Bijeenkomsten kernbeheer

Aan de slagKREILEROORD-SLOOTDORP – Hollands Kroon is een grote gemeente met veel openbare ruimte. Openbare ruimte die u als inwoner zelf mag inrichten. Hoe u dat het beste kunt doen? Daar kunnen de kernbeheerders van de gemeente u mee helpen. Als u wilt weten wat wij voor u, of uw buurt, kunnen betekenen dan bent u van harte welkom op onze kennismakingsavonden. De avonden worden in verschillende kernen georganiseerd.

De avonden starten om 19.30 uur en duren ongeveer een uurtje. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Tijdens deze avond krijgt u uitleg wat de kernbeheerders voor u kunnen betekenen en u kunt uw vragen stellen. Wilt u nu alvast meer informatie over de kernbeheerders dan kunt u kijken op www.teamkernbeheer.nl.

Wanneer Waar
The Irish Cottage in Oude Niedorp Dinsdag 13 september, om 19.30 uur
Dorpshuis in Kreileroord Dinsdag 20 september, om19.30 uur
Tenniskantine in Barsingerhorn Dinsdag 18 oktober, om 19.30 uur
Voetbalkantine in Slootdorp Dinsdag 25 oktober, om 19.30 uur

Verslag bijeenkomsten raad en inwoners over vluchtelingenvraagstuk in te zien

logo Hollands KroonDe verslagen van de bijeenkomsten in mei, waar raadsleden met inwoners in gesprek gingen over het vluchtelingenvraagstuk, vindt u onderaan deze pagina. Naast een bijlage met de verslagen, vindt u ook een pdf-bestand met foto’s van alle tafellakens waar op geschreven is tijdens de avonden.

De ideeën en opvattingen van inwoners nemen de raadsleden mee bij de besluitvorming. De planning is dat het raadsvoorstel eind juni wordt behandeld in de gemeenteraad. Zodra de stukken openbaar zijn wordt dit kenbaar gemaakt.

Verslag vluchtelingen bijeenkomsten mei 2016
Fotoserie van de beschreven tafellakens

Axxicom verzorgt lichte huishoudhulp

AxxicomHOLLANDS KROON – De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 geoordeeld dat hulp bij het huishouden onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 valt. Cliënten kunnen op basis van hun oude beschikking weer een beroep doen op de lichte huishoudelijke hulp (HH1).

Bij het failliet gaan van TSN thuiszorg zijn de cliënten die zwaardere huishoudelijke hulp (HH2) ontvingen in zorg genomen door Axxicom. Zij is bereid om naast HH2 nu ook HH1 cliënten te gaan bedienen. Om die reden start Axxicom deze week met de werving van nieuwe medewerkers. In het kader van de participatiewet en sociale doelstellingen zal Axxicom in haar werving een balans zoeken tussen ervaren kandidaten en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Solliciteren is mogelijk via www.werkenbijaxxicom.nl.

Meer lezen

College legt plan voor herstructurering Wieringerwerf voor aan raad

Plangebied Herstructurering WieringerwerfWIERINGERWERF – Wieringerwerf is een van de vier hoofdkernen in Hollands Kroon en heeft een belangrijke regionale functie. Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in deze kern op peil te houden, moeten er voor de toekomst van het dorp gerichte keuzes gemaakt worden voor de inrichting (herstructurering). De riolering in het oudste gedeelte van Wieringerwerf moet worden vervangen en is de aanleiding om ook andere zaken op te pakken. Om keuzes te maken wat opgepakt moet worden is het afgelopen half jaar met veel partijen gesproken. Dit heeft geleid tot een vlekkenplan dat op 23 mei is gepresenteerd aan inwoners en geïnteresseerden. Een vlekkenplan is een technische term om een globale indeling van een gebied inzichtelijk te maken.

Meer lezen

Tijdelijke locaties voor college en raad Hollands Kroon in verband met verbouwing De Ontmoeting

logo Hollands KroonHOLLANDS KROON – Vanaf 1 juli 2016 wordt het huidige gemeentehuis in Anna Paulowna verbouwd. Dit betekent dat deze plek tijdelijk niet meer kan worden gebruikt voor (kosteloze) huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties.

Ook het college en de gemeenteraad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van dit gebouw. Hiervoor zijn de volgende tijdelijke oplossingen bedacht.

Tijdelijke huisvesting college
Het college werkt vanaf maandag 4 juli in Wieringerwerf in de locatie aan de Brinkweg 17. Dit is het voormalige kantoor van de Rabobank. Vanaf augustus kunnen ook de medewerkers van Hollands Kroon gebruik maken van deze locatie. Verwacht wordt dat het nieuwe bestuurscentrum in De Ontmoeting in Anna Paulowna in februari 2017 gereed is. Dan verhuist het college terug naar dit gebouw.

