Klaas Bart Hoveniers beste onderneming

'Klaas Bart Hoveniers gekroond tot Beste Onderneming MKB klein van Noord-Holland' - Foto: RTVNH
‘Klaas Bart Hoveniers gekroond tot Beste Onderneming MKB klein van Noord-Holland’ – Foto: RTVNH

WINKEL – Klaas Bart van Klaas Bart Hove­niers uit Win­kel straalt nog steeds. Het is de dag na­dat zijn ho­ve­niers­be­drijf in de ca­te­go­rie MKB Klein (mid­den- en klein­be­drijf) is ge­ko­zen tot bes­te on­der­ne­ming van Noord-Hol­land. Bij deze on­der­ne­mers­ver­kie­zing op ini­ti­a­tief van de Pro­vin­cie Noord-Hol­land wor­den be­drij­ven be­oor­deeld op za­ken als maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men, in­no­va­tie, re­gi­o­na­le ver­bon­den­heid, per­so­neel en scho­ling.

,,Aan de hand van die pun­ten heb ik voor pu­bliek en jury een bro­chu­re sa­men­ge­steld waar­in ik dui­de­lijk maak­te wat ons be­drijf pre­cies doet.’’De tuin is het groen di­rect aan huis, dat je op­zoekt om te ont­span­nen. Die moet je niet dicht wil­len leg­gen met te­gels. Maak er een le­ven­dig iets van waar beest­jes en in­sec­ten een leef­we­reld heb­ben. Ge­mak én een le­ven­de, groe­ne tuin gaan pri­ma sa­men. Daar wil­len we ons graag voor in­zet­ten.’’

Hieronder een video verslag van RTV Noord-Holland van de avond van de uitreiking. Rond 11 minuten en 30 seconden is de bekendmaking van het MKB klein ondernemer van het jaar.