GemeentenieuwsNatuurNieuws

Van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel

'Uitvoering deltaplan biodiversiteit kan starten'

HOLLANDS KROON – Natuur en biodiversiteit zijn de basis voor ons bestaan en onze economie. Het zorgt voor vruchtbare grond, de productie van zuurstof, schoon water en voor grondstoffen voor bouwmaterialen, kleding, brandstof en medicijnen. Zonder biodiversiteit is leven op de aarde niet mogelijk. Maar natuur en biodiversiteit staan er niet goed voor. Daarom gaat Hollands Kroon aan de slag met het herstel van biodiversiteit. Dat gebeurt met het deltaplan biodiversiteit. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2020 ingestemd met het plan.

Wat betekent biodiversiteit?
Bio betekent ‘leven’ en diversiteit betekent ‘verschillend’. Wat onder biodiversiteit wordt verstaan is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied; van een waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Het is belangrijk voor de biodiversiteit dat we bijvoorbeeld niet alleen bossen maar ook stranden hebben, en niet alleen vogels maar ook vissen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen. Hierdoor blijft de natuur in balans.

Natuurpositief; een groene leefomgeving met een rijke biodiversiteit
Met het deltaplan biodiversiteit gaat Hollands Kroon voor ‘Natuurpositief’. Dat betekent een groene leefomgeving met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodem- en waterleven, planten, insecten en weide- en watervogels. “Steeds meer inwoners, agrariërs, ondernemers willen samen met terreinbeheerders, natuurorganisaties en overheden de biodiversiteit in onze gemeente laten opbloeien. Het besef groeit dat biodiversiteit bijdraagt een gezonde en toekomstbestendige economie en leefomgeving”, aldus wethouder Theo Groot. Een groene leefomgeving zorgt ook voor vermindering van fijnstof, CO2, wateroverlast en hittestress.

Organisaties zetten zich ook in voor biodiversiteit
Er zijn al een aantal activiteiten die lopen op het gebied van biodiversiteit. “Gelukkig zetten organisaties zoals de Agrarische Natuurvereniging en stichting Polder Pioniers zich in voor vele bloemrijke akkerranden, vogelakkers en andere landschapselementen in onze gemeente. In 2020 doen 76 agrariërs mee aan een project van de Agrarische Natuurvereniging”, legt wethouder Groot uit.

Verbinding van groen
Hollands Kroon zet in op een robuust groen en een natuurnetwerk wat verschillende gebieden met elkaar verbindt. De verbindingen bestaan uit bomenrijen, bossages, waterwegen met soms natuurvriendelijke oevers, ecologisch beheerde grasbermen, ecologisch beheerde dijken en erfbeplantingen van boerderijen. Wethouder Groot: “Eind 2020 gaan we een groenstructuurplan opstellen. Dit geeft handvatten voor groene verbindingen en draagt er aan bij dat er voldoende leefgebieden zijn voor zoveel mogelijk planten en dieren.”

Vergroten biodiversiteit ook in de bebouwde kom
Naast het landelijk gebied wil de gemeente ook de biodiversiteit vergoten binnen de bebouwde kom. Er wordt ingezet op ecologisch verantwoorde gebiedjes of ‘stepping stones’. Deze stepping stones kunnen bestaan uit gemeentelijke groenperken of braakliggende bouwkavels waar vaak verrassend veel biodiversiteit tot stand komt. Verder zijn er kansen voor de transitie naar natuurinclusieve – en kringlooplandbouw. Dit wordt verder uitgewerkt in een toekomstvisie op de landbouw voor Hollands Kroon. Dit gebeurt samen met de landbouwsector.

Laat meer zien
Back to top button