NieuwsRegionaal nieuws

Vandalen uit Anna Paulowna voor de rechter

RechtbankANNA PAULOWNA – Jus­ti­tie wil een aan­tal min­der­ja­ri­gen uit Anna Pau­low­na en om­ge­ving straf­rech­te­lijk ver­vol­gen, om­dat zij be­trok­ken zou­den zijn ge­weest bij van­da­lis­me na de Pol­der­se win­ter­ker­mis.

Een groep tie­ners trok in de nacht van 7 op 8 fe­bru­a­ri vo­rig jaar een spoor van ver­nie­lin­gen door Anna Pau­low­na. Er wer­den een hek en rol­luik ge­sloopt, di­ver­se per­so­nen­au­to’s en scoo­ters be­krast, in­ge­deukt of met graf­fi­ti be­spo­ten. Ook ble­ken wo­nin­gen en de voor­pui van een bak­ke­rij in win­kel­cen­trum Mo­len­sluis be­klad. Bij een slij­te­rij werd een win­kel­ruit in­ge­gooid.
Een 19-ja­ri­ge in­wo­ner van Anna Pau­low­na, de eni­ge meer­der­ja­ri­ge, kreeg re­cent bij de recht­bank in Alk­maar acht maan­den cel, waar­van vijf voor­waar­de­lijk, op­ge­legd voor zijn aan­deel. Ver­der is hij ver­oor­deeld tot be­ta­ling van 2200 euro scha­de­ver­goe­ding.De za­ken te­gen de min­der­ja­ri­ge van­da­len zul­len naar ver­wach­ting ach­ter ge­slo­ten deu­ren door een kin­der­rech­ter wor­den be­han­deld. Data zijn nog niet be­kend. ,,Een aan­tal van hen heeft nog geen ad­vo­caat. Zo­dra voor ie­der­een een raads­man ge­re­geld is, kan een zit­ting wor­den ge­prikt”, zegt Na­tas­ja Ke­ij­zer na­mens het open­baar mi­nis­te­rie.

 

Laat meer zien
Back to top button