NieuwsPolitiek

OHK stelt politieke vragen over SDE++ subsidies voor restwarmte

HOLLANDS KROON – In het proces rondom de datacenters in de Wieringermeer is veel onduidelijk. Veel inwoners maar ook enkele politieke partijen snakken naar duidelijkheid. Onder hen is ook de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon.

Bij het interpellatiedebat op 18 maart 2021 gaf de wethouder aan dat hij helderheid zou verschaffen over een aantal zaken. Doordat de spelregels op het laatste moment werden verandert heeft de fractie van OHK besloten om niet deel te nemen aan het debat. Zij zullen de vragen uit hun betoog op een later tijdstip aan de betreffende wethouders stellen.

Maar de fractie heeft wel met aandacht het debat gevolgd en constateerde opnieuw dat de raadsleden niet juist zijn geïnformeerd door wethouder Theo Meskers. In zijn betoog sprak hij over SDE++ subsidies en dat deze dit jaar beschikbaar zouden komen. En dat blijkt niet juist. Ook in 2020 zijn de subsidies al verstrekt.

Om hier duidelijkheid over te krijgen heeft de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon een twintigtal vragen over gesteld aan het college. Het college van Hollands Kroon heeft maximaal 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.

Hieronder de vragen van Onafhankelijk Hollands Kroon aan het college.

Geachte leden van het college,

Het interpellatie debat aangevraagd door de coalitiepartijen was bedoeld om duidelijkheid te geven over het gebruik van restwarmte. Hoe zit het nu precies met die restwarmte was de centrale vraag. Hieronder een citaat uit het betoog van Wethouder Meskers op 18 maart 2021 tijdens dat interpellatie debat:

‘Wat het college betreft is het nog te vroeg om de mogelijkheid van hergebruik van restwarmte echt af te schrijven, ook al ben ik er in 2018 op gewezen dat die koppeling toen en ook over twee jaar nog een brug te ver was. Want in theorie kan het en de praktijk staat niet stil. We zien dat in het kader van de RES en onze lokale warmtetransitievisie dat het onderzoek doorloopt. Inmiddels heeft PBL aangekondigd (het planbureau voor de leefomgeving) dat er een SDE-subsidie op komst is voor het gebruik van restwarmte. En dat was nog niet bekend toen het Berenschotrapport werd gemaakt. Waarmee nog eens wordt aangetoond dat de ontwikkelingen voortschrijden. De uitkoppeling van
restwarmte zit voor 2021 in de SDE++. Gunning binnen de SDE is wel afhankelijk van CO2-ranking en de prijs van de verduurzamingsopties. Dus een garantie biedt deze mogelijkheid niet.’

Uit het uitgebreide citaat van Wethouder Meskers wil ik een klein stukje uitlichten: 
‘Inmiddels heeft PBL aangekondigd dat er een SDE-subsidie op komst is voor het gebruik van restwarmte. En dat was nog niet bekend toen het Berenschotrapport werd gemaakt. Waarmee nog eens wordt aangetoond dat de ontwikkelingen voortschrijden.’

Wethouder Meskers beweert in zijn betoog dat ten tijde van de Berenschot inventarisatie nog niets bekend was over de SDE++ subsidie voor uitkoppeling van restwarmte. Uit de tekst is tevens af te leiden dat hij bekend is met de activiteiten van PBL.

1. Is de wethouder bekend met het conceptadvies van PBL over de SDE ++ 2020?
2. Zo ja, is de wethouder er mee bekend dat dit conceptadvies al uitgebracht is in juli 2019?
3. Is de wethouder het met ons eens dat dit voor of tijdens de inventarisatie van Berenschot is geweest?
4. Is de wethouder bekend met het eindadvies van PBL over de SDE++ 2020?
5. Zo ja, is de wethouder er mee bekend dat dit advies reeds gepubliceerd is in februari 2020?
6. Is de wethouder bekend met de kamerbrief: “Kamerbrief over voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020” van 17 februari 2020?
7. Zo ja, is de wethouder er mee bekend dat de openstellingsronde SDE++ 2020 werd aangekondigd voor het najaar van 2020?
8. Is het de wethouder bekend dat niet het PBL maar de minister de SDE++ subsidie aankondigt?
9. Is de wethouder er mee bekend dat uitkoppeling van restwarmte al was opgenomen in de SDE++ 2020?
10. Zo ja, is de wethouder er mee bekend dat de uitkoppeling van restwarmte van o.a. datacenters richting bv kassenbedrijven onderdeel was van deze subsidieronde?