Meer lezen

Publieksbalie Hollands Kroon gaat verhuizen

'Nieuwe plaats publieksbalie Hollands Kroon' - Foto: Google streetview
‘Nieuwe plaats publieksbalie Hollands Kroon’ – Foto: Google streetview

Vanaf 15 juni 2016 verhuist onze publieksbalie naar de Molenvaart 67 in Anna Paulowna (voormalige Rabobank naast de Hema).

Dit is nodig omdat het huidige gemeentehuis, De Ontmoeting, vanaf juli wordt verbouwd en daarna in gebruik genomen wordt door andere partijen. In de nieuwe locatie kunt u terecht voor alle voorkomende producten en diensten, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Bezoek op afspraak
Ook in de nieuwe locatie werken we alleen op afspraak, die u via onze website kunt maken. Ook kunt u met ons bellen voor het maken van een afspraak via 088 321 5000. Daarnaast kunt u ook snel en eenvoudig digitaal zaken met ons doen via onze webwinkel, zoals een uittreksel aanvragen of een verhuizing doorgeven..

Meer lezen

Concept omgevingsvisie gereed

´Er is gekozen voor een thematische aannpak binnen de omgevingsvisie.´
´Er is gekozen voor een thematische aannpak binnen de omgevingsvisie.´

HOLLANDS KROON – Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen samen met inwoners, instellingen en bedrijven. De omgevingsvisie is in te zien via.:omgevingsvisie.hollandskroon.nl.


Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands Kroon en de uitvoering ervan voor de periode tot 2030. Het betreft naast ruimtelijke ordening ook onderwerpen als veiligheid, economische en technologische ontwikkelingen, natuur, milieu en bereikbaarheid. Dit moet meer samenhang brengen inhet beleid voor de fysieke omgeving om flexibeler in te kunnen spelen op de veranderingen in de maatschappij. Vooral op strategisch niveau is deze samenhang van belang. Daarom worden in deze omgevingsvisie zoveel mogelijk onderwerpen binnen verschillende thema’s zoals Algemeen, Leven, Ondernemen, Groen, Toerisme & Recreatie en Water inhoudelijk met elkaar verbonden.

Meer lezen

Maai seizoen is weer begonnen

Foto: Zuidema Groenvoorziening
Foto: Zuidema Groenvoorziening

HOLLANDS KROON – Als gemeente hebben we ruim 600 kilometer aan wegbermen in beheer. Hieronder leest u hoe en wanneer de wegbermen en sloten in Hollands Kroon worden gemaaid:

1: Voorjaarsronde
Van half mei tot half juni wordt de eerste meter langs de verharding gemaaid. Ook worden alle kruisingen en gevaarlijke punten gemaaid zodat er voldoende zicht op de weg is.
2: Zomerronde

Als het nodig is worden in de zomerperiode (juli-augustus) de hoofdwegen gemaaid. Het gaat dan om de eerste meter langs de verharding en de kruisingen van deze wegen.

3: Najaarsronde

Van september tot half oktober worden alle bermen in zijn geheel gemaaid, inclusief alle wegsloten voor zover in eigendom van de gemeente. Er zijn in onze gemeente namelijk ook wegen en dus bermen van het hoogheemraadschap, het Rijk en van de provincie. Zij verzorgen dan ook het onderhoud hiervan.

Meer lezen

Azc Hollands Kroon

Foto: ANP
Foto: ANP

HOLLANDS KROON – Het COA  (Centraal Orgaan Asielzoekers) heeft de gemeente Hollands Kroon laten weten dat een eventueel asielzoekerscentrum in deze gemeente tenminste driehonderd bewoners zal krijgen, zeker niet minder. In een memo aan de ge­meen­te­raad mel­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders tevens dat Hol­lands Kroon ’op sche­ma’ ligt bij het huis­ves­ten van vluch­te­lin­gen met een ver­blijfs­ver­gun­ning. In het eer­ste half jaar van 2016 moe­ten 56 asiel­zoe­kers een wo­ning heb­ben ge­kre­gen, in het twee­de half jaar 65.

De gemeente Hollands Kroon heeft een webpagina gemaakt waar de antwoorden te vinden zijn op veel gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen.

Vervolgbijeenkomst herstructurering Wieringerwerf op 23 mei

Cultuurschuur EntreeOp 23 mei organiseren we een tweede inwonersbijeenkomst over de herstructurering van Wieringerwerf.

Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst zijn veel suggesties binnengekomen voor de toekomst van het oude deel van het dorp. De binnengekomen reacties willen we graag aan u presenteren en de eerste concepten van het vlekkenplan laten zien. Dit doen we op 23 mei in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Als u deze avond bij wilt wonen kunt u zich tot 20 mei aanmelden via projecten@hollandskroon.nl.

Programma
Het verwachte programma van deze avond ziet er als volgt uit:

19.30 – 19.45 opening
19.45 – 20.15 ontvangen suggesties en reacties

Meer lezen