Gemeente peilt mening over permanent bewonen van recreatiewoning

‘Eén van de complexen waar recreatiebewoning en vaste bewoning worden gecombineerd is Amstelsigt in Westerland’ – Foto: Marktnet

HOLLANDS KROON – Binnen welke kaders staat de gemeente toe dat mensen permanent in een recreatiewoning wonen? Hollands Kroon is nieuwsgierig naar de mening van de inwoners en ondernemers. Hiervoor heeft men een enquête opgesteld.

In 2017 heeft de gemeenteraad met inwoners, ondernemers, het college en ambtenaren gesproken over het permanent wonen in een recreatiewoning. Het doel was om te peilen hoe de samenleving hierover denkt. Het was een positieve bijeenkomst die vraagt om verdere uitwerking. De gemeente hanteert het ‘ja, tenzij’ principe. Dit betekent dat men in eerste instantie altijd positief tegenover nieuwe initiatieven staat en samen willen kijken hoe deze initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Het is belangrijk om als gemeente kaders te bepalen onder welke omstandigheden mensen permanent mogen wonen in een recreatiewoning.

Niet alleen de nog te bepalen kaders spelen mee, maar ook bestaande kaders in:

  • De visie op verblijfsrecreatie voor de gehele regio Noord-Holland Noord. Hierin staat dat recreatiewoningen die vitaal zijn voor toerisme niet bewoond mogen worden. Ook staat in deze visie dat op een park één plan moet zijn. Dat betekent dat wonen en recreatie bijvoorbeeld niet op hetzelfde park kunnen plaatsvinden.
  • Het bouwbesluit bestaande bouw, waarin wordt omschreven aan welke eisen een woning minimaal moet voldoen om erin te mogen wonen.
  • Woningbouwprognoses van de provincie Noord-Holland, waarin onder andere mogelijkheden worden aangegeven om woningen te bouwen buiten bestaand bebouwd gebied.

Om de kaders te bepalen vraagt de gemeente belanghebbenden om een enquête in te vullen. Denk aan eigenaren van een recreatiewoning (voor verhuur), mensen die permanent in een recreatiewoning willen wonen, parkeigenaren/beheerders en andere betrokkenen. De enquête bestaat uit open vragen en een aantal stellingen. Het invullen duurt tussen de 10 en 15 minuten. De vragen worden gebruikt om te peilen hoe u verschillende kaders ervaart. De gemeente beseft zich dat er verschillende belangen meespelen en streven ernaar om een oplossing te vinden die voor alle betrokken partijen werk/leefbaar is.

De verwachting is dat het college in februari 2019 een voorstel voor de kaders voorlegt aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad hiermee instemt worden de kaders onderdeel van onze omgevingsvisie.

 

Programma voetbal Zondag 4e klasse A

HOLLANDS KROON – In de 4e klasse A competitie spelen veel van de voetbalverenigingen uit Hollands Kroon hun onderlinge wedstrijden. Zo treffen de eerste teams van DWOW Wieringerwerf, Flevo Middenmeer, VV Wieringerwaard en  VV Succes uit Hippolytushoef elkaar regelmatig op de voetbalvelden. Een leuke competitie om op De Meerpeen en Hart voor Hollands Kroon bij te houden.

VIDEO: Geitenstop van kracht in Provincie Noord-Holland

HOLLANDS KROON – In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen, mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden en is omschakeling naar een geitenhouderij niet mogelijk.

Gedeputeerde Jaap Bond (landbouw): ‘Na de landelijke onrust rondom de mogelijke effecten op de volksgezondheid van geitenhouderijen dicht in de buurt van woonwijken, namen vijf andere provincies al eerder maatregelen. De afgelopen weken zijn er meerdere signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Daarnaast kreeg ik vragen van wethouders hoe zij met deze groei moeten omgaan, maar ook met de onrust die ontstaat bij hun inwoners. Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze tijdelijke maatregel in te voeren.’


Provinciale Staten hebben op 10 december een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen waardoor de stop per 12 december 2018 van kracht is. Het voorbereidingsbesluit is zes maanden geldig. In de tussentijd wordt de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) aangepast. Hierin staan de spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen Noord-Holland. De PRV bevat onder andere regels ten aanzien van de soort en de grootte van (agrarische) bedrijven.

