NieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Vluchtelingenopvang in De Oude Beurs

'De Oude Beurs in betere tijden'
‘De Oude Beurs in betere tijden’

MIDDENMEER – Gisteren schreven we al over de voorgenomen plannen van de gemeente om in te stemmen met een vluchtelingenopvang in de voormalige De Oude Beurs in Middenmeer. Vandaag belichtte ook de Schager Courant de voorgenomen plannen.

Schager Courant: 
Ja­cob Jan Vijn van Mi­gran­ten­huis­ves­ting.com wil in het voor­ma­li­ge café en par­ty­cen­trum De Oude Beurs in Mid­den­meer ruim hon­derd vluch­te­lin­gen gaan op­van­gen. Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Hol­lands Kroon steunt dit ini­ti­a­tief.

De Oude Beurs staat al ja­ren leeg en is aan het ver­pau­pe­ren. Vijn wil het ge­bouw op­knap­pen en ver­bou­wen, waar­na het eerst drie jaar kan wor­den ge­bruikt als aan­vul­len­de op­vanglo­ca­tie (avo) door het Cen­traal Or­gaan op­vang Asiel­zoe­kers (COA). Na die drie jaar wil Vijn er ar­beids­mi­gran­ten on­der­dak gaan ge­ven.

Het col­le­ge van Hol­lands Kroon staat po­si­tief te­gen­over het ini­ti­a­tief, zo laat woord­voer­ster Noor­tje Slot van de ge­meen­te we­ten. B en W stel­len de ge­meen­te­raad voor een­zelf­de grond­hou­ding aan te ne­men. ,,Een re­la­tief klei­ne op­vanglo­ca­tie voor ruim hon­derd vluch­te­lin­gen past goed in het uit­gangs­punt van het col­le­ge om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan het vluch­te­lin­gen­vraag­stuk die past bij het ka­rak­ter van Hol­lands Kroon. Wel moet de ini­ti­a­tief­ne­mer nog de no­di­ge ver­gun­nin­gen aan­vra­gen, in­clu­sief een even­tu­e­le be­stem­mings­wij­zi­ging. Het COA is – net als bij een azc – vol­le­dig ver­ant­woor­de­lijk voor de zorg en be­ge­lei­ding van de vluch­te­lin­gen.’’

Proefballonnetje
Onze redactie heeft zelf ook verder onderzoek gedaan. En heeft inmiddels uit twee betrouwbare bronnen vernomen dat Migrantenhuisvesting.com op dit moment nog geen eigenaar is van De Oude Beurs. Dus vooralsnog lijkt er een proefballonnetje opgelaten te worden om de haalbaarheid van het project te onderzoeken. En wellicht om de gevoeligheid van een aan­vul­len­de op­vanglo­ca­tie binnen de bevolking te toetsen.

Dus vooralsnog is er nog veel onduidelijkheid rondom de mogelijk vestiging van een aan­vul­len­de op­vanglo­ca­tie in Middenmeer. Wellicht dat de informatiemarkt die het COA, de ge­meen­te en ini­ti­a­tief­ne­mer Vijn hou­den op dins­dag­avond 21 juni in De Meer­baak in Mid­den­meer meer duidelijkheid zal bieden. Tus­sen 19.00 uur en 20.30 uur kun­nen geïn­te­res­seer­den bin­nen­lo­pen om meer te we­ten te ko­men over het plan met De Oude Beurs.

Laat meer zien
Back to top button