GemeentenieuwsNieuwsWieringermeer

’Afwachten wat met De Oude Beurs gebeurt’

'De Oude Beurs in Middenmeer'  Foto: De Meerpeen - Erwin Slootweg
‘De Oude Beurs in Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Als er ie­mand graag op de hoog­te wil blij­ven van ont­wik­ke­lin­gen rond het voor­ma­li­ge café en par­ty­cen­trum De Oude Beurs in Mid­den­meer, dan is het buur­man Har­ry Im­mink wel. De kap­per is heel be­nieuwd wat Ja­cob Jan Vijn van Mi­gran­ten­huis­ves­ting.com met het pand van plan is. ,,Het had vroe­ger ook een ho­tel-func­tie. Dat er asiel­zoe­kers of la­ter ar­beids­mi­gran­ten in ko­men wo­nen, maakt op zich niet zo­veel uit. Maar als ze het pand gaan ver­bou­wen en er bij­voor­beeld al­le­maal ra­men ko­men aan de kant van mijn tuin, dan zal ik waar­schijn­lijk be­zwaar ma­ken.’’

Woens­dag maak­te de ge­meen­te Hol­lands Kroon be­kend dat het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders de ge­meen­te­raad voor­stelt me­de­wer­king te ver­le­nen aan de komst van een asiel­zoe­kers­cen­trum (azc) voor maxi­maal drie­hon­derd be­wo­ners. Naar de mees­te ge­schik­te lo­ca­tie wordt nog on­der­zoek ge­daan, wel stelt het col­le­ge voor om het azc te plaat­sen in de buurt van één van de vier gro­te­re ker­nen in de ge­meen­te (Anna Pau­low­na, Hip­po­ly­tus­hoef, Nieu­we Nie­dorp, Wie­rin­ger­werf) en in de buurt van voor­zie­nin­gen als win­kels, open­baar ver­voer en ba­sis­on­der­wijs. Im­mink wacht de plan­nen af. ,,Op voor­hand ben ik niet voor of te­gen. Eerst maar eens kij­ken wat de plan­nen pre­cies zijn. Dins­dag­avond 21 juni wordt er een in­for­ma­tie­markt ge­hou­den in De Meer­baak over de plan­nen met de Oude Beurs.

 

 

Laat meer zien
Back to top button