GemeentenieuwsNieuws

Bermonderhoud in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon heeft de zorg voor veel wegbermen en sloten. Deze worden onderhouden door aannemerscombinatie Vermaire en KZ. Zij voeren het onderhoud op de volgende wijze uit:

Maaien bermen
Begin mei is de start van een veiligheidsronde. Hierbij worden langs de wegen de zichthoeken en kruisingen gemaaid. Langs de hoofdwegen wordt daarbij een strook van ongeveer 2 meter langs de weg gemaaid. In juli volgt een hele maaironde waarbij alle bermen worden gemaaid. Een groot deel van het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd. Deze hele maaironde is er weer in september.

Onderhoud sloten en greppels
Elk jaar vindt het onderhoud aan sloten en greppels plaats in het najaar. Daarmee houden we ons aan de eisen van het Hoogheemraadschap om voor 15 oktober de watergangen schoon op te leveren. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt daarbij verwerkt tot bodemverbeteraar.

Beschadigde bermen
Verschillende bermen langs onze wegen zijn tijdens de afgelopen natte winter beschadigd. Samen met de opdrachtnemer gaan we de komende maanden aan de slag om deze slechte bermen te herstellen. Het is belangrijk dat iedereen op een goede manier de weg gebruikt en de bermen links laat liggen. Dit geldt ook voor grote landbouwvoertuigen. Dat is wel zo veilig en voorkomt hoge herstelkosten.

Planten, bloemen en dieren
Onze opdrachtnemer heeft de taak om te werken volgens afgesproken regels voor gedrag en de Wet Natuurbescherming. Daardoor worden sommige plantensoorten, insecten, vogels en kleinere zoogdieren zo min mogelijk gestoord. Bij vogels speelt dit vooral tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli). Het maaien is hier op aangepast.

Niet welkome planten en onkruid
Sommige planten die ergens groeien zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en sommige distelsoorten, zorgen voor overlast. Deze verwijderen wij zo snel mogelijk. Als u deze soorten tegenkomt kunt u dit melden via de Fixi-app.

Laat meer zien
Back to top button