NieuwsPolitiek

Hollands Kroon gaat voor groen en veilig

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – De ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon wordt vanavond gevraagd de be­gro­ting voor 2017 vast te stel­len. In de begroting wordt budget gereserveerd voor de zaken die in 2017 moeten worden geregeld. Het college zet voor 2017 in op veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving.

 

Puntsgewijs de doelstellingen van Hollands Kroon voor 2017:

  • terugbrengen van straatroven en inbraken met 10% ten opzichte van 2016.
  • nauwe samenwerking tussen horeca, politie en gemeente opzetten om overlast en drankmisbruik te
   voorkomen.
  • Voor 1 juni 2017 moet er een plan van aanpak komen waarin verbetering van de veiligheid op
   bedrijventerreinen onder de loep wordt genomen.
  • het aan­tal straf­ba­re fei­ten, ge­pleegd door jon­ge­ren on­der acht­tien het ko­men­de jaar in elk ge­val niet ver­der stijgt.
  • Ver­der streeft de ge­meen­te hen­nep­kwe­ke­rij vrij te zijn.
  • Vergroten van de leef­baar­heid bin­nen de ker­nen. Door middel van een tevredenheid onderzoek om de twee jaar wordt dit gemonitord. Doelstelling is om van de 6,8 van dit jaar te groeien naar een 7 of hoger als rapportcijfer.

Hol­lands Kroon wil dat be­rei­ken door ex­tra aan­dacht te ge­ven aan de top vijf van pro­ble­men die uit het be­le­vings­on­der­zoek naar vo­ren kwa­men. In to­taal wordt er ruim 750.000 euro uit­ge­trok­ken voor het groen­be­heer, is er een ton be­schik­baar voor de aan­plant van bo­men en een klei­ne vier ton voor on­kruid­be­strij­ding.

Het volledige programma begroting is hier te vinden.

Laat meer zien
Back to top button