Er op uitNieuwsRegionaal nieuws

Fietsroutes in Hollands Kroon

FietsbelHOLLANDS KROON – Van­af woens­dag 22 juni kun­nen in Hol­lands Kroon drie nieu­we fiets­rou­tes langs be­ziens­waar­dig­he­den en mo­nu­men­ten wor­den af­ge­legd. Deze GPS-toch­ten zijn be­schik­baar via een di­gi­ta­le app (via IZI tra­vel) en heb­ben elk een ei­gen the­ma: ‘Langs zilt en zoet’, ‘Langs dij­ken en dor­pen’ en ‘Langs pa­rels in de pol­der’.

De rou­tes over zo’n der­tig ki­lo­me­ter voe­ren door na­tuur en langs sta­ti­ge hui­zen, ker­ken, boer­de­rij­en en slui­zen. Via mo­bie­le te­le­foon of ta­blet kan on­der­weg in­for­ma­tie wor­den ver­kre­gen over be­ziens­waar­dig­he­den. De nieu­we rou­tes wor­den 22 juni ge­lan­ceerd door wet­hou­der Theo Mes­kers. Hij fietst een deel van de ‘Langs dij­ken en dor­pen’-rou­te. Wie hem wil ver­ge­zel­len, is van­af ne­gen uur wel­kom bij het ver­za­mel­punt, café De For­tuin in Bar­sin­ger­horn. Om half tien is het ver­trek.

Laat meer zien
Back to top button