NieuwsWieringermeer

Kostbare grond Land uit zee

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON –  De gemeente Hollands Kroon heeft zichzelf goed in de nesten gewerkt. Door twee ge­rech­te­lij­ke uit­spra­ken is een deel van de grond van cam­ping Land uit Zee in Wie­rin­ger­werf op dit mo­ment op pa­pier in han­den van twee ei­ge­na­ren. De ge­meen­te Hol­lands Kroon is in bei­de uit­spra­ken ver­oor­deeld om € 1000,00 per dag te be­ta­len als ze cam­ping­gron­den niet op kor­te ter­mijn vrij­geeft.

Aan de ene kant is daar on­der­ne­mer Jer­vin Ton­ne­man, die hard aan het werk is om de cam­ping nieuw le­ven in te bla­zen. Hij heeft de grond ge­kocht van de ge­meen­te.

Aan de an­de­re kant is daar de buur­man van de cam­ping, Har­men Vonk, die een deel van de cam­ping­grond in ge­bruik heeft ge­no­men en er on­der meer een car­port heeft ge­bouwd. Bei­de par­tij­