GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Hollands Kroon en asfalteerder aansprakelijk gesteld

fietspad-logoHIPPOLYTUSHOEF – De boch­ten van de rood ge­ar­ceer­de fiets­pa­den aan weers­zij­den van het fiets­tun­nel­tje on­der de N99 bij Wes­ter­land en Hip­po­ly­tus­hoef zijn po­ten­tiële ‘nek­bre­kers’. Dat stelt let­sel­scha­de-ex­pert Mar­co Muis uit De Hau­kes, die na­mens mi­ni­maal vijf weg­ge­brui­kers de ge­meen­te Hol­lands Kroon én de as­fal­teer­der aan­spra­ke­lijk stelt en scha­de­claims in­dient.

,,Er is op die plaat­sen iets mis met de dek­laag, waar­door fiet­sers, brom­fiet­sers, maar ook mo­tor­rij­ders bij een beet­je nat­tig­heid al het ge­vaar lo­pen dat ze daar kei­hard on­der­uit gaan’, weet Muis. ,,Zo­dra er enigs­zins voch­ti­ge om­stan­dig­he­den ont­staan, wordt het daar spek­glad en ver­toont het fiets­pad de ei­gen­schap­pen van een glij­baan. Waar­schijn­lijk is er bij het aan­bren­gen van het as­falt iets niet he­le­maal goed ge­gaan.’’

,,Het heeft er alle schijn van dat er spra­ke is van een con­struc­tie­fout”, ver­moedt hij. Hol­lands Kroon wacht de aan­spra­ke­lijk­heids­stel­ling door Muis ge­dul­dig af. ,,Zo­dra die bin­nen komt, ne­men we die in be­han­de­ling en leg­gen die ter be­oor­de­ling aan de ver­ze­ke­raar van de ge­meen­te voor.’’

Laat meer zien
Back to top button