De openstelling SDE++ 2020, met daarin uitkoppeling van restwarmte van o.a. datacenters, heeft inmiddels plaatsgevonden in de periode 24 november 2020 t/m 17 december 2020. In de inleiding van zijn betoog geeft de wethouder aan dat de discussie in drie delen uiteenvalt. Ik citeer:

1. Heeft een wethouder inderdaad informatie achter gehouden en daarmee de raad op het verkeerde been gezet. Daar zal ik zo nader op ingaan.
2. Hoe zit het nu eigenlijk met de toepassingsmogelijkheden van restwarmte . Waar komt de zogenoemde warme leugen vandaan?
3. Hoe kijkt het college naar het hergebruik van restwarmte en andere circulaire kansen voor datacenters.

Daar waar de wethouder toezegt om de raad juist te informeren en geen informatie achter te houden houdt hij een betoog waarbij de raad aantoonbaar opnieuw verkeerd wordt geïnformeerd.

Aangezien wethouder Meskers het dossier al bijna twee raadsperiodes onder zijn hoede heeft kent hij alle ins en outs van het dossier. Het is dan ook niet aannemelijk dat de wethouder niet van het bestaan van de adviezen van PBL met betrekking tot restwarmte afwist. Als we in ogenschouw nemen dat het Berenschotrapport is afgerond op 24 september 2020 dan komen we tot de volgende vragen.

11. Is de wethouder het met ons eens dat zijn betoog over de SDE++ subsidies tijdens het interpellatiedebat een compleet onjuiste weergave c.q. een verdraaiing is van de harde feiten?

12. Kan wethouder Meskers verklaren waarom hij de verdraaiingen van feiten in zijn betoog heeft opgenomen?

13. Zijn er in het betoog over restwarmte nog meer onjuistheden of verdraaiingen van feiten?

De gemeente Hollands Kroon gaf opdracht aan Berenschot om een rapport op te stellen met betrekking tot de restwarmte. Op blz. 21 lezen we dat PBL bezig is met een onderzoek naar het opnemen van  datacenterrestwarmte in de SDE++, met daarbij een verwijzing naar het conceptadvies SDE++2021 van PBL dd. 5 mei 2020

14. Waarom gaat Berenschot voorbij aan het conceptadvies SDE++ 2020 dd. 6 mei 2019 en het Eindadvies SDE++ 2020 dd. 27 februari 2020, waarin restwarmte al is opgenomen?

Op blz. 129 van het Eindadvies SDE++ 2020 van PBL lezen we:
‘Bij de berekening van het correctiebedrag wordt ervanuit gegaan dat de restwarmte in het referentieproject de warmte vervangt die anders door een gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) zou worden geproduceerd. In lijn met de Notitie Warmte van het PBL (Lensink en Pisca, 2019) luidt de formule voor het correctiebedrag daarom:

Correctiebedrag = 90% x TTF[LHV]
TTF = Groothandelsprijs van gas’

Op de maximale SDE-subsidie in een jaar wordt het correctiebedrag in mindering gebracht. In het geval van benutting van restwarmte door een kassenbedrijf met WKK betekent dit: bij een hoge gasprijs, een grote correctie, en bij een lage gasprijs een kleinere correctie op de maximale SDE-subsidie in een jaar.

Bij punt 2 op blz. 19 van het Berenschotrapport lezen we als praktische uitdaging:
‘In het huidige systeem betalen tuinders een relatief lage prijs voor aardgas; dat bemoeilijkt het behalen van de businesscase’

15. Is de wethouder het met deze conclusie van Berenschot eens , in aanmerking nemende dat bij er bij een lagere gasprijs een hogere SDE-subsidie wordt uitbetaald?

16. Is de wethouder het er mee eens dat een hogere SDE-subsidie het juist makkelijker maakt een sluitende businesscase te behalen?

17. Heeft de wethouder het rapport van Berenschot gecontroleerd op onjuistheden?

In de omgevingsvisie staat het volgende:
‘Energie Combinatie Wieringermeer (ECW), gevestigd op Agriport A7, is van plan om warmte af te nemen van het datacenter en deze onder andere in te zetten voor de glastuinbouw. Op deze wijze wordt een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van datacenter en glastuinbouw’

18. Is de wethouder hiermee bekend?

19. Weet de wethouder of dit voornemen er nog steeds is?

20. Is er bij de wethouder bekend of er al aanvragen voor de SDE++ subsidie m.b.t. restwarmte zijn gedaan door bedrijven nabij datacenters op Agriport A7 nu dit sinds najaar 2020 mogelijk is?

Met vriendelijke groet,

De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon

Laat meer zien
Back to top button