Ingezonden brievenNieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Ingezonden brief: ‘Gemeente Hollands Kroon’ door Sam Kooy

Ingezonden briefAan het college van Burgemeester en Wethouders en Raadsleden Gemeente Hollandskroon Anna Paulowna.

Den Burg, 30 november 2016

Onderwerp: Gemeente Hollandskroon.

Dames en heren,

Sedert het ontstaan ruim 4 jaar geleden van de fusiegemeente Hollandskroon hebben de vele veranderingen in de gemeente Hollandskroon mij als import inwoner op Texel mijn bijzondere belangstelling genoten. Mijn belangstelling niet alleen naar een nieuwe grote gefuseerde gemeente maar ook hoe het zich zou gaan ontwikkelen danwel zou gaan functioneren. In het bijzonder werd mijn belangstelling nog eens extra gewekt door de bijzondere wijze waarop het gemeentebestuur van Hollandskroon – laatstelijk vanwege de Zorg zelfs landelijk – in de schijnwerpers kwam te staan. Ongetwijfeld bent u mijn naam, niet alleen in de jazzmuziek, maar ook in dit verband wel eens tegengekomen.

Als volgt enkele door mij opgevallen bijzonderheden.

Reeds onmiddellijk na het ontstaan van de nieuwe gemeente en het gemeentebestuur zo’n 4 jaar geleden, ontstond door het toedoen van BenW nogal wat commotie over de wijze waarop de dierenopvang in Westerland, zonder welk overleg dan ook, werd géelimineerd. U ongetwijfeld nog wel bekend. Dit noem ik maar rel nr. 1.

Vele malen duidelijker en afkeurenswaardiger was het declaratie/vergoedingengedrag van de heer Nawijn alsmede leningen niet alleen in Hollandskroon maar eveneens in zijn vorige gemeenten Ouder-Amstel en Heemskerk. Voorts de aanvaringen met de gemeenteraad in Heemskerk en later niet te vergeten de vergoedingenkwestie rond zijn woonark in Van Ewijcksluis. Voor de volle 100% een burgemeester onwaardig welke zijn plaats in de gemeenschap van Hollandskroon feitelijk bij voorbaat niet waardig was. RTL4 noemde de heer Nawijn in 2009 zelfs letterlijk “kampioen steuntrekker onder de burgemeesters”.

Verder te denken aan de enorme rel – toen reeds nummer zoveel – die enkele jaren geleden werd veroorzaakt door toedoen van de toenmalige PvdA-wethouder van Dijk betreffende de bouw van een z.g. Brede School in Hippolytushoef.  Hij trakteerde toen, tijdens de heropening van de sporthal aldaar, de onwetende bezoekers plots op zijn  mededeling dat een of meer van de sportvelden zou worden opgeofferd voor de bouw van een nieuwe brede school !! Zondermeer een overval zonder enig/minimaal democratisch overleg met de inwoners ! Dictatoriaal gedrag van van Dijk danwel het college van BenW.

Dezelfde plaats (Hippolytushoef) werd vervolgens door BenW, getrakteerd met het glasharde besluit van de Raad van Hollandskroon dat het zwembad De Venne per juni 2016 – dit jaar dus – zou worden gesloten en gesloopt.  Wederom een enorme rel op Wieringen rechtstreeks veroorzaakt door het college en het ondoordachte door de bewoners absoluut niet-gedragen besluit van de zichzelf noemende volksvertegenwoordiging. Rel nummer zoveel.

Dan de Zorg. De wethouder van Gent kwam haalde uitgebreid de landelijke pers (kranten en TV) vanwege uw besluit de Huishoudelijke hulp (HHI) ten gunste van de bezuinigingsoperatie in Hollandskroon te elimineren. Nog vóórdat er één cent was uitgegeven werd de Zorg vanuit uw organisatie als bezuiniging met 10% gekort.  Ondoordacht en niet inschattend wat de effecten zouden zijn. Vele ouderen kwamen door toedoen van van Gent danwel het volledige college zelfs in geestelijke nood en werden de afgrond in gedrukt !

Moet u er nog steeds aan herinnerd worden dat wethouder Meskers karrevrachten  gemeenschapsgeld uitgeeft aan de z.g. Waddenpoort op Wieringen en diezelfde mensen in de vorige alinea door zijn collega van Gent aan hun lot werden overgelaten ? Immoreel is dit. Voorbeeld: een vuurtoren waarvan hij persoonlijk vindt dat die verplaatst moet worden. Hieraan zelfs leugens om eigen bestwil heeft verbonden. Kosten minimaal € 100.000 uit gemeenschapsgelden.  De door hem gewenste coupure, die door de Wieringers alsook het Hoogheemraadschap werd afgeketst, werd uiteindelijk (tegen de bedoelingen van Meskers) gewijzigd naar de huidige plek. Welk een afgang voor deze wethouder.