Uit landelijk onderzoek van Veehouderij, Gezondheid Omwonenden (VGO) blijkt dat inwoners binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking. De oorzaak van dit verhoogde risico is echter niet bekend, daarom wordt verder onderzoek gedaan. Naar verwachting zijn de resultaten in 2021 bekend. Totdat er meer duidelijkheid is over het verband tussen de toename aan longontstekingen en de aanwezigheid van geitenhouderijen, blijft de Noord-Hollandse geitenstop van kracht.

Bomen kappen op eigen terrein was nog nooit zo makkelijk!

´De bijl kan uit het vet´ – Foto± Pixabay

HOLLANDS KROON – Inwoners hoeven geen omgevingsvergunning meer aan te vragen voor het kappen van bomen op eigen terrein. Dat heeft het college besloten. Dit was nog van toepassing op zo’n 230 particuliere bomen die op de bomenlijst stonden. Het college heeft ook besloten om geen beheer en onderhoud meer uit te voeren aan bomen op particuliere grond (zogenaamde gedoogbomen). Het beheer en onderhoud van deze bomen ligt voortaan volledig bij de juridische eigenaar van de boom. Deze eigenaren worden hier binnenkort schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Vanwege het publieke belang blijft de gemeente Hollands Kroon zelf wel verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het verwijderen van eigen bomen. Dit is alleen van toepassing als de stamdiameter van de boom groter is dan 30 centimeter.

Ook overheden zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap hoeven voortaan geen omgevingsvergunning meer aan te vragen voor het verwijderen van hun bomen. In het kader van de Wet natuurbescherming moeten zij hiervoor wel een melding doen bij de Provincie Noord-Holland.

Senioren én jongeren proosten op de toekomst in Molenweid!

‘Onder het genot van een hapje en een drankje maakten jong en oud in Molenweid nader kennis met elkaar.’ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERWAARD – De bewoners van de vijf seniorenwoningen in Molenweid, Wieringerwaard, hebben sinds kort nieuwe buren: negen jongeren, in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. De jonge bewoners worden, via het project LINK-Inn, gedurende een jaar door LINK Jongerenprojecten ondersteund en begeleid bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Als ze klaar zijn voor de toekomst, stromen ze door naar een eigen woning. Maandag 3 december werd het jongerenproject feestelijk afgetrapt met álle bewoners van Molenweid. Tijdens deze bijzonder gezellige avond hieven zij gezamenlijk het glas op de succesvolle start van het project. ‘We hopen dat we de jongeren vaak tegenkomen. Van hun aanbod om de boodschappen voor me te halen, maak ik misschien in de toekomst nog wel gebruik,’ aldus één van de huurders van de seniorenwoningen.

De jongeren zijn zeer gemotiveerd en dankbaar voor de hulp die ze krijgen. Daniel, 21 jaar, zegt daarover: ‘Een kans bij LINK-Inn is een nieuwe start voor mij.’ ‘Met de hulp die ik in LINK-Inn krijg, kan ik bereiken waar ik tijden naar heb verlangd,’ vult Paul aan. De jongeren komen uit het netwerk van LINK en ook Incluzio droeg kandidaten aan. Ronald Hein van LINK: ‘Wij zijn er voor de jongeren maar ze moeten het vooral zelf doen. Ik vertrouw erop dat deze pilot een succes wordt en hoop daarom dat het een vervolg krijgt. Er is in ieder geval, met alle betrokken partijen, iets moois neergezet wat significant het verschil maakt in het leven van deze jongeren.’

‘Ronald vertelde dat hij woonruimte zocht om jongeren voor dit project te huisvesten,’ vertelt Jessica Dekker, buurtconsulent ‘van buurtteam Hollands Kroon bij Wooncompagnie. ‘Precies op het moment dat wij een passende bestemming zochten voor Molenweid. Een perfecte timing dus. Het is mooi dat we deze bijzondere huisvesting, dankzij een goede samenwerking met LINK en de gemeente Hollands Kroon, in relatief korte tijd van de grond hebben gekregen.’

Wethouder Mary van Gent vult enthousiast aan: ‘Ik ben bijzonder trots dat we dit met z’n allen voor elkaar hebben gekregen. Het allerbelangrijkste is dat deze jongeren een prachtige en unieke kans krijgen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ze gaan leren deel uit te maken van hun directe leefomgeving en iets voor die omgeving te betekenen. Hun komst naar Molenweid is goed voor het dorp en is met veel enthousiasme ontvangen.’

