NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Ravensteijn: Rest van Lada-fractie zit fout

Rob Ravensteijn - Foto: Wieringernieuws
Rob Ravensteijn – Foto: Wieringernieuws

HOLLANDS KROON – Rob Ra­venst­eijn, oud-frac­tie­voor­zit­ter en me­de­op­rich­ter van Lada, vindt dat de ove­ri­ge Lada-raads­le­den fout zit­ten in de kwes­tie rond Wit­tink. Hij stelt dat ze tot in­keer moe­ten ko­men of an­ders zelf moe­ten op­stap­pen. ,,Als de breuk niet her­steld wordt, die­nen zij het veld te rui­men”, al­dus Ra­venst­eijn. Hij heeft in een open brief ge­re­a­geerd op het ge­dwon­gen ver­trek van Henk-Jan Wit­tink uit de frac­tie. Ra­venst­eijn stelt dat Wit­tink ’bij her­ha­ling dui­de­lijk heeft ge­maakt dat hij als volks­ver­te­gen­woor­di­ger de in­wo­ners een stem moet ge­ven’. ,,Na­tuur­lijk valt er best wat af te din­gen op de werk­wij­ze van Henk-Jan, maar de frac­tie haalt hoofd- en bij­za­ken door el­kaar.’’

Rob Ravensteijn schreef een open brief aan de LADA fractie en uitte daarin zijn twijfels over de gang van zaken.

Treurig en onterecht besluit

De breuk die in de fractie van LADA is ontstaan is gebaseerd op een gebrekkige analyse. Natuurlijk valt er best wat af te dingen op de werkwijze van Henk-Jan. Echter, de fractie haalt hoofd- en bijzaken door elkaar.

Henk-Jan heeft bij herhaling duidelijk gemaakt dat hij als volksvertegenwoordiger de inwoners een stem moet geven. Dat is de hoofdzaak en moet juist versterkt worden.  Deze gemeente wordt gedomineerd door belangengroeperingen. Die zijn terug te vinden in het bestuur. De stem des volks krijgt weinig voor elkaar. Dat steekt. Veel mensen willen dit veranderen. LADA voorop. Dat steekt de gevestigde partijen weer. Dus wordt er  vanuit die hoek gewroet als “hongerige zwijnen”.

Door in het college te stappen heeft LADA voor een weg gekozen om de lokale democratie te veranderen, stap voor stap. De praktijk is weerbarstiger: wethouder Frits Westerkamp is niet in staat de dominantie van CDA/VVD om te buigen en de druk vanuit die hoek te weerstaan. De fractie worstelt om zich staande te houden, gepokt en gemazeld als de coalitie opposanten zijn.

Coalitiegenoot Senioren Hollands Kroon strijden eenzelfde strijd of zijn daartoe niet (meer) in staat of bereid. Begrijpelijk dat veel burgers zich tekort gedaan voelen. Henk-Jan voelt dit aan en verdient respect ondanks de vormfouten. Dit is bijzaak die onnodig wordt opgeblazen. Door wie? Fractie, laat je niet langer intimideren. Sta voor je LADA zaak! De meerderheid heeft niet altijd gelijk. Als de fractie niet tot inkeer komt, de breuk niet hersteld wordt,  dienen zij het veld te ruimen. Dat kan op twee manieren: Zij stappen op als LADA vertegenwoordiger en stellen hun zetel beschikbaar of zij splitsen zich af. (alleen zij die op persoonlijke titel een zetel hebben kunnen deze behouden).  Andere optie is dat de fractie zelf tot het besluit komt om deze coalitie te verlaten. Hiervoor is alle aanleiding. In deze coalitie valt nauwelijks een LADA doel te realiseren. Daarvoor lopen de ambities  te zeer uiteen.

De LADA fractie is beter uit als zij onomwonden de eigen standpunten gaat uitdragen. Frits Westerkamp heeft buiten LADA om voldoende steun in de raad om zijn baan te behouden. Daarvoor is LADA niet nodig. Eerder heeft hij aangegeven het LADA programma te onderschrijven. Zolang hij zich daar aan houdt komt niemand iets te kort en kost het de gemeente geen extra geld.

Zodra deze kwestie weer achter de rug is, is er volop werk: De burger vertegenwoordigen, het bestuur transparanter maken en (vermeende) vriendjespolitiek aanpakken. Follow LADA

Rob Ravensteijn, (“LADA voorman in  ruste”)

Laat meer zien
Back to top button