GemeentenieuwsIngezonden brievenNieuwsOpiniePolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Ingezonden brief: ‘Onjuistheden’ ingestuurd door de familie Lombaard

Ingezonden briefOp 27 oktober heeft er een redactioneel stuk in de Schager Courant gestaan waarin burgemeester Nawijn uitlatingen doet die bezijden de waarheid zijn.

Zo zegt hij dat de gemeente al lange tijd op de hoogte is van wat er zich afspeelt tussen ons en de familie Bleijerveld op de Planetenlaan te Wieringerwerf. Echter, de bewering dat het louter een particulier conflict betreft waar de gemeente ‘in principe geen bemoeienis mee heeft’ staat verre van de werkelijkheid.

De kern van het conflict heeft betrekking op de bouwplannen van Bleijerveld. Deze bouwplannen voldoen op meerdere punten niet aan de onderhavige regelgeving en verordeningen maar door onzorgvuldigheid en nalatigheid van de gemeente is de vergunning toch verleend. Deze onzorgvuldigheid en nalatigheid blijkt onder andere uit het feit dat er voor deze verbouwing reeds meerdere vergunningen zijn verleend en ook later weer zijn ingetrokken.

Indien er een vergunning aanwezig zou zijn, welke nu ter beoordeling ligt bij Raad van State hoort Bleijerveld te bouwen conform de eventuele enige overgebleven omgevings-vergunning. Hij claimt zelf te bouwen conform een samenvoeging van meerdere, waaronder reeds ingetrokken, omgevingsvergunningen. Een beetje conform de ene vergunning en een beetje conform de andere vergunning, net hoe het hem dunkt. Even shoppen noemt men dit!

Wij hebben de gemeente meerdere malen verzocht om te handhaven want het is inmiddels voor niemand meer inzichtelijk conform welke vergunning Bleijerveld momenteel aan het bouwen is en het eindresultaat zal toch op een bepaald moment moeten worden geschouwd. Zolang niet geschouwd wordt, wordt er dus illegaal gewoond.

In tegenstelling tot de eenvoudig weg om te handhaven en de vergunninghouder op de voorwaarden van de vergunning te wijzen, probeert de gemeente op allerlei mogelijke manieren de eigen gemaakte fouten en afspraken goed te praten of te verdoezelen. Er wordt niet gereageerd op handhavings- en WOB-verzoeken of men verstrekt slechts ten dele of helemaal niet de gevraagde informatie.

Op de afdeling WABO raken documenten zoek, worden opgeschoond maar zijn later toch wel weer terecht, worden zeer belangrijke verklaringen eerst schriftelijk afgeven en later weer ‘wegens vergissing’ ingetrokken en geeft men aan dat de vergunning aanvrager kan starten met bouwen zonder dat de bouwtekeningen of voorgeschreven calculaties zijn ingeleverd.

Voor ons als burger is het onbegrijpelijk dat deze bestuurlijke eenheid verantwoordelijk is voor de toetsing van vergunningen. Dat deze gemeente grossiert in talloze procedures aangaande omgevingsvergunningen zal niemand dan ook meer verbazen.

Wij hebben meerdere malen, ook met andere aangrenzende buren om een persoonlijk gesprek verzocht met de burgemeester om deze gang van zaken onder de aandacht te brengen. Dit is ons structureel geweigerd. Tijdens het enige persoonlijke onderhoud dat wij wel met de burgemeester hebben gehad, is ons in niet te verstane bewoordingen de mond gesnoerd

Het ene persoonlijke gesprek met de burgemeester staat voor hem blijkbaar gelijk aan de verrichting van een grote inspanning tot het vinden van een oplossing. Dat terwijl hij zich allesbehalve van oplossingsgericht heeft opgesteld.

Tijdens een recente zitting in een civiel gerechtelijke procedure tegen Bleijerveld heeft een juridisch medewerkster van de gemeente verklaard dat zij, de avond voorafgaand aan de zitting, een persoonlijk mandaat had ontvangen van Nawijn om namens de gemeente te starten met een onteigeningsprocedure indien de rechtszaak in het nadeel van Bleijerveld zou wordt beslist. Met andere woorden: als de rechter niet meewerkt, dan lossen wij het zelf wel op in Hollands Kroon.

Waarom zit er een juridisch medewerker van de gemeente naast de gedaagde in de rechtszaal tijdens de behandeling van een civiele procedure en staat zij de gedaagde bij? Hiermee mengt de gemeente, en Nawijn zelf in persoon, zich overduidelijk in een civiele kwestie.

In de juridische procedure tussen ons en de gemeente wordt temeer nog eens duidelijk dat het handelen van de gemeente steeds afhangt van gerechtelijke uitspraken in de civiele procedures tussen ons en Bleijerveld. Meerdere ambtenaren en commissies hebben dat namelijk verklaard in diverse documenten.

Dat de burgemeester gefrustreerd is kunnen wij ons inmiddels ook wel voorstellen maar niet vanwege het feit dat hij zelf tekort is geschoten in het vinden van een passende oplossing maar vanwege het feit dat de gang van zaken niet lopen zoals hij graag zou willen ter wille van één burger.

Deze frustratie uit zich ook onder andere door het inzet van een zwaar handhavings-instrument: binnentreding. Wij gebruiken een eigen opslagloods dat zich bevindt op een stuk gehuurde grond van de gemeente achter onze woning (niet grenzend aan die van Bleijerveld). Als wij op enig moment met de gemeente in contact treden om te informeren of wij het gehuurde stukje grond onder de opslagloods ook zouden kunnen kopen wat de gemeente zelf stimuleert wordt ons duidelijk gemaakt dat dit niet mogelijk is omdat er nog civiele procedures tussen ons en Bleijerveld lopen(!). De gemeente wil de uitkomsten hiervan eerst afwachten voordat men kan aangeven of zij tot verkoop van de gehuurde grond wil overgaan.

Onlangs werden wij onaangenaam verrast door een bezoek van opsporingsambtenaren van de gemeente. Zij hadden een bevel tot binnentreding tot onze woning en de opslagloods, hoogstpersoonlijk afgegeven door Nawijn. Wij hebben gevraagd om tekst en uitleg over deze onaangekondigde actie maar het inhoudelijke antwoord hierop hebben wij tot op heden nog steeds niet mogen ontvangen, ondanks een verzoek daartoe. Een zogenaamde razzia!

Men vind het dus blijkbaar heel normaal dat er een inval wordt gedaan zonder dat daar ook maar enige plausibele grondslag voor kan worden aangedragen. Wij kunnen dat niet anders kwalificeren als misbruik van bevoegdheden.

Ook in deze kwestie vragen wij ons af wat de beweegredenen zijn geweest tot dit handelen van de gemeente. Het is namelijk niet toegestaan dat dat de gemeente/burgemeester bevoegdheden misbruikt om het civielrecht tussen twee burgers op onaanvaardbaar wijze te doorkruizen.

Deze hele gang van zaken heeft tot gevolg dat civiele procedures worden gefrustreerd, er veel gemeenschapsgeld wordt verkwanseld aan diverse procedures en schadeclaims, er uiteindelijk een bouwwerk staat dat niet voldoet aan de onderhavige regelgeving en het imago van het college (met Nawijn voorop) een onherstelbare deuk op loopt.

Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als ambtenaren correct, zorgvuldig en onafhankelijk hun werk hadden gedaan…want daar worden ze immers toch voor aangesteld?!

Fam R Lombaard.
Wieringerwerf.

Laat meer zien
Back to top button