BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Klaas Bart Hoveniers beste onderneming

'Klaas Bart Hoveniers gekroond tot Beste Onderneming MKB klein van Noord-Holland' - Foto: RTVNH
‘Klaas Bart Hoveniers gekroond tot Beste Onderneming MKB klein van Noord-Holland’ – Foto: RTVNH

WINKEL – Klaas Bart van Klaas Bart Hove­niers uit Win­kel straalt nog steeds. Het is de dag na­dat zijn ho­ve­niers­be­drijf in de ca­te­go­rie MKB Klein (mid­den- en klein­be­drijf) is ge­ko­zen tot bes­te on­der­ne­ming van Noord-Hol­land. Bij deze on­der­ne­mers­ver­kie­zing op ini­ti­a­tief van de Pro­vin­cie Noord-Hol­land wor­den be­drij­ven be­oor­deeld op za­ken als maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men, in­no­va­tie, re­gi­o­na­le ver­bon­den­heid, per­so­neel en scho­ling.

,,Aan de hand van die pun­ten heb ik voor pu­bliek en jury een bro­chu­re sa­men­ge­steld waar­in ik dui­de­lijk maak­te wat ons be­drijf pre­cies doet.’’De tuin is het groen di­rect aan huis, dat je op­zoekt om te ont­span­nen. Die moet je niet dicht wil­len leg­gen met te­gels. Maak er een le­ven­dig iets van waar beest­jes en in­sec­ten een leef­we­reld heb­ben. Ge­mak én een le­ven­de, groe­ne tuin gaan pri­ma sa­men. Daar wil­len we ons graag voor in­zet­ten.’’

Hieronder een video verslag van RTV Noord-Holland van de avond van de uitreiking. Rond 11 minuten en 30 seconden is de bekendmaking van het MKB klein ondernemer van het jaar.

Laat meer zien
Back to top button