NieuwsPolitiekWieringermeer

Onafhankelijk Hollands Kroon stelt politieke vragen over de korting op de leges bij datacenters

HOLLANDS KROON – Er is door de gemeente Hollands Kroon een stevige korting gegeven op de leges bij de bouw van de datacenters. Door deze korting loopt de gemeente enkele miljoenen aan inkomsten mis. De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon heeft door middel van politieke vragen het college om opheldering gevraagd.

Het geven dergelijke kortingen schept dat geen precedent? Wie heeft de beslissing genomen om deze kortingen te geven? Had dit niet vooraf met de Auditcommissie, de financiële commissie van de gemeenteraad, of zelfs binnen de raad besproken moeten worden? Hoe is dat gegaan met de leges bij bijvoorbeeld het Windpark Wieringermeer? Wat zijn de financiële gevolgen voor de inwoners van Hollands Kroon? Dit is een kleine greep uit de vragen die de fractie van OHK heeft ingediend. Het college zal binnen 30 dagen na het indienen van de vragen moeten beantwoorden.

Hieronder de politieke vragen van Onafhankelijk Hollands Kroon:

Geachte leden van het college,

Naar aanleiding van eerdere politieke vragen van GroenLinks heeft de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon nog een aantal aanvullende vragen over de leges. Het is onze fractie niet geheel duidelijk hoe de legeskortingen tot stand gekomen zijn, wie het initiatief er toe genomen heeft en wat de mogelijke consequenties zijn. Omdat het lijkt dat het alleen geldt voor repeterende werkzaamheden, heeft OHK ook enige vragen inzake leges van het windmolenpark Wieringermeer. Maar eerst een aantal vragen over de aangepaste leges bij de datacenters.

De korting op de leges gaat om een afschrijving van enkele miljoenen. De fractie van OHK kan zich voorstellen dat dit op lange termijn gevolgen kan hebben voor de inwoners. Als door de gegeven kortingen het geld niet binnenkomt kunnen wij ons voorstellen dat dit negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de OZB. Dat betekent dat alle inwoners gaan meebetalen aan de gegeven korting aan datacenters. Door deze handelswijze lijkt het er in eerste instantie op dat het college geen blijk geeft van goed rentmeesterschap.

Daarom de volgende vragen.

Vraag 1.
Heeft de wethouder de leges korting alleen afgegeven of heeft hij dit namens het college gedaan?

Vraag 2.
Waarom heeft het college dit niet vooraf met de audit commissie besproken en aan de raad voorgelegd, gezien de maatschappelijke gevoeligheid van deze kwestie?

Vraag 3.
Is er sprake van meerdere vergunningsaanvragen of is er sprake van één vergunningsaanvraag waarover de korting wordt toegepast?

Vraag 4.
Zijn er vaker kortingen toegepast in vergelijkbare of andere situaties?

Vraag 5.
Kunnen andere bedrijven of particulieren ook een beroep doen op deze kortingsclausule?

Vraag 6.
Is er vooraf onderzoek gedaan naar vergelijkbare zaken in andere gemeentes?

Vraag 7.
Zijn er vooraf mensen geraadpleegd? Zo ja wie?

Vraag 8.
Werkt afwijken van een gemeentelijke regeling met kortingen belangenverstrengeling niet in de hand? En staat hiermee het gelijkheidsprincipe niet ter discussie?

Vraag 9.
Hoe is de berekening gegaan die geleidt heeft tot de percentage korting tot stand gekomen?

Vraag 10.
Had de korting niet toegepast hoeven worden als er vooraf beter berekend was wat de kosten zouden zijn?

Vraag 11.
Hoe kan het dat het college niet heeft voorzien dat de leges boven maximum zouden uitkomen? Waardoor wordt het maximum bepaald met welke criteria?

Wethouder Theo Groot beweerde destijds in een krantenartikel dat datacenters en het Windpark Wieringermeer bijna een miljoen euro aan OZB inkomsten zouden opleveren. Dit triggerde onze fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon enorm. Daarom zijn we, in verband met onze controlerende en kader stellende taak die we hebben als raadsleden, op zoek gegaan naar de onderbouwing van deze cijfers. In het rapport MKBA van het windplan Wieringermeer staat gedetailleerd wat het plan van het Windpark Wieringermeer oplevert voor Hollands Kroon.

We beseffen ons terdege dat in het rapport enige aannames gedaan kunnen zijn, maar desondanks geeft het een helder beeld. In het rapport lezen we dat de legesopbrengsten 4,3 miljoen zijn. Dit bedrag is gebaseerd op 1,42 %  van de bouwkosten.

Vraag 12:
Een vraag die daar uit voort komt is of er inzake het Windpark Wieringermeer ook een korting is gegeven op de leges?

Vraag 13:

Zo ja, kunt u inzichtelijk maken wat deze kortingen zijn geweest? Zo nee, waarom zijn er voor dit project geen kortingen gegeven?

Vraag 14:
Wat was de totale opbrengst geweest voor onze gemeente van de leges voor het Windpark Wieringermeer?

In het rapport wordt de WOZ geprognosticeerd op 0,1603 % ter waarde van 0.4 miljoen. In het rapport staat tevens te lezen: “Hoewel de OZB in principe een gemeentelijke heffing is, komt een deel bij het Rijk terecht. Dit komt door de maatregel die het gemeentefonds kort met 70% van de extra OZB inkomsten die een gemeente ophaalt.” Dus niet alle inkomsten komen in de gemeentekas.

Vraag 15:
Aangezien wij er vanuit gaan dat dit voor alle leges geldt is de vraag wat blijft er dan netto over?

Vraag 16:
Aangezien de wethouder sprak over een miljoen aan OZB van de windmolens en de datacenters zouden wij graag inzichtelijk krijgen hoe dat is verdeeld. Is dat bijvoorbeeld
4 ton van de windmolens en 6 ton van de datacenters? Of ligt die verhouding anders? Graag een uitwerking zodat we daar duidelijkheid in krijgen.

Vraag 17:
Zijn de OZB heffingen vastgelegd over decennia, of worden deze ook op indexering jaarlijks aangepast?

Met vriendelijke groet,

De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon

 

Laat meer zien
Back to top button