NieuwsPolitiek

CDA niet eens met voorgestelde wijzigingen in de gemeentelijke regels

HOLLANDS KROON – Komende donderdag (16 december) stelt het college de raad voor de Verordening fysieke
leefomgeving vast te stellen. In deze verordening brengt de gemeente de bestaande regels ten
aanzien van de fysieke leefomgeving bij elkaar als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. In het
voorstel is ook een aantal inhoudelijke wijzigingen opgenomen. Wij zijn het niet met alle wijzigingen
eens.

Voorstel schrappen kapvergunning gemeentelijke bomen
Eerder is al besloten de vergunningsplicht voor bomen van inwoners te laten vervallen. Die bomen
staan op particulier terrein en we mogen blij zijn dat onze inwoners op eigen terrein bomen planten.
Het om moverende redenen verwijderen van die bomen moet niet afhankelijk zijn van een
vergunning. In de praktijk blijkt dat onze inwoners het eigen groen koesteren.
Voor de gemeentelijke bomen geldt dat deze deel uitmaken van de openbare ruimte en in die zin
publiek bezit zijn. Om die bomen te kappen is een zorgvuldige afweging gewenst, die getoetst kan
worden door onze inwoners en eventueel zelfs door de rechter. Dat kan en mag je van de overheid
verwachten. Wij gaan dan ook voorstellen de vergunningplicht voor de gemeentelijke bomen te
handhaven.

Voorstel voor regels voor reclame in de openbare ruimte
Het verheugt onze fractie dat het college eindelijk het voorstel doet regels op te nemen met
betrekking tot reclame in de openbare ruimte. Hiervoor is door onze fractie meerdere keren
aandacht gevraagd vanwege de verrommeling en ontsiering van de openbare ruimte. Het voorstel
van het college voor wat betreft sandwich borden en zogenaamde driehoekborden (de zogenaamde
tijdelijke reclame), meestal aan lantaarnpalen, gaat onze fractie niet ver genoeg. Wij stellen een
algeheel verbod voor dit soort reclame voor.

Voorstel de zogenaamde distelbepaling deels te schrappen
Deels vanwege het gevaar voor de veiligheid en gezondheid van mens en dier, maar ook om
overlast/hinder voor naburige (agrarische) percelen te voorkomen kennen we de regeling om
verspreiding van dit soort planten te voorkomen. Het college stelt voor het verbod te beperken,
omdat voor een aantal soorten de afgelopen jaren door de gemeente geen meldingen zijn
ontvangen. Dit miskent echter de preventieve werking die van de huidige regeling uitgaat. Vandaar
dat wij gaan voorstellen de huidige regeling te handhaven.

Voorstel verruimen openingstijden winkels op zondag
In de huidige verordening geldt een vrijstelling van 10.00 tot 18.00 uur. Voorgesteld wordt dit te
verruimen van 8.00 tot 20.00 uur. Het CDA hecht aan de zondag als rustdag van bezinning en
ontmoeting. Dat de huidige maatschappij vraagt om openstelling van winkels op zondag respecteren
wij, maar hierin moet wat ons betreft sprake zijn van evenwicht. Dat evenwicht hebben we gevonden
in de bestaande regeling. Het nu voorliggende voorstel doet afbreuk aan dit gevonden evenwicht.

Het CDA gaat a.s. donderdag voorstellen de huidige regeling te handhaven.

Laat meer zien
Back to top button