GemeentenieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Enfant terrible Nawijn onder de loep

HOLLANDS KROON – De media beoordeelt burgemeester Nawijn duidelijk niet alleen op zijn laatste uitglijder. Redacteuren van kranten en TV programma’s snuffelen naarstig in eigen of online archieven om het beeld van de blunderende burgemeester kracht bij te zetten.

RTV Noord-Holland dook gisteren in de online archieven en vroeg om toestemming aan de Liaison Studio om beelden uit de carnavalskraker ‘De boot van Japie’ te mogen gebruiken. Rondom het muzikale intermezzo heen werd er gesproken over enkele van de escapes van de burgervader. Want ja, het is niet de eerste keer dat Nawijn in het nieuws komt.

Dat heeft ook de redactie van de Schager Courant geconstateerd. Vandaag doen ze verslag van een zoektocht in de eigen archieven. En Michiel Snik besteedt in zijn commentaar in dezelfde krant ook aandacht aan de situatie.

Commentaar NHD 28-10-2016
Bron: Noord-Hollands Dagblad/Schager Courant
Tot slot kunt u hieronder zelf het artikel uit de Schager Courant van 28-10-2016 lezen:

Bur­ge­mees­ter Jaap Na­wijn (64) heeft ‘in­wo­ner­con­tac­ten’ in zijn ta­ken­pak­ket. Dat hoort bij zijn ambt. Als boeg­beeld van Hol­lands Kroon be­na­drukt hij dik­wijls ook dat de ge­meen­te het goe­de voor­beeld moet ge­ven. Hoe doet Na­wijn dat in de prak­tijk zelf?

Op deze vraag geeft het ar­chief van het Noord­hol­lands Dag­blad ant­woord. Sinds maart 2007 is Jaap Na­wijn ac­tief als bur­ge­mees­ter in Noord-Hol­land bo­ven het Noord­zee­ka­naal. Eerst in Heems­kerk en van­af sep­tem­ber 2012 in Hol­lands Kroon. In deze tien jaar heeft het NHD veel ge­schre­ven over de wij­ze van han­de­len van Na­wijn. Geen en­ke­le an­de­re bur­ge­mees­ter over­kwam dat in die mate.

Spijt
Zijn roy­a­le de­cla­ra­tie­ge­drag en om­stre­den op­vat­tin­gen over wo­nen bui­ten de ei­gen ge­meen­te voe­ren in al­ler­lei pu­bli­ca­ties de bo­ven­toon. De uit­spraak over ‘zu­re gek­ken’ is be­paald niet het eer­ste in­ci­dent rond zijn per­soon.

Het op­val­len­de op­tre­den van Na­wijn leid­de in 2010 tot een unie­ke ver­zuch­ting van een raads­lid. Deze Heems­kerk­se po­li­ti­cus ver­klaar­de pu­blie­ke­lijk spijt te heb­ben van zijn ’ja’ te­gen de komst van Na­wijn als bur­ge­mees­ter.

Ook bij­zon­der wa­ren kri­ti­sche vra­gen die de SP-Sta­ten­frac­tie in 2012 stel­de over de be­noe­ming van Na­wijn tot bur­ger­va­der van Hol­lands Kroon. Car­lien Boel­hou­wer van de SP wees hier­bij op het func­ti­o­ne­ren van Na­wijn in Heems­kerk. Po­li­tie­ke par­tij Lada in Hol­lands Kroon riep kort daar­voor de mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken op zich ’te be­zin­nen’ over de voor­dracht van Na­wijn.

Al snel knal­de het tus­sen Na­wijn en Lada. Bin­nen een maand na zijn in­stal­la­tie deed hij aan­gif­te bij de po­li­tie te­gen frac­tie­voor­zit­ter Rob Ra­venst­eijn over schen­ding van ge­heim­hou­ding rond zijn be­noe­ming. Een kwes­tie die vol­gens ve­len slechts een ge­sprek on­der vier ogen waard was ge­weest.

In de se­rie ‘op­mer­ke­lijk’ hoort ook een ‘prijs’ die RTL4 hem toe­ken­de in 2009. Na een lan­de­lijk on­der­zoek naar du­bi­eu­ze de­cla­ra­ties riep de om­roep Na­wijn uit tot ‘kam­pi­oen steun­trek­ker on­der de bur­ge­mees­ters’.

Te­rug­be­ta­len
In Hol­lands Kroon kwam hij in op­spraak door reis­kos­ten­ver­goe­din­gen. Na pu­bli­ca­ties in deze krant moest hij na zijn eer­ste jaar 3700 euro te­rug­be­ta­len.

In Ou­der-Am­stel en Heems­kerk maak­te Na­wijn zijn eer­ste ambts­ter­mijn van zes jaar niet af. Bei­de ma­len ver­trok hij kort voor het ver­strij­ken van deze pe­ri­o­de naar een an­de­re ge­meen­te. Toe­val? Of durf­de hij een be­oor­de­ling over een even­tu­e­le her­be­noe­ming niet aan?

Na­wijn was een jaar weg bij Ou­der-Am­stel toen een ver­nie­ti­gend rap­port ver­scheen van de re­ken­ka­mer­com­mis­sie over uit­brei­ding van het raad­huis in die ge­meen­te. Er kwam toen een ‘e­nor­me’ kos­ten­over­schrij­ding aan het licht, van en­ke­le mil­joe­nen. Een ge­deel­de ver­ant­woor­de­lijk­heid, met Na­wijn als bur­ge­mees­ter voor­op.

Woon­ark
Bij­na twee jaar lang be­taal­de de ge­meen­te Hol­lands Kroon acht­hon­derd euro huur per maand voor Na­wijn aan de ei­ge­naar van een woon­ark in Van Ewij­ck­sluis. Deze fi­nan­ciële te­ge­moet­ko­ming zet­te veel kwaad bloed in de ge­meen­schap. Te meer om­dat Na­wijn er am­per over­nacht­te. Hij reis­de vaak op en neer tus­sen het ge­meen­te­huis in Anna Pau­low­na en zijn vil­la in Ou­der­kerk aan de Am­stel. Dit huis stond lang te koop. Sinds be­gin 2015 woont Na­wijn in Hip­po­ly­tus­hoef.

On­der de be­vol­king stak ook een in­tern ge­meen­te­lijk feest­je, dit voor­jaar. Met de ze­gen van Na­wijn werd 6400 euro ge­stopt in het af­scheid van de hoog­ste amb­te­naar van Hol­lands Kroon. Vrij­wil­li­gers van ver­e­ni­gin­gen kon­den deze uit­ga­ve niet rij­men met fik­se kor­tin­gen op sub­si­dies en an­de­re be­zui­ni­gin­gen.

Hoe­zo zelf het goe­de voor­beeld ge­ven, vroe­gen ve­len zich af.

 

Laat meer zien
Back to top button