Dezelfde Meskers wilde persé een supermarkt langs de N99 voor passeerders langs de N99/A7. Inwoners van Den Oever waren fel tegen. Resultaat ? Meskers had met niemand wat te maken en zette op eigen houtje dit belachelijke en voor de inwoners funeste project door ! Nu: het voormalige supermarktgebouw in het centrum van Den Oever lijkt thans op een kraakpand. De vroegere sociale functie in Den Oever werd hiermee door hem persoonlijk de nek omgedraaid. Volgens zijn zeggen komt hierin voorlopig geen verandering en blijft de situatie aldaar voorlopig dus gewoon gehandhaafd !!! Overleg met de bewoners: geen ! Volgens Meskers onbelangrijk in zijn plannen en niet nodig.

Deze man verdient het te worden tegen gehouden !

Meskers had geen enkele boodschap aan de voor hem niet welkome uitslag van de poll in de website van Wieringernieuws terzake van de verplaatsing van de vuurtoren. Vond diezelfde website later opeens zó belangrijk dat hij zaken aangaande de Waddenpoort etc. daarin opeens wél liet opnemen. Waarom die plotse ommekeer ?

Meskers die ten koste van zeer veel geld het VVV kantoor en het VIC toch wil verplaatsen ten gunste van een belachelijke uitkijktoren ondanks dat hij geen geld kreeg van de Provincie. En wéér geeft een poll op Wieringernieuws met 90% aan hiertegen fel gekant te zijn. Kost allemaal veel te veel. Wéér heeft hij er lak aan.

Kortom, Meskers blijft zonder democratisch overleg doorgaan met al zijn persoonlijke plannen. Deze man voelt zich kennelijk onaantastbaar en gaat, lak hebbend aan de bevolking, onverstoorbaar door met zijn plannen. Een vergelijking met ene voormalig wethouder Bouwes die zich ook onaantastbaar meende gaat hierbij voor 100% op. Denk maar aan de enorme 12 maanden durende flop met de naam “stadsbusdiensten” in een dorp als Schagen. Oók hij zóu !

Door  een ambtenarenblunder dat resulteerde in een te vroeg betaalde rekening voor een brandweerwagen  aan een failliet gegane firma € 136.000 naar de haaien. Over deze enorme blunder wordt naderhand niets meer vernomen. Dus: onder de mat ! Hoe zit het dame en heren van BenW ?

De asielzoekers. Op 28 januari 2016 kregen een 8-tal geselecteerde (!!) insprekers de gelegenheid  om in maximaal 5 minuten, binnen de regels van de burgemeester ( óók toen al),  hun verhaal te doen.  Gezien de destructieve manier van “gemeentelijk regeren” vroeg een ieder zich reeds toen af wat men daarvan moest denken. Die vraag werd vervolgens nog eens extra versterkt door de opvallende zwijgzaamheid van alle raadsleden na afloop van elke spreekbeurt. Oók: applaus en bijval vanuit de publieke tribune werd door de heer Nawijn, hen negerend en niet aankijkend, met grote nadruk verboden, populair gezegd: in de kiem gesmoord ! De rode draad na de inspreekbeurten was volgen de burgemeester persoonlijk: “wel een asielzoekerscentrum maar van kleinschalige aard”. Hij maakte hier zelfbewust een grove “blunder”. De rode draad was namelijk een geheel andere. Die was duidelijk “geen enkel azc tenzij het niet anders kan”. En hij is, een ieder en alleman negerend,  tot en met 25 november 2016 met zijn plannen  gewoon doorgegaan maar nú wél een van 300 man !

De verbouwing van de Ontmoeting in Anna Paulowna. Er wordt nu uitgeweken naar de Wieringermeer en Wognum. Dit had zonder kosten ook de nog in gemeentelijk bezit zijnde en leegstaande voormalige gemeentehuis in Hippolytushoef  kunnen zijn. Elke reden door de gemeente aangevoerd is niet anders te kwalificeren dan draaien om de brei heen en een  leugen. Maximale geldverkwisting !     Komt de gemeenteraad/BenW uiteraard goed uit. Mag namelijk veronderstellen dat het aantal toehoorders/protestanten op de publieke tribune hierdoor naar een bedenkelijk niveau zal zakken.

