NieuwsWieringermeer

Plan van Martin Jansen, ’Betere plek dan Oude Beurs’

'Het pand van ' - Foto: Vlieg Makelaardij
‘Het pand van Martin Jansen’ – Foto: Vlieg Makelaardij

MIDDENMEER – De 60-ja­ri­ge ei­ge­naar van Au­to­be­drijf Mid­den­meer heeft al een half jaar een brief in huis, waar­in de ge­meen­te Hol­lands Kroon blijk geeft van een ‘po­si­tie­ve grond­hou­ding’, als het gaat om de ves­ti­ging van ar­beids­mi­gran­ten in het ge­bouw aan de Hoorn­se­weg.

Vast­goed­on­der­ne­mer Ja­cob-Jan Vijn dreigt dit plan nu te door­krui­sen met zijn voor­ne­men om in De Oude Beurs mi­gran­ten on­der te bren­gen. Ga­ra­ge­hou­der Jan­sen wil zijn be­drijf een an­de­re wen­ding ge­ven en een nieuw pand neer­zet­ten. De ga­ra­ge kan wor­den om­ge­bouwd voor meer dan hon­derd per­so­nen, denkt hij, ze­ker als de bo­ven­ver­die­ping over de vol­le op­per­vlak­te wordt door­ge­trok­ken. “Daar­mee is bij de con­struc­tie al re­ke­ning ge­hou­den. Het is geïso­leerd en voor­zien van dub­bel glas en vloer­ver­war­ming. Hele­maal klaar voor ge­bruik, dus goed­ko­per dan De Oude Beurs. En er is meer ruim­te om­heen.”

Het plan van Vijn hoeft zijn idee niet in de weg te staan, zegt Jan­sen. “Maar ik weet niet of de Mid­den­meer­ders dat pik­ken. Meer dan twee­hon­derd mi­gran­ten is erg veel. Ik vind het in ie­der ge­val heel be­lang­rijk dat de men­sen we­ten dat er nog een al­ter­na­tief is.”

 

Laat meer zien
Back to top button