Agrarisch nieuwsNieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Kennisgeving Ontwerpbesluiten Windpark Wieringermeer fase 4

Staatscourant 10 november 2016WIERINGERMEER – Van vrijdag 11 november 2016 tot en met donderdag 22 december 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 4. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Windkracht Wieringermeer heeft het initiatief genomen om een windpark te realiseren in de Wieringermeer in de provincie Noord-Holland. Met het initiatief wil Windkracht Wieringermeer bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in Noord-Holland.

Om dit project mogelijk te maken is er een (rijks)inpassingsplan vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. In de eerste fase zijn naast het inpassingsplan, tien andere besluiten genomen. In de tweede fase zijn drie besluiten genomen en in de derde fase zijn twee besluiten genomen. Het gaat in fase 4 om zes besluiten: een wijzigingsbesluit t.b.v. de Flora- en faunawetontheffing, een wijzigingsbesluit t.b.v. het inpassingsplan en vier omgevingsvergunningen.

Bij de wijziging op het inpassingsplan gaat het om een correctie in de aanwijzing van een tweetal bedrijfswoningen die wel al correct waren omschreven in het inpassingsplan, maar incorrect waren overgenomen op de plankaart. Bij het Flora- en faunawetbesluit gaat het om herstel van het door de Raad van State vernietigde besluit: er wordt nu ontheffing verleend voor alle door de initiatiefnemer aangevraagde soorten. Op basis van de onderliggende onderzoeken komen deze voor ontheffing in aanmerking. Bij de omgevingsvergunningen gaat het om het mogelijk maken van de realisatie van een aantal additionele, nieuwere, turbinetypen voor de Nuonclusters binnen de grenzen van alle normen. De additionele turbinetypen zijn door fabrikanten aangedragen in het aanbestedingstraject. Het gaat hier om nieuwere turbines die sinds het vergunnen van de oorspronkelijke typen zijn uitgebracht. Initiatiefnemers zullen op basis van de uitkomsten van de aanbesteding een keuze maken voor het type turbine dat gerealiseerd wordt. ECN wil het mogelijk maken om in de toekomst twee bestaande prototypewindturbines te vervangen door nieuwe types, eveneens binnen de grenzen van alle normen.

Waar kan ik de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 11 november 2016 tot en met donderdag 22 december 2016 de ontwerpbesluiten van deze fase inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

  • gemeente Hollands Kroon, Omtaplein 17, Wieringerwerf, Telefoon (088) 321 50 00 (op afspraak);
  • provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, Haarlem, Telefoon (023) 514 33 31
    (op afspraak).

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten. We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van vrijdag 11 november 2016 tot en met donderdag 22 december 2016 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark Wieringermeer fase 4. U kunt niet reageren via e-mail. Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark Wieringermeer fase 4, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, Telfoon (070) 379 89 79.

Laat meer zien
Back to top button