Kermissen. Plots vindt het bestuur van Hollandskroon het zo nodig de regeltjes volgens hun ideeën te wijzigen. Gevolg: kermissen kunnen niet meer functioneren zoals in het verleden. Zoveelste rel ! De leefbaarheid in de zogenoemde kernen waarvan kermissen deel uitmaken, een speerpunt van het College,  wordt hierdoor voor een deel radicaal de nek omgedraaid. Vertel het uw burgers !

Veiligheid Koningsweg Westerland. De gemeente geeft niet thuis na vele klachten over de veiligheid van schoolgaande kinderen van Westerland naar Hippolytushoef. Voorts over de deplorabele kwaliteit van de berm aldaar. U bent de eerste die voor narigheid verantwoordelijk wordt gesteld. Hetzelfde geldt voor de parallelweg langs de N99 tussen de afslagen naar Ooster- en Westerklief. De weg is daar zó slecht dat u maar besloot er een 30km bord neer te zetten zodat de gemeente zich ontdaan voelt van elke verantwoordelijkheid ! Ik weet u echter te vinden in geval dat !

Laatstelijk op dinsdagavond 25 oktober 2016. De heer Nawijn beledigt heel bewust, en dat zonder enige emotie, alle normen en waarden  terzijde leggend,  als burgemeester in alle openbaarheid in de raadszaal op schandelijke en absoluut onacceptabele wijze de heer en mevrouw  Lombaard. U weet wel: die “zure gekken” etc.

Hij stuurt nadien wél een verontschuldigingsbrief aan de Raad maar hij weigert pertinent schriftelijk zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de familie aan wie hij zijn destructieve woorden wijdde.  Een telefoontje acht hij genoeg.  Arrogantie en zich verhevend voelend boven de burger ten top !! Zijn gedrag haalt in zeer negatieve zin uitgebreid voor de zoveelste keer de regionale en landelijke pers in kranten en TV-uitzendingen. Bijna 90% lezers van de Hollandmediagroep (NHD) stemt en wil hem vervolgens weg.

De stemming is intussen zodanig verziekt dat zij hem – de burgemeester – o.a. hierdoor volslagen beu zijn (zie NHD). Een liefdevolle “Motie van Treurnis” was het maximale dat de Raad hem oplegde. Rel nummer zoveel ! Ik meen te weten dat Nawijn het item “Inwonercontacten” in zijn portefeuille heeft. ‘t Is maar hoe je dat opvat. Hij heeft daar in ieder geval andere ideeen over dan ondergetekende en denkelijk verreweg de meeste inwoners van Hollandskroon. Zie daarvoor de media.

De zoveelste rel en schandalige houding door en van uw college t.o.v. de heer Tonneman eigenaar van het kampeerterrein bij Wieringerwerf. Mensen als hij dwars zitten, Zaken traineren en uiteindelijk ten koste van veel gemeenschapsgeld, het verlies moeten accepteren. Schadevergoeding aan de heer Tonneman ? Lijkt ijdele hoop. Voorts werd de mond van de heer Tonneman tijdens zijn inspreekbeurt op de raadsvergadering van 22 november 2016 nog eens door de heer Nawijn keihard gesnoerd. En dát na zijn poeslieve verontschuldigingen inzake de kwestie ”zure gekken”.  U dient zich als bestuurders van een gemeente diep te schamen. Rel nummer zoveel ! De raadsleden hielden hierdoor bang geworden wijselijk hun mond.

Nog los van de lening-problemen in zijn vroegere gemeente Ouder-Amstel volgt onder andere het zeer discutabele en onacceptabele declaratiegedrag enkele jaren geleden van de heer Nawijn, zowel in Heemskerk als Hollandskroon.

Al met al zijn dit voorbeelden, waarin niet alleen  de burgemeester maar ook de wethouders, op zeer laakbare wijze steeds weer instrijken tegen de haren van de inwoners van Hollandskroon. Erger nog: hen negeren,  beledigen en onwaarheden  uitdelen. Ofschoon de burgemeester dat wél tegen de toeschouwers op de tribune opmerkte :“dat is het mooie van democratie”,  heeft hij in de praktijk een houding aangenomen geen enkele boodschap te hebben aan welke vorm van democratie dan ook. En niet alleen hij en de overigen binnen BenW.. Ook de raadsleden waren het college van BenW voor 95% volgzaam en keerden zich duidelijk tegen hun achterban in plaats van behartiging van hun belangen. Daar zijn de “Senioren” een mooi voorbeeld van.

