andere mensen. Het college is er zelf voor verantwoordelijk dat het beleid van de gemeente in overeenstemming is met de wet en moet daartoe zelf de benodigde initiatieven ontplooien. Daar hebben we immers wethouders voor.

GroenLinks stelt vast dat de reactie van het college geen antwoord op alle vragen bevat en heeft daarom verzocht om de eerder gestelde vragen alsnog op korte termijn inhoudelijk te beantwoorden. De wettelijke termijn om deze vragen te beantwoorden is inmiddels ruim verstreken.
De fractie zag zich naar aanleiding van de reactie van het college bovendien genoodzaakt om enkele aanvullende vervolgvragen te stellen:

VRAGEN
In uw reactie stelt u dat u handelt volgens ‘bestaande beleidskaders’ en dat toegankelijkheid geldt voor ’veel meer gebieden en voorzieningen in Hollands Kroon’.
Vraag 1: Naar welke beleidskaders verwijst u hier?

Vraag 2: Speelden deze beleidskaders een rol in uw raadsvoorstel van 2 mei 2017 waarin u vraagt om een aanvulling van het budget voor de realisatie van de brug naar het Waddenbelevingspunt, met als argument dat zo het Waddenbelevingspunt toegankelijk zou worden voor mindervaliden?

Vraag 3: Ligt het niet in de rede dat ook het pad dat leidt tot de brug op een veilige manier toegankelijk is voor mindervaliden evenals de aanwezige voorzieningen, zoals de verrekijker en de informatieborden?

We zijn verheugd om te lezen dat u begin september het Waddenbelevingspunt met deskundigen van de Stichting De Zonnebloem bezoekt en de gemeenteraad over de resultaten hiervan zult informeren.
Vraag 4: Waar en wanneer kunnen gemeenteraadsleden die bij deze schouw aanwezig willen zijn, zich vervoegen?

Vraag 5: Klopt het dat ambtenaren en bestuurders op de Hollands Kroon Academie inmiddels zijn bijgeschoold over het VN-verdrag Handicap en dat hierbij het Waddenbelevingspunt aan de orde is gekomen?

GroenLinks hoopt dat het college de toepassing van het VN-verdrag Handicap serieus gaat oppakken en ziet de antwoorden op alle gestelde vragen met belangstelling tegemoet.

Informatieavond over plannen met De Oude Beurs

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER –  Op donderdagavond 17 mei 2018 vanaf 20.00 uur wordt er een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad gehouden over de mogelijke ontwikkelingen rond de invulling van het gebouw De Oude Beurs in Middenmeer.

De heer Van Amstel van Warm Thuis en namens de projectontwikkelaar de heer Vijn zullen hun delen hun ideeën delen met de raadsleden en andere geïnteresseerden. De avond wordt gehouden in de Meerbaak aan de Prof. Ter Veenweg 4 in Middenmeer.

Als u opdeavond aanwezig wilt zijn wordt u verzocht om u even aan te melden door een mail te sturen naar: griffie@hollandskroon.nl. Dit in verband met organisatie van de avond.

Inspraak over de nieuwe burgemeester

HOLLANDS KROON – De ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om die te vinden wordt een profielschets opgesteld. De gemeenteraad  wil graag van u weten wat voor type burgemeester u voor Hollands Kroon passend vindt. Een ervaren persoon? Iemand uit de gemeente? Of vindt u het belangrijk dat hij of zij sociaal, een koersbepaler, netwerker, intern of juist extern gericht of initiatiefnemer is? Als voorbeeld hebben we de profielschets van 2012 bijgevoegd. Ook de algemene tekst over de gemeente is bijgevoegd.

Op https://argu.co/hollandskroon kunnen inwoners tot en met 18 mei al hun ideeën en argumenten aandragen. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Die wordt besproken op woensdag 19 juni tijdens een openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Johan Remkes.

