BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

La­ger sa­la­ris HVC-di­rec­teur

189682_962_1203958758653-jp_normHOLLANDS KROON – Een meer­der­heid van de ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon wil dat wet­hou­der Theo Groot (CDA) zich tij­dens de aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring van af­val­ver­wer­ker HVC gaat in­zet­ten om het sa­la­ris van de di­rec­teur te­rug te bren­gen. Op het CDA na wil de ge­meen­te­raad una­niem dat het sa­la­ris van de HVC-di­rec­teur wordt te­rug­ge­bracht tot on­der de Bal­ke­n­en­de-norm.
Groot is het op zich wel met de raad eens, al­leen pleit­te hij voor in­voe­ring van de loons­ver­la­ging bij de komst van een nieu­we di­rec­teur. Op de aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring in 2013 is dat ook al zo af­ge­spro­ken. Maar de meer­der­heid van de ge­meen­te­raad vindt dat er eer­der in­ge­gre­pen moet wor­den bij HVC. De di­rec­teur ver­dient nu 244.000 euro per jaar. HVC is voor hon­derd pro­cent ei­gen­dom van over­he­den. In de Wet nor­me­ring top­in­ko­mens wordt het sa­la­ris van over­heids­func­ti­o­na­ris­sen be­grensd tot dat van een mi­nis­ter.

Laat meer zien
Back to top button