In de raadsvergadering van 20 september 2016 geeft raadslid Paul de Groot (CU) aan dat de gemeente Hollandskroon  is verworden tot een sloopbedrijf waarmee hij de spijker volledig op de kop slaat.  Dat betrof de bezuinigingen op de voorschoolse opvang en de welbekende Zorg. Meskers verklaart vervolgens dat BenW de hand op de knip houden. Maar vervolgen denk je dan onmiddellijk weer aan de enorme geldsmijterij en verkwisting van millioenen euro’s door diezelfde Meskers bij de Kooyhaven, Sail Den Helder alsmede de vuurtoren en uitkijktoren in zijn project Waddenpoort.  De inwoners van HK wordt vervolgens nog een flinke schop na gegeven. Zij krijgen de rekening van de geldsmijterij via de OZB alsnog gepresenteerd.

Om letterlijk beeldvormend nog eens een duidelijk te schetsen wat er gaande is in Hollandskroon, was de publicatie van een voor ieder aansprekende foto een oude heer van 80 jaar (!!!!) die het onkruid tussen de tegels in het gemeentelijke voetpad verwijderde. Hij deed, wat ik maar noem, “vrijwilligerswerk”, hem opgedrongen door de rotzooi, dat door de gemeente had moeten worden verricht. Weet u nog ? Bezuinigingen !! Grove schande ! Maar laatstelijk werd dat door de gemeente glashard gebagatelliseerd. Wegens “problemen” etc. noemde men de oorzaak. Smoes en voor de zoveelste keer grove leugens van de eerste orde. Alsof de burger dat niet in de gaten heeft ! Noortje Slot, die bekende woordvoerster,  weet er ongetwijfeld alles van.

Uiteindelijk durf ik te beweren dat elke bij de  gemeente Hollandkroon in dienst zijnde ambtenaar alsmede nagenoeg de gehele raad onder de nodige druk wordt gezet teneinde de doelstellingen van BenW te kunnen verwezenlijken. Dit is met een paar voorbeelden zoals de besluiten terzake van de Zorg alsmede bijv. ook de wijze waarop het asielzoekersgedoe werd georganiseerd. Daarbij gevoegd het Accomodatiebeleid (zwembaden) en niet te vergeten bijvoorbeeld de Waddenpoort. Die druk van binneuit is héél duidelijk zichtbaar geworden en zelfs onomstotelijk komen vast te staan. Dat is elke wakkere burger van Holllandskroon intussen óók duidelijk geworden.

Het is aan elke (overtollige) ambtenaar van Hollandskroon te adviseren de websites van Wieringernieuws, JAS.nl en/of De Meerpeen en dergelijke dagelijks eens flink door te nemen. Dit om de gemeentelijke policy min of meer op de praktijk, zoals dat in ons land zou behoren te zijn,  te kunnen afstemmen. Een praktijk die dus zou moeten overeenstemmen met de ideeen en wensen van de inwoners alsmede plaatselijke danwel regionale (cultuurgebonden) gewoontes. Denk maar eens aan de Westfriezen in Niedorp e.d. En de Wieringers en hun gewoonten. Dáár mankeert het bij u allen aan als de doeners en de behulpzamen voor zijn inwoners.!

Het zijn slechts een paar voorbeelden op het totaal maar u zult ongetwijfeld begrijpen wat er wordt bedoeld en er vervolgens uw voordeel mee zal kunnen doen.

Hierna treft u nog een enkele wetenswaardigheid in het bijzonder t.b.v. de heer Meskers: de oude vuurtoren te Den Oever stond destijds niet op Westerland maar op De Haukes. Voorts: het echte wad is niet te aanschouwen vanuit een door Meskers te bouwen kostbare uitkijkpost in Den Oever maar ten noordwesten van Hippolytushoef aan het einde van de Normerweg vanaf het dijklichaam op het grote Normerven alsmede vanaf de Quarantaine op Westerland ! Wellicht kunt u dit gebruiken voor de promotie van het “Wieringer”  Wad.

Bovenstaande zaken lijken n.m.m. mooie onderwerpen om de verantwoordelijkheden van de gehele gemeentelijke organisatie af en toe openbaar te maken. Uw burger kan zich vervolgens een fraai oordeel vormen over het reilen en zeilen van de bestuurlijke kracht van Hollands Kroon. Waarmee u uw voordeel kunt doen.

Een bevestiging van ontvangst alsmede een antwoord op deze brief stel ik op prijs.

Vriendelijke groet

S.R. Kooy
Schilderend 117
1791 BE Den Burg.

 

Laat meer zien
Back to top button