NieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Schadepost van een ton dreigt in zaak grond camping

Foto: Gemeente Hollands Kroon
Foto: Gemeente Hollands Kroon
WIERINGERWERF – Ook binnen de gemeenteraad van Hollands Kroon begint het langzaamaan door te dringen dat het gevoerde beleid van het college, in de zaak van de grond van camping Land uit zee, wel eens financieel heel nadelig uit kan vallen.

Vanuit de raad staan de vertegenwoordigers nu in de rij om vragen te stellen aan wethouder Theo Groot en de rest van het college. De ChristenUnie voorman Johan Paul de Groot staat vooraan. ‘Ik heb wel een paar vra­gen aan het col­le­ge’, zegt De Groot in de Schager Courant. ‘Ik vind dat het col­le­ge nu eerst open­heid van za­ken moet ge­ven hoe we in deze si­tu­a­tie zijn be­land. Ik wil we­ten wel­ke po­gin­gen er door de ver­schil­len­de par­tij­en zijn on­der­no­men om uit dit pro­bleem te ko­men. Daar­naast ben ik be­nieuwd met wel­ke op­los­sing B en W ko­men en ik wil ook wel we­ten waar­om de ge­meen­te niet komt op­da­gen als ze wordt ge­daagd in een rechts­zaak.’

De Groot doelt daar­bij op de rechts­zaak die Har­ry Vonk op 14 sep­tem­ber voer­de te­gen Hol­lands Kroon. Vonk be­toog­de daar dat hij het be­twis­te stuk­je grond van cam­ping Land uit Zee al sinds 1984 in ge­bruik heeft en daar­door mid­dels recht van ver­ja­ring ei­ge­naar is ge­wor­den. Hol­lands Kroon liet ver­stek gaan bij die zit­ting, waar­na de rech­ter oor­deel­de dat Vonk in­der­daad via ver­ja­ring de recht­ma­ti­ge ei­ge­naar is ge­wor­den. De ge­meen­te had voor­af­gaan­de aan de zit­ting al aan­ge­ge­ven ak­koord te zijn met de eis van Vonk dat de grond hem toe­komt.

Fij­ko van der Laan, frac­tie­voor­zit­ter van de PvdA, heeft net als zijn col­le­ga in de op­po­si­tie wel en­ke­le vra­gen aan het col­le­ge. ‘Ik heb de in­druk dat het college ste­ken heeft la­ten val­len. Maar in­hou­de­lijk weet ik nu te wei­nig om er al op te kun­nen re­a­ge­ren. Wij gaan dit kri­tisch vol­gen.’

Het col­le­ge wil vooralsnog niet re­a­ge­ren op de ont­sta­ne si­tu­a­tie. Haast is er inmiddels wel ge­bo­den! De rech­ter heeft namelijk on­der­ne­mer Jer­vin Ton­ne­man in het ge­lijk ge­steld en Hol­lands Kroon twee we­ken (tot 2 no­vem­ber) de tijd ge­ge­ven om de grond aan de ko­per van de cam­ping over te dra­gen. Doet de gemeente dat niet, dan be­gint de tel­ler van de dwang­som (€ 1000,00  per dag) te lo­pen. Ook heeft Ton­ne­man vol­gens de rech­ter so­wie­so al recht op een scha­de­ver­goe­ding. Dit voor de lan­ge ver­tra­ging die hij heeft op­ge­lo­pen door­dat de ge­meen­te haar kant van de over­een­komst niet na­kwam.

Maar dat is nog niet alles. Ook buur­man Vonk krijgt ech­ter geld van de ge­meen­te als Hol­lands Kroon aan de eis van Ton­ne­man vol­doet en de grond aan hem zou over­dra­gen. De dwang­som voor het ‘niet res­pec­te­ren van de hui­di­ge erf­grens’ kost de ge­meen­te even­eens € 1000,00 per dag.

Jan Eich­horn van Groen Links stoort zich met name aan de ar­ro­gan­tie bij de ge­meen­te. ‘Ik schrik hier van. Zo ga je niet met men­sen om. Ik heb zo­wel Ton­ne­man als Vonk ge­spro­ken en de ge­meen­te blinkt niet uit in het zoe­ken naar op­los­sin­gen. Ik vind dat er heel ge­mak­ke­lijk aan­ge­stuurd wordt op een rechts­zaak. Ik vind dat heel erg, want het ver­trou­wen in de ge­meen­te neemt hier­door af. Ik ga het col­le­ge ook ze­ker vra­gen stel­len over deze zaak.’ stelt hij in de Schager Courant.

Waar de oppositiepartijen inmiddels de messen lijken te slijpen om wethouder Theo Groot en zijn kompanen van het college te fileren, duikt de coalitie nog wat verder weg in het pluche. Een belronde van de Schager Courant leverde de volgende commentaren op: LADA fractievoorzitter Henk van Gameren: ‘Ik weet er nog niets van, maar het klinkt niet goed.’ Jan Swaag (VVD): ‘Ik wacht eerste de uitleg van het college af.  En dan moe­ten we kij­ken naar het ge­volg van de bei­de von­nis­sen.’ Jip Pancras (SHK): ‘In­hou­de­lijk kan ik er nog niet op re­a­ge­ren’ en Elaine Vlaming (CDA) sluit zich aan bij Jip Pancras en voegt er aan toe: ‘Het is uit­voe­ring en dat valt on­der het col­le­ge’. Kortom gezien de lauwe reacties binnen de coalitie zullen er geen politieke gevolgen zijn voor de wethouder. Met de stemverhoudingen binnen de raad 20 zetels voor de coalitie en 9 voor de oppositie (fractie Wittink meegerekend met de oppositie) zal het voorval met de mantel der liefde worden bedekt.

Als redacteur van de Meerpeen vraag ik me wel eens af hoe dit verder zal gaan in Hollands Kroon. De arrogantie waarmee men bestuurt zal toch alleen maar leiden tot meer van dit soort conflicten? Betrokkenheid van de burgers bij de politiek en het beleid van de gemeente daalt tot het nulpunt. De ambtelijke organisatie en het college faalt op vele punten. Ik vraag mij af hoe lang dit nog goed gaat. Want inmiddels liggen op mijn bureau de stukken van een volgende zaak in Wieringerwerf waar de gemeente een dubieuze rol in speelt.

Laat meer zien
Back to top button