NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Lada: lokale democratie hervormen

ladalogoHOLLANDS KROON – Het rommelt in politiek Hollands Kroon. De verhoudingen tussen Lada en Lada lid Henk-Jan Wittink houden al geruime tijd de gemoederen bezig. Vorige week werd al duidelijk dat Fractie Wiitink overweegt om samen met LADA oprichter Rob Ravensteijn te bouwen aan een nieuwe grote lokale partij.

Journalist Mike Deutecom van de Schager Courant nam in het kader hiervan contact op met de fractievoorzitter van LADA Henk van Gameren. Hetgeen leidde tot het volgende artikel.

Lada: lokale democratie hervormen

Lada be­treurt het dat er mo­ge­lijk een nieu­we par­tij wordt op­ge­richt door oud-Lada frac­tie­voor­zit­ter Rob Ra­venst­eijn en voor­ma­lig Lada-raads­lid Henk-Jan Wit­tink. ,,Het is jam­mer, op ver­de­re ver­snip­pe­ring zit nie­mand te wach­ten”, zegt frac­tie­voor­zit­ter Henk van Ga­me­ren.

Lada heeft – sinds het in de co­a­li­tie is ge­stapt met Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon, VVD en CDA – een an­de­re rol ge­kre­gen, er­kent Van Ga­me­ren. ,,We kun­nen min­der brul­len langs de zij­lijn. Maar daar heb­ben de le­den voor ge­ko­zen. Na de ver­kie­zin­gen, waar we als twee­de par­tij uit kwa­men, wil­den de Lada-le­den dat we ook echt wat gin­gen pro­be­ren te ver­an­de­ren. En dat kan al­leen van­uit de co­a­li­tie. We moesten zelf aan het stuur zit­ten. Dat was onze in­steek.’’

Dat is ge­lukt, maar wel te­gen een prijs. Ra­venst­eijn, één van de op­rich­ters van de par­tij, heeft zich steeds ver­der van Lada af­ge­keerd, er­kent ook Van Ga­me­ren. ,,Ter­wijl we toch nog al­tijd het­zelf­de doel heb­ben: de lo­ka­le de­mo­cra­tie op­nieuw vorm­ge­ven. Dat is de wens van onze le­den. En dat pro­be­ren we zo goed mo­ge­lijk in te vul­len.’’

In­schik­ken
Dat Lada in een co­a­li­tie met vier par­tij­en zit, waar­door dat her­vor­men niet al­tijd even dui­de­lijk is, was on­o­ver­ko­me­lijk zegt de frac­tie­voor­zit­ter. ,,Zelf wil­den we ook lie­ver drie par­tij­en. Maar als we mee wil­den doen, moesten we wat in­schik­ken. An­ders zou­den we de boot mis­sen. En onze le­den von­den dat we in de co­a­li­tie moesten ko­men.’’ De par­tij­top van Lada zegt zelf te­vre­den te zijn met de be­reik­te re­sul­ta­ten tot nu toe. ,,Onze in­zet is de in­wo­ners meer bij de be­slis­sin­gen te be­trek­ken die hen aan­gaan. Dat is tot nu toe re­de­lijk ge­lukt. Denk bij­voor­beeld aan de dis­cus­sie over de op­vang van vluch­te­lin­gen en de even­tu­e­le komst van een asiel­zoe­kers­cen­trum. Door ge­bruik te ma­ken van Argu, het on­li­n­e­dis­cus­sie­plat­form, kun­nen men­sen nu echt mee­pra­ten.’’

 

Laat meer zien
Back to top button