GemeentenieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Hoe zuur zijn de druiven voor Jaap Nawijn?

'Burgemeester Jaap Nawijn'- Foto: Hollands Kroon
‘Burgemeester Jaap Nawijn’- Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON –  Gisteren ontstond er veel commotie vanwege het filmpje op De Meerpeen waarin burgemeester Jaap Nawijn zich schofferend uitliet over het echtpaar Lombaard in Wieringerwerf. Het filmpje werd door vele landelijke media opgepakt. Zo was het gedrag van de burgervader te zien op RTV Noord-Holland, de website van de Telegraaf, Editie.nl op RTL 4 en nog vele andere mediakanalen. Inmiddels heeft Nawijn zijn excuses aangeboden aan de raadsleden voor zijn gedrag. Ook de heer Lombaard werd gebeld door de burgervader met excuses, maar die heeft deze niet aanvaard. De spoedvergadering die gisteravond met de fractievoorzitters was gepland ging niet door omdat er veel van de fractievoorzitters niet konden.

Vandaag is de day after. In de Schager Courant staat een interview met Jaap Nawijn. Alhoewel De Meerpeen zelden artikelen van andere media één op één overneemt heeft de redactie ervoor gekozen om dat deze keer wel te doen. Het geeft namelijk een goed beeld hoe de burgemeester tegenover zijn eigen gedrag staat.

Schager Courant 27-10-2016

Nawijn: ’Dit was enorm dom’

,,Dit is enorm dom van me­zelf, ik vind het on­ver­kwik­ke­lijk dat ik dit ge­daan he­b”, zegt bur­ge­mees­ter Jaap Na­wijn van Hol­lands Kroon. ,,Te­ge­lij­ker­tijd ben ik ook maar een mens van vlees en bloed. Het is me in de emo­tie ont­glipt, ik heb het ge­zegd en ga nu diep door het stof.’’

Hij blikt met spijt te­rug op het in­ci­dent na de raads­ver­ga­de­ring van dins­dag­avond. Na­wijn ver­sleet in een on­der­ons­je met grif­fier Mar­nix Phi­lips twee in­wo­ners van Wie­rin­ger­werf, die par­tij zijn in een bu­ren­con­flict en op de tri­bu­ne za­ten, on­der meer voor ‘zu­re gek­ken’. De bur­ge­mees­ter was daar­bij ver­ge­ten zijn mi­cro­foon uit te zet­ten.

Qui vive
,,Als ge­meen­te we­ten wij al heel lan­ger wat er speelt in Wie­rin­ger­werf. Dat is een par­ti­cu­lier con­flict dat al ja­ren loopt, waar­mee we in prin­ci­pe geen be­moei­e­nis heb­ben, maar ons wel voor heb­ben in­ge­span­nen. Het frus­treert mij dat ik er tot op he­den niet in ben ge­slaagd dat op te los­sen. Dat kwam er ook een beet­je uit. Ik had op mijn qui vive moe­ten zijn, sim­pel zat. Men­sen mo­gen veel over mij zeg­gen, an­ders­om past dat niet. Daar­om trek ik nu het boe­te­kleed aan.’’

Spijt
De bur­ge­mees­ter bel­de gis­ter­och­tend di­rect de be­trok­ke­nen om zijn ex­cu­ses aan te bie­den, toen hij te ho­ren kreeg dat er via een tweet van GroenLinks be­hoor­lijk wat op­hef over zijn uit­la­tin­gen was ont­staan.

,,Dat heb ik ge­daan, zon­der een se­con­de na te den­ken. Van man tot man heb ik ge­zegd dat ik iets heb ge­zegd wat ab­so­luut niet kan. Meer dan mijn spijt be­tui­gen, kan ik niet doen.’’

In een memo aan de ge­meen­te­raad bood Na­wijn ver­vol­gens ook zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan de po­li­tiek aan. De frac­tie­voor­zit­ters en Na­wijn zou­den gis­ter­avond met spoed bij­een ko­men om ach­ter ge­slo­ten deu­ren over het in­ci­dent te spre­ken, maar er wa­ren te veel men­sen ver­hin­derd. Wan­neer de bij­een­komst nu wordt ge­hou­den, is nog niet be­kend.

,,Ik wil ie­der­een recht in de ogen kun­nen kij­ken. Het is aan an­de­ren om over mij te oor­de­len, ik heb niks te ver­ber­gen. Er zijn ge­noeg an­de­re vraag­stuk­ken die meer aan­dacht ver­die­nen, ik kan al­leen uit­leg­gen dat ik een spon­taan per­soon ben die in een on­be­waakt ogen­blik soms ook iets on­door­dacht zegt”, legt Na­wijn uit.

Vrees dat de kwes­tie een ver­ve­lend staart­je voor hem tot ge­volg zal heb­ben, heeft de bur­ge­mees­ter niet. ,,Nee, ik ben so­wie­so niet bang aan­ge­legd. Ver­richt mijn werk naar eer en ge­we­ten, maar maak net als ie­der an­der mens fou­ten. Dat geef ik rui­ter­lijk toe.’’

Jip Pan­kras, lei­der van Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon, noemt de uit­la­tin­gen van Na­wijn ‘ui­terst on­ver­stan­dig’. ,,Dat je een ge­schil hebt met be­paal­de men­sen, dat kan. Maar daar moet je op een nor­ma­le ma­nier mee om­gaan. Het zijn wel in­wo­ners van Hol­lands Kroon. Ik heb be­gre­pen dat Na­wijn in­mid­dels ex­cu­ses heeft ge­maakt. Die lij­ken me zeer op hun plaats.’’

De zaak kwam aan het rol­len toen er door GroenLinks Hol­lands Kroon over werd ge­tweet. ,,Zelf wist ik van niets, het was een tweet van ie­mand van onze af­de­ling”, zegt frac­tie­voor­zit­ter Jan Eich­horn. ,,Ik heb het zelf ook niet ge­hoord dat de bur­ge­mees­ter het ge­zegd heeft. Maar laat ik het erop hou­den dat het be­slist ‘niet han­dig’ was wat hij heeft ge­zegd.’’

Open­baar
Johan Paul de Groot (Chris­tenU­nie) gaat de kwes­tie met zijn ach­ter­ban be­spre­ken. ,,Het is na­tuur­lijk on­ge­lo­fe­lijk knul­lig. Het kan ge­won niet. Vo­ri­ge week had­den we nog een bij­een­komst waar­in de kern­waar­den van onze ge­meen­te wer­den be­spro­ken: ver­trou­wen, lef, con­tact, res­pect en be­vlo­gen­heid. Daar past dit niet bij. Ik vind ook dat we hier in de raad, in de open­baar­heid, over moe­ten de­bat­te­ren. Ik ver­bind er nog geen con­se­quen­ties aan, maar dit kan niet al­leen met ex­cu­ses bin­nen­ka­mers wor­den af­ge­daan. Dit is niet hoe we in Hol­lands Kroon met in­wo­ners om­gaan.’’

Ook Elai­ne Vla­ming van het CDA is ge­schrok­ken van de uit­glij­der van Na­wijn, maar wil er in­hou­de­lijk niet veel over kwijt.. ,,Dit is niet han­dig, dat staat voor­op. Maar ik heb be­gre­pen dat hij zijn ex­cu­ses heeft ge­maakt. Voor de rest gaan we deze kwes­tie in­tern be­spre­ken.’’

Laat meer zien
Back to top button