Concept omgevingsvisie gereed

´Er is gekozen voor een thematische aannpak binnen de omgevingsvisie.´
´Er is gekozen voor een thematische aannpak binnen de omgevingsvisie.´

HOLLANDS KROON – Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen samen met inwoners, instellingen en bedrijven. De omgevingsvisie is in te zien via.:omgevingsvisie.hollandskroon.nl.


Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands Kroon en de uitvoering ervan voor de periode tot 2030. Het betreft naast ruimtelijke ordening ook onderwerpen als veiligheid, economische en technologische ontwikkelingen, natuur, milieu en bereikbaarheid. Dit moet meer samenhang brengen inhet beleid voor de fysieke omgeving om flexibeler in te kunnen spelen op de veranderingen in de maatschappij. Vooral op strategisch niveau is deze samenhang van belang. Daarom worden in deze omgevingsvisie zoveel mogelijk onderwerpen binnen verschillende thema’s zoals Algemeen, Leven, Ondernemen, Groen, Toerisme & Recreatie en Water inhoudelijk met elkaar verbonden.

Meer lezen

Glasvezelnetwerk in heel Noord-Holland

Glasvezel kabelNOORD-HOLLAND – Alle Noord-Hol­land­se huis­hou­dens en be­drij­ven moe­ten in 2020 aan­ge­slo­ten zijn op het glas­ve­zel­net­werk. Dat is de wens van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten. De Sta­ten na­men gis­te­ren een mo­tie aan om te on­der­zoe­ken wat er no­dig is om het in­ter­net in heel Noord-Hol­land in 2020 ont­slo­ten te heb­ben via een glas­ve­zel­net­werk. Met de glas­ve­zel­mo­tie, die was in­ge­diend door de VVD met steun van bij­na alle an­de­re frac­ties, wordt het hui­di­ge plan van de pro­vin­cie ver­breed. Ge­de­pu­teer­de Sta­ten was tot nu toe voor­al be­zig om glas­ve­zel te re­a­li­se­ren in de bui­ten­ge­bie­den waar nu he­le­maal geen in­ter­net is.

Azc Hollands Kroon

Foto: ANP
Foto: ANP

HOLLANDS KROON – Het COA  (Centraal Orgaan Asielzoekers) heeft de gemeente Hollands Kroon laten weten dat een eventueel asielzoekerscentrum in deze gemeente tenminste driehonderd bewoners zal krijgen, zeker niet minder. In een memo aan de ge­meen­te­raad mel­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders tevens dat Hol­lands Kroon ’op sche­ma’ ligt bij het huis­ves­ten van vluch­te­lin­gen met een ver­blijfs­ver­gun­ning. In het eer­ste half jaar van 2016 moe­ten 56 asiel­zoe­kers een wo­ning heb­ben ge­kre­gen, in het twee­de half jaar 65.

De gemeente Hollands Kroon heeft een webpagina gemaakt waar de antwoorden te vinden zijn op veel gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen.

In gesprek met raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk? Meld u nu aan!

logo Hollands KroonEr wordt op Hollands Kroon een nadrukkelijk beroep gedaan om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt op de wijze waarop Hollands Kroon hier invulling aan geeft, hebben de raadsleden behoefte om te weten hoe inwoners hierover denken.

Uit de raadsvergadering van 28 januari is ook gebleken dat het vluchtelingenvraagstuk leeft onder de inwoners. Om die reden zijn vier avonden in mei georganiseerd waar inwoners in gesprek kunnen met raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk.

Aanmelden
Wilt u in gesprek met de raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk in Hollands Kroon? Aanmelden voor de bijeenkomst op 19 mei kan vanaf nu via deze link: aanmeldformulier. De bijeenkomsten in de Wieringermeer wordt op 19 mei in Café de Buren in Wieringerwerf

Meer lezen

College versoepelt regels bijzondere bijstand

Minder regelsHet college heeft besloten om de regels voor het aanvragen van bijzondere bijstand te versoepelen.

Bijzondere bijstand kan aangevraagd worden voor een vergoeding in de schoonmaakondersteuning en bij bijzondere zorgkosten. Nieuw is dat het vermogen in de eigen woning niet meer wordt meegenomen om de hoogte van de bijzondere bijstand te bepalen. Dit betekent dat meer inwoners in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Ook is de vergoeding per uur voor schoonmaakondersteuning verhoogd naar maximaal € 16,– per uur. De nieuwe regelgeving gaat in per 1 januari 2016.

De hoogte van de vergoeding
De vergoeding per uur is verhoogd naar maximaal € 16 per uur. Betaalt u minder dan € 16,– per uur, dan wordt dit bedrag vergoed. Betaalt u meer dan € 16,– per uur, dan komt het meerdere voor eigen rekening. Door deze verhoging zijn er voor inwoners meer mogelijkheden om hulp te vinden en regelen.

Meer lezen

Hollands Kroon verbetert financiële positie

Hollands Kroon heeft haar financiële positie verbeterd. Als de jaarrekening over 2015 is vastgesteld, is de algemene reserve gestegen tot ruim 11 miljoen euro.

Dat is nodig ook, want er staat een aantal grote uitgaven op stapel. De reserve is gegroeid, mede dankzij een positief saldo in het sociaal domein van 3 miljoen euro.Er zijn meerdere redenen voor het positief saldo in het sociaal domein. Zo is het Rijk in haar bijdrage uitgegaan van het jaar 2013. Die bijdrage verschilt van de zorg die daadwerkelijk nodig bleek te zijn in 2015. Ook is door de integrale aanpak van de wijkteams sinds 2015 meer maatwerk bereikt in de zorg. Daarmee is het gebruik van dure zorg waar mogelijk vermeden.

Meer lezen

“Kosten onderhoud Moedermavo monument voor Hollands Kroon”

Foto: Nienke Eversdijk
Foto: Nienke Eversdijk

Als het aan raadslid Peter Meijer (Senioren Hollands Kroon) ligt wordt het, in 2004 opgerichte monument aan de Brugstraat in Middenmeer, met enige regelmaat op kosten van de gemeente Hollands Kroon onderhouden.

Toen midden de jaren zeventig van de vorige eeuw Anton Remmers met het idee kwam om ouders van zijn leerlingen de gelegenheid te geven om een MAVO-diploma te halen, kon hij niet vermoeden dat dit aan een grote behoefte voldeed. Anton Remmers was de directeur van de mavo in Middenmeer. Hij had wat ruimte in het lesrooster om overdag wat extra lessen te geven. Op een advertentie in het plaatselijke krantje en in een damesblad meldden zich de eerste cursisten, die van Alkmaar tot Texel kwamen.

Meer lezen