NieuwsWieringermeer

Wensen sportcampus worden geïnventariseerd

WIERINGERWERF – In het vlekkenplan van Wieringerwerf is ruimte gereserveerd voor een sportcampus. Deze zal in het gebied tussen de Zuiderzeehal en de zwembad De Terp worden vormgegeven. De invulling van het gebied begint zo langzamerhand worm te krijgen.

De stich­ting Sport en Wel­zijn Wie­rin­ger­meer is de stu­wen­de kracht ach­ter het
cam­pu­sidee. De stichting gaat de komende tijd de wensen van de betrokken partijen verder inventariseren. ‘Daar­mee wil­len we een glo­ba­le kos­ten­ra­ming ma­ken, zo­dat we over een half jaar meer we­ten over de haal­baar­heid van alle plan­nen’, laat be­stuurs­lid Age Mie­de­ma van de stich­ting we­ten aan de Schager Courant.

‘We zijn ruim een jaar ge­le­den ge­start met het ma­ken van plan­nen. Aan­lei­ding was toen het nieu­we ac­com­mo­da­tie­be­leid van de ge­meen­te Hol­lands Kroon. De groep ini­ti­a­tief­ne­mers be­stond in eer­ste in­stan­tie uit men­sen die be­trok­ken wa­ren bij gym­za­len van het voor­ma­li­ge Wi­ring­her­lant­ge­bouw. Die za­len ble­ven bij de sloop van het oude pand over­eind zo­dat de clubs deze kon­den blij­ven ge­brui­ken. Al pra­tend werd het plan ech­ter steeds gro­ter. Door de ge­plan­de her­struc­tu­re­ring van Wie­rin­ger­werf, de nood­zaak om de ri­o­le­ring in het dorp op gro­te schaal te ver­van­gen en de ideeën voor de op­rich­ting van een bre­de school, lig­gen er nu kan­sen. Dus heb­ben we alle ver­e­ni­gin­gen aan­ge­schre­ven en is de ge­meen­te nauw be­trok­ken bij onze ini­ti­a­tie­ven’, zegt Mie­de­ma.

De Sport­cam­pus moet in de plan­nen van de stich­ting straks on­der­dak bie­den aan veel sport­ver­e­ni­gin­gen, in com­bi­na­tie met ba­sis­scho­len, rsg Wi­ring­her­lant, een op­ge­knapt of ver­nieuwd zwem­bad De Terp en de ver­van­ging van de Zui­der­zee­hal.

Laat meer zien
Back to top button