Molenweid in Wieringerwaard omvat 35 woningen. Vanaf eind september verhuurt Wooncompagnie de eerste verdieping van het rechterdeel aan LINK Jongerenprojecten. Het project LINK-Inn is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Hollands Kroon en de Hollands Kroonse Uitdaging.

Plan De Oude Beurs van de baan

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – In mei dit jaar werden er plannen bekend gemaakt voor het vestigen van 28 appartementen voor mensen met dementie op de plek waar de in verval geraakte De Oude Beurs in Middenmeer staat. Het 7 miljoen kostende plan lijkt van de baan nu initiatiefnemer Jacob-Jan Vijn van Socitra BV de financiering voor het plan niet rond krijgt.

Tijdens een bijeenkomst op 17 mei werd duidelijk dat de inwoners van Middenmeer het plan omarmden. Zo vroeg een inwoonster uit Middenmeer zich toen hardop af wanneer de sloopkogel in De Oude Beurs zou gaan. Dit moment lijkt nu weer een stuk verder weg. ‘Helaas zijn we nu genoodzaakt de stekker eruit te trekken. We hebben het geprobeerd maar op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken. Misschien dat het later alsnog lukt, maar nu is het het verkeerde moment.’ zegt Jacob-Jan Vijn van Socitra BV in de Schager Courant. Inmiddels schijnen er al andere belangstellenden met een plan te zijn voor de locatie van de Oude Beurs.

Rian van Dam voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hollands Kroon

‘Rian van Dam voorgedragen als burgemeester in Hollands Kroon’ – Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft dinsdagavond 4 december 2018 mevrouw Rian van Dam (57 jaar) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Hollands Kroon. Rian van Dam is momenteel Programmadirecteur Greenport Noord-Holland Noord.

Vanuit haar huidige functie is Rian van Dam bekend met de omgeving. De vertrouwenscommissie van de raad ziet haar als een empathisch persoon, die tegelijkertijd in staat is knopen door te hakken. Bestuurlijk heeft zij ervaring als wethouder van de gemeenten Alkmaar en Enkhuizen. Zij heeft begrip voor verhoudingen en staat stevig in de samenleving.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit getekend is. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon op 12 februari 2019 wordt geïnstalleerd.

Schulddienstverlening voor zelfstandig ondernemers

Foto: Pixabay

HOLLANDS KROON – Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u zich bij de gemeente melden. In samenwerking met Oxyz Alkmaar, biedt de gemeente sinds kort ook schulddienstverlening aan voor zelfstandig ondernemers. Vaak komt deze doelgroep niet in aanmerking voor schulddienstverlening via de gemeente en moeten dan op zoek naar deze hulpverlening via een particulier bureau. Hierbij draaien zij ook voor deze kosten op. Reden voor Hollands Kroon om ook voor zelfstandige ondernemers schulddienstverlening aan te bieden.

Zelfstandig ondernemers met schulden kunnen contact met de gemeente opnemen. Er volgt een gesprek met een consulent. Deze onderzoekt welke hulp het beste aansluit. Als er sprake is van een bedrijf met inkomsten en schulden, verwijst de consulent u door naar Oxyz. Oxyz voert de schulddienstverlening uit. Is er sprake van een bedrijf zonder inkomsten, dan zijn er andere mogelijkheden voor hulpverlening via ons.

Bent u zelfstandig ondernemer en is er sprake van financiële problemen? Neem dan contact met de gemeente op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek

Schulddienstverlening voor zelfstandig ondernemers

Foto: Pixabay

HOLLANDS KROON – Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u zich bij de gemeente melden. In samenwerking met Oxyz Alkmaar, biedt de gemeente sinds kort ook schulddienstverlening aan voor zelfstandig ondernemers. Vaak komt deze doelgroep niet in aanmerking voor schulddienstverlening via de gemeente en moeten dan op zoek naar deze hulpverlening via een particulier bureau. Hierbij draaien zij ook voor deze kosten op. Reden voor Hollands Kroon om ook voor zelfstandige ondernemers schulddienstverlening aan te bieden.

