NieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

‘Vliegsport in Middenmeer aan banden’

'Vliegveld Middenmeer' - Foto: Vliegveldmiddenmeer
‘Vliegveld Middenmeer’ – Foto: Vliegveldmiddenmeer

MIDDENMEER – Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging voor Lucht­vaart strijdt momenteel te­gen ex­tra be­per­kin­gen voor ge­mo­to­ri­seer­de lucht­sport. De vrees be­staat dat al me­dio vol­gend jaar Vlieg­veld Mid­den­meer te ma­ken krijgt met nieu­we re­gel­ge­ving. Het ka­bi­net over­weegt het ge­bied te ver­gro­ten, waar hob­by­is­ten bo­ven 450 me­ter niet zijn toe­ge­staan.

De KNVvL vecht te­gen de voor­ge­no­men ver­gro­ting van het ge­bied dat ver­bo­den is voor hob­by­vlie­gers. Het ka­bi­net wil de grens Har­gen-Me­dem­blik op­schui­ven tot Texel. Sport­vlie­gers mo­gen daar niet bo­ven 450 me­ter hoog­te ko­men. Nu kun­nen sport­vlie­gers van­af Vlieg­veld Mid­den­meer zich vrij­e­lijk be­we­gen tot twee ki­lo­me­ter hoog­te.

De hon­derd tur­bi­nes van het Wind­park Wie­rin­ger­meer wor­den meer dan twee­hon­derd me­ter hoog, tot het punt­je van de hoog­ste wiek. “Sport­vlieg­tuig­jes moe­ten mi­ni­maal 180 me­ter bo­ven de mo­lens blij­ven. Dan zit je al dicht te­gen de li­miet van 450 me­ter. Je moet dus ob­sta­kel­vrije zo­nes zoe­ken. Er ont­staan nau­we cor­ri­dors. Dat kan ge­vaar­lij­ke si­tu­a­ties ver­oor­za­ken. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma (In­fra­struc­tuur) heeft de Wie­rin­ger­meer op het oog voor juist uit­brei­ding van lucht­sport. Zij noemt noord­oost Noord-Hol­land in een rap­port over ver­van­gen­de lo­ca­ties. Maar de Wie­rin­ger­meer als al­ter­na­tief is een ‘was­sen neus’, van­we­ge de TMA-uit­brei­ding en de wind­mo­lens.” aldus Tefsen namens de KNVvL.

Laat meer zien
Back to top button