NieuwsRegionaal nieuws

Provincie weigert beter openbaar vervoer

provincie NHNOORD-HOLLAND – Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een motie van SP voor beter openbaar vervoer naast zich neergelegd. Vol­gens de SP trekt het da­ge­lijks be­stuur van de pro­vin­cie zich ‘niks aan van de wens van de ge­meen­te­ra­den in Noord-Hol­land Noord voor be­ter open­baar ver­voer’. Par­tij­en vre­zen dat er bus­lij­nen in de re­gio zul­len ver­dwij­nen.

Zo staan de lij­nen 150 (Scha­gen-Nieu­we Nie­dorp-Alk­maar) en 152 (Ju­li­a­na­dorp – Cal­lants­oog-Scha­gen) op de tocht. Dit­zelf­de geldt voor de bus­ver­bin­ding tus­sen Den Hel­der, Anna Pau­low­na en Den Oe­ver (lijn 158). Pro­vin­cie­woord­voer­der Fa­bi­an Paar­de­ko­per be­na­drukt dat er spra­ke is van een con­cept-ver­voers­plan. Be­slui­ten zijn nog niet ge­no­men. Of er bus­dien­sten gaan ver­dwij­nen is vol­gens hem on­be­kend. Bin­nen­kort be­gint een nieu­we aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re voor het bus­ver­voer. Nu is Con­nexxi­on de ver­voer­der in de pro­vin­cie. De hui­di­ge over­een­komst loopt in 2018 af.

Laat meer zien
Back to top button