Bewonersavond
Naast de digitale mogelijkheden via Argu wordt de inwoners van Hollands Kroon ook  de gelegenheid om persoonlijk input te geven op de profielschets. Hiervoor organiseert de gemeenteraad op 15 mei een inwonersavond. Hier kunt u met raadsleden in gesprek over welk type burgemeester u voor Hollands Kroon passend vindt. De avond vindt plaats in de raadzaal in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna en duurt van 19.00 – 20.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@hollandskroon.nl.

De huidige burgemeester van Hollands Kroon
De ambtstermijn van burgemeester J.R.A Nawijn loopt af op 1 september 2018. Op dat moment is hij zes jaar burgemeester van Hollands Kroon geweest. De heer Nawijn heeft eind 2017 aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Proces tot aan de benoeming
Het benoemen van een nieuwe burgemeester neemt de nodige tijd in beslag. Hieronder vindt u het proces. Als een bijeenkomst openbaar is, staat dat erachter. Staat dat er niet, dan kunt u ervan uitgaan dat de bijeenkomsten besloten zijn. Uiteraard houden wij u de komende tijd op de hoogte van de voortgang in het proces.

Procesbeschrijving

Wanneer Wat
8 mei Gesprek Commissaris van de Koning met fractievoorzitters over proces
9 mei Input inwoners op profiel via Argu (openbaar)
15 mei Inwonersavond om input te geven op profiel burgemeester (openbaar)
18 mei Sluiting peiling Argu
22 mei Bespreken concept profielschets burgemeester in Presidium (openbaar)
5 juni Laatste bespreking profielschets burgemeester in Presidium (openbaar)
6 juni Toesturen concept profiel naar Commissaris van de Koning
19 juni Profielvergadering met Commissaris van de Koning (openbaar)
22 juni Provincie stelt vacature open (openbaar)
13 juli Sluiting vacature
Augustus tot en met november Provincie en vertrouwenscommissie nement de actie die nodig zijn tot het voordragen van kandidaten
Medio december naar verwachting In een besloten raadsvergadering adviseert de vertrouwenscommissie de gemeenteraad over de kandidaatkeuze. De gemeenteraad stemt hierover schriftelijk in beslotenheid. Aansluitend vindt een openbare raadsvergadering plaats waarin de keuze voor de kandidaat bekendgemaakt wordt.
Medio februari 2019 naar verwachting Beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning (openbaar)

 

Bouw nieuwe werf en kazerne Wieringerwerf naar de raad

WIERINGERWERF – De buitendienst, brandweer en politie onder één dak, op één locatie. Dat is het idee van het college om een multifunctionele ruimte te bouwen aan de Medemblikkerweg 2a in Wieringerwerf. De voorbereidingen hiervoor zijn al geruime tijd in gang. Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen zodat het plan kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei over het voorstel vergadert.

Waarom nieuwbouw
De gemeentewerf in Wieringerwerf is gedateerd en er moet flink in geïnvesteerd worden om het pand aan de eisen van een werkomgeving in de huidige tijd te laten voldoen. Het college denkt daarom dat de beste optie is om een nieuwe werf te bouwen. Op basis van het dekkingsplan Noord-Holland Noord van de Veiligheidsregio, waarin de aanrijtijden voor de brandweer zijn vastgelegd, moet er in Wieringerwerf een nieuwe kazerne komen. Ook de politie zoekt een nieuwe locatie in Wieringerwerf voor haar regiofunctie. Deze drie ontwikkelingen kunnen worden gecombineerd in één gebouw. De planning is dat in 2019 de nieuwbouw van start gaat en dat in 2020 het gebouw en het omliggende terrein in gebruik genomen worden.

Wethouders nieuwe coalitie op 1 mei benoemd

HOLLANDS KROON – De coalitie tussen Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA is rond. Op 1 mei worden de wethouders benoemd door de gemeenteraad. Daarvoor is een buitengewone
raadsvergadering gepland op 1 mei om 20.00 uur in de raadzaal, in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Samenstelling van het college & portefeuilleverdeling
Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. Dat is één wethouder minder dan bij het vorige college. Iedere partij levert één wethouder. Daarbij geldt de volgende portefeuilleverdeling:

  • Burgemeester J.R.A. Nawijn 

Openbare orde en veiligheid, personeel & organisatie, communicatie, algemene bestuurlijke zaken, juridische zaken, bezwaar en beroep, integrale handhaving en bestuurlijke samenwerking.

