GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Belronde voor huishoudelijke hulp geslaagd

black retro telephone on whiteHOLLANDS KROON – Vijf­hon­derd cliën­ten in Hol­lands Kroon zijn te­le­fo­nisch per­soon­lijk in­ge­licht dat zij weer in aan­mer­king ko­men voor lich­te huis­hou­de­lij­ke hulp. Dat is ge­beurd na een uit­spraak van de rech­ter, die heeft be­paald dat die thuis­zorg on­der de Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning valt.

De ge­meen­te had de lich­te thuis­hulp af­ge­schaft, maar moet dat te­rug­draai­en. Axxi­com is van­af half juli de nieu­we zorg­aan­bie­der voor lich­te huis­hou­de­lij­ke hulp in Hol­lands Kroon. Met 150 cliën­ten kon geen te­le­fo­nisch con­tact wor­den ge­legd. Zij heb­ben in­tus­sen een brief ge­kre­gen.

Raads­lid Johan Paul de Groot (Chris­tenU­nie) be­pleit een ac­tie­ve rol van de ge­meen­te om cliën­ten, die on­no­dig kos­ten heb­ben ge­maakt door in­huur van an­de­re thuis­hulp, te com­pen­se­ren.

Laat meer zien
Back to top button