NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Lada vergadert in juni over kwestie Wittink

ladalogoHOLLANDS KROON – De le­den van Lada kun­nen zich pas op maan­dag 27 juni uit­spre­ken over de kwes­tie rond raads­lid Henk-Jan Wit­tink. Dat heeft frac­tie­se­cre­ta­ris Pe­ter Cou­wen­ho­ven be­kend ge­maakt. Vol­gens Cou­wen­ho­ven is het re­gle­men­tair niet mo­ge­lijk om het uit de frac­tie zet­ten van Wit­tink tij­dens de le­den­ver­ga­de­ring van ko­men­de maan­dag al te be­spre­ken, om­dat vol­gens de re­gels agen­da­pun­ten twee we­ken voor­af be­kend moe­ten zijn. ,,Maan­dag be­spre­ken we al­leen de om­ge­vings­vi­sie en kie­zen we twee nieu­we be­stuurs­le­den: Mo­ray Juf­fer­mans en Jos Wit­te. Juf­fer­mans wordt – als de le­den ak­koord gaan – de nieu­we voor­zit­ter van de par­tij.’’

De nieu­we Lada-pre­ses kan dan op 27 juni aan de slag, als vol­gens Cou­wen­ho­ven de kwes­tie Wit­tink als eni­ge punt op de agen­da staat. Wit­tink werd uit de frac­tie ge­zet na­dat hij op Fa­ce­book had ge­op­perd dat Lada de co­a­li­tie­part­ners CDA en VVD be­ter kon in­rui­len voor de PvdA.

Laat meer zien
Back to top button