BedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

Half miljoen euro per jaar voor turbineburen

'Eén van de vele solitaire windmolens in de Wieringermeer' - Foto: Erwin Slootweg
‘Eén van de vele solitaire windmolens in de Wieringermeer’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERMEER – De 330 huis­hou­dens die bin­nen een straal van 1250 me­ter van een wind­mo­len in het toe­kom­sti­ge Wind­park Wie­rin­ger­meer wo­nen, krij­gen sa­men jaar­lijks maxi­maal 429.000 euro com­pen­sa­tie voor over­last. Daar bo­ven­op stop­pen de ini­ti­a­tief­ne­mers van de bij­na hon­derd tur­bi­nes ie­der jaar een ton in het zo­ge­he­ten Wind­fonds voor maat­schap­pe­lij­ke ini­ti­a­tie­ven in de Wie­rin­ger­meer­pol­der. Zo is af­ge­spro­ken tus­sen Nuon, ECN en Wind­col­lec­tief Wie­rin­ger­meer (cir­ca der­tig agra­ri­sche wind­mo­len­be­zit­ters) en om­wo­nen­den. Lang niet ie­der­een blijkt even blij met het ge­slo­ten ak­koord.

,,Ver­ras­send dat we dit nieuws via de krant moe­ten ver­ne­men, zon­der dat wij op de hoog­te zijn ge­steld”, zegt Han Lam­mers uit Mid­den­meer. Hij is voor­zit­ter van de Stich­ting Om­wo­nen­den Wind­park Wie­rin­ger­meer, met zo’n elf­hon­derd aan­ge­slo­ten te­gen­stan­ders. ,,Met de an­de­re 320 huis­hou­dens is nau­we­lijks rug­ge­spraak ge­weest. Wij heb­ben hier­over nul kom­ma nul te ver­tel­len ge­had.’’ Lam­mers, die straks vier wind­mo­lens voor zijn huis krijgt, gaat zelf pro­ce­de­ren voor meer com­pen­sa­tie. ,,De OZB-waar­de van mijn huis is met een ton ge­daald. Daar ga ik werk van ma­ken.’’

Laat meer zien
Back to top button