  • Senioren Hollands Kroon: wethouder Mary van Gent

Zorg en welzijn, jeugd, werk & inkomen, onderwijs & onderwijshuisvesting, sport, kunst & cultuur, leerlingenvervoer en dierenwelzijn.

  • VVD: Wethouder Theo Meskers

Economische zaken, De Kop Werkt! (inclusief Match2020), recreatie & toerisme, verkeer & vervoer, Energietransitie, greenport NHN, plattelandsbeleid (P10)en monumenten.

  • CDA: Wethouder Theo Groot

Ruimtelijke ordening, openbare ruimte, woningbouw, financiën & subsidies, vastgoed & grondzaken, accommodatiebeleid, infrastructuur, ICT en klimaatadaptatie & milieu.

Coalitieakkoord
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is SHK (Senioren Hollands Kroon) met zeven zetels als grootste partij uit de bus gekomen. VVD en CDA volgden ieder met vijf zetels. De inwoners van Hollands Kroon hebben het beleid van de vorige coalitie onderstreept door wederom op voorgenoemde drie partijen te stemmen. De coalitie bestaat uit SHK, VVD en CDA.

De afgelopen jaren heeft de vorige coalitie veel gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn de inrichting van de zorg waarbij iedereen die zorg nodig heeft dit ook krijgt, succesvol kernbeheer, ontwikkeling van nieuwe onderwijshuisvesting, de start van de herstructurering van Wieringerwerf en de vaststelling van het bestemmingsplan ’t Veld Noord.

De coalitie gaat verder op de ingeslagen weg met thema’s zoals woningbouw, optimalisatie van het toerisme en toegankelijker maken van vaarroutes, ruimte voor sport en de regionale samenwerking De Kop Werkt en het door-ontwikkelen van Integrale Kind-centra. Nieuwe thema’s zijn onder andere de energietransitie, economische ontwikkeling en meer aandacht voor kunst & cultuur. De rode draad in dit verhaal is de inwoner. Die wordt actief betrokken bij allerlei vraagstukken.

Wilt u het hele akkoord lezen, bekijk dan het hele coalitieakkoord.

Leden LADA willen door

Een bijdrage van Theo Moras

‘Rustige ledenvergadering bij LADA’ – Foto: Theo Moras

HOLLANDS KROON – Gisteravond heeft de politieke partij LADA een ledenvergadering gehouden in Prins Maurits in Nieuwe Niedorp. Eén van de agendapunten ging over de toekomst van de partij. Enkele oprichters van de partij hadden in een eerder stadium aangegeven dat het wellicht verstandiger was om de partij op te heffen na de dramatische nederlaag tijdens de gemeenteraads– verkiezingen in maart.

Het aanwezige bestuur en enkele leden besloten echter om door te gaan en te proberen met de aanwas van nieuwe leden het geslonken vertrouwen weer terug te winnen.

Coalitie Hollands Kroon rond; Theo Meskers keert terug als wethouder

‘Wethouder Theo Meskers keert terug als wethouder’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De coalitie voor de komende vier jaar is rond in Hollands Kroon. Op dit moment worden de laatste puntjes op de spreekwoordelijk ‘i’ gezet vertelt formateur Jip Pancras in de Schager Courant.

Op 1 mei wordt het coalitieprogramma in de raad besproken. Tevens worden dan de ‘nieuwe’ wethouders beëdigd voor de komende vier jaar. De wethouders zijn allen oude bekenden; Theo Groot (CDA), Mary van Gent (SHK) en Theo Meskers (VVD).

Tevens zullen dan de nieuwe raadsleden worden beëdigd die de plaatsen van de wethouders in de raad zullen opvullen. De opengevallen posities zullen, als er gekeken wordt naar de lijstvolgorde, worden ingevuld door R.T.B. Visser (CDA), IJ.J. Bijlstra (VVD) en H.G. Koomen (SHK).