NieuwsPolitiek

GroenLinks stelt het college vragen over de opvang van asielzoekers in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.
Het COA heeft op korte termijn behoefte aan minimaal 4.000 extra opvangplekken. Meer mensen vragen asiel aan dan verwacht en statushouders verblijven langer in de opvang vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel evacués uit Afghanistan. Zij worden tijdelijk opgevangen op noodopvanglocaties van Defensie. Als deze tijdelijke locaties sluiten, zullen ze worden opgevangen op reguliere opvanglocaties van het COA.
Ook is er dringend behoefte aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die zonder voogd naar Nederland komen. De instroom en de bezetting van amv is hoger dan we hebben verwacht en resulteert in een steeds groter tekort aan amv-opvangplekken.
Op 28 juni 2016 heeft de raad besloten in principe in te stemmen met het realiseren van een AZC in Hollands Kroon voor 300 bewoners.

De vragen van GroenLinks

Geacht college,

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst
in Nederland of het land van herkomst.

Het COA heeft op korte termijn behoefte aan minimaal 4.000 extra opvangplekken. Meer mensen vragen asiel
aan dan verwacht en statushouders verblijven langer in de opvang vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn
er veel evacués uit Afghanistan. Zij worden tijdelijk opgevangen op noodopvanglocaties van Defensie. Als deze
tijdelijke locaties sluiten, zullen ze worden opgevangen op reguliere opvang-locaties van het COA.
Ook is er dringend behoefte aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die
zonder voogd naar Nederland komen. De instroom en de bezetting van amv is hoger dan we hebben verwacht
en resulteert in een steeds groter tekort aan amv-opvangplekken.

Op 28 juni 2016 heeft de raad besloten in principe in te stemmen met het realiseren van een AZC in Hollands
Kroon voor 300 bewoners.

Op 22 november 2016 heeft de raad besloten 1) de randweg te Anna Paulowna aan te wijzen als
voorkeurslocatie voor de eventuele vestiging van een AZC; 2) de locaties Robbenplaat Wieringerwerf en
‘Doppenber” Anna Paulowna als alternatieven achter de hand te houden; 3) het college mandaat te verlenen
voor verdere uitwerking wanneer de vraag naar opvang weer actueel wordt.

Vragen:
1. Erkent u noodzaak van extra opvangplekken voor asielzoekers?

2. Bent u door COA benaderd voor het realiseren van een opvanglocatie? Zo ja, wanneer?

3. Bent u voornemens het COA te benaderen voor het realiseren van een opvanglocatie? Zo ja, wanneer en met
welk aanbod? Zo nee, waarom niet?

4. Is er overleg tussen de vier Noordkop gemeenten over extra opvangplekken voor asielzoekers? Zo ja, waar
bestaat dit uit? Zo nee, bent u bereid dit te entameren?

Met vriendelijke groet,

Lilian Peters
GroenLinks Hollands Kroon

Laat meer zien
Back to top button