Zelfstandig ondernemers met schulden kunnen contact met de gemeente opnemen. Er volgt een gesprek met een consulent. Deze onderzoekt welke hulp het beste aansluit. Als er sprake is van een bedrijf met inkomsten en schulden, verwijst de consulent u door naar Oxyz. Oxyz voert de schulddienstverlening uit. Is er sprake van een bedrijf zonder inkomsten, dan zijn er andere mogelijkheden voor hulpverlening via ons.

Bent u zelfstandig ondernemer en is er sprake van financiële problemen? Neem dan contact met de gemeente op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek

Kerstmarkt op Omtaplein Wieringerwerf voor 3FM Serious Request

‘Team Sander & Eva doet Den Oever en Wieringerwerf aan’ – Foto: NPO3FM

WIERINGERWERF – Bescherming tegen natuurgeweld en ‘Reanimatie in Nederland’: twee van de doelen van 3FM Serious Request van dit jaar. Wij dragen deze doelen een warm hart toe. Nu bekend is dat twee dj’s van 3FM door Hollands Kroon (Den Oever & Wieringerwerf) wandelen, ziet de gemeente een mooie kans om hier acties aan te koppelen. Daarom organiseert men op 20 december met de agrarische jongerentak van LTO Noord een kerstmarkt op het Omtaplein in Wieringerwerf. Wilt u een actie organiseren? Verengingen, scholen, winkeliers, bedrijven maar ook inwoners zijn van harte welkom om mee te doen. De markt duurt van 14.30 uur tot 20.00 uur.

Tijdens de kerstmarkt kunt u gratis een kraam krijgen om producten of diensten aan te bieden voor het goede doel. Maar ook in de aanloop naar deze datum toe is al heel veel mogelijk. Denk aan een sponsorloop, een thuis-restaurant of een spelletjesavond. De opbrengsten gaan allemaal naar het goede doel! Heeft u ideeën voor een inzamelingsactie, extra activiteit tijdens de kerstmarkt of wilt u een kraam gebruiken? Stuur dan een mail naar kernbeheer@hollandskroon.nl.

Verschillende acties zijn al bedacht. Zo is stichting AED aanwezig om aanwezigen ter plekke te scholen in hun vaardigheden in reanimatie. Ook worden inwoners uitgedaagd die dag niet zelf te koken, maar een portie erwtensoep, boerenkool-, hutspot- of spitskoolstampot af te komen halen. Bereid met producten geteeld door boeren uit onze eigen gemeente, versbereid door slagerij Ton Poelsma. Ook kunt u verspakketten kopen voor het goede doel. Twintig telers doneren heerlijke groentepakketten om zelf lasagne, risotto en ovenschotels te koken. Een kerstmarkt is niets zonder muzikale omlijsting. Er zijn al een aantal koren benaderd met de vraag of zij een glimp van hun kerstrepetoire willen laten horen op deze middag. Ook warme glühwein en chocolademelk zijn aanwezig. Alle inzamelingsacties worden op deze middag bij elkaar opgeteld. In aanwezigheid van de Dj’s wordt het totaalbedrag dat is opgehaald bekend gemaakt.

‘De route van team Sander & Eva’ – Foto: NPO3FM

3FM Serious Request is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender NPO 3FM waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van Het Nederlandse Rode Kruis. Dit jaar staan er drie thema’s centraal, waaronder het thema ‘Bescherming tegen Natuurgeweld’ en ‘Reanimatie in Nederland’. In de week voor kerst wandelen drie teams met 3FM-dj’s vanaf drie verschillende locaties in het land van actie naar actie, met als doel om op kerstavond in Utrecht te eindigen. Op donderdag 20 december lopen dj’s Sander Hoogendoorn en Eva Koreman door Den Oever en Wieringerwerf. Zij beginnen samen op Vlieland en lopen via de Afsluitdijk door Den Oever en Wieringerwerf. Op het traject in onze gemeente worden de dj’s begeleid door een stoet van tractoren die de weg letterlijk en figuurlijk zullen verlichten. De volledige route met alle plaatsen die Sander en Eva aandoen staan op de website van 3FM. Hier vindt u ook meer informatie over de actie ‘bescherming tegen natuurgeweld’.

Nieuwsgierig naar het opgehaalde bedrag? We hebben een actiepagina gemaakt op de website van Serious Request. Hier kunt u volgen hoeveel geld er met de acties wordt opgehaald.