NieuwsRegionaal nieuws

Statenfractie PVV vindt dat gemeenten wachtlijst moet wegwerken

woningbouw-2NOORDKOP – Ge­meen­ten die nu cre­a­tie­ve op­los­sin­gen ver­zin­nen om vluch­te­lin­gen aan een wo­ning te hel­pen, kun­nen dat be­ter doen voor de ‘ei­gen in­wo­ners’ die vaak lang op een huis moe­ten wach­ten. Dat stelt de frac­tie van de PVV in Pro­vin­ci­a­le Sta­ten. De par­tij noemt het ’op zijn zachtst ge­zegd op­mer­ke­lijk dat er nu cre­a­tie­ve op­los­sin­gen wor­den be­dacht om asiel­zoe­kers te huis­ves­ten, ter­wijl deze cre­a­tie­ve op­los­sin­gen ook al ja­ren had­den kun­nen wer­ken voor wo­ning­zoe­kers die op een wacht­lijst staan’.

Ove­ri­gens riep Geld­hof de ge­meen­ten ook op om te blij­ven bou­wen voor de ei­gen in­wo­ners. Vol­gens haar kun­nen tij­de­lij­ke wo­nin­gen (die een jaar of tien mo­gen blij­ven staan) de druk van de wo­ning­markt ha­len en kan er daar­naast ge­woon wor­den door­ge­gaan met het bou­wen van per­ma­nen­te wo­nin­gen. In Scha­gen wor­den bin­nen­kort tij­de­lij­ke wo­nin­gen ge­bouwd, zo­wel voor vluch­te­lin­gen als voor vas­te in­wo­ners.

Laat meer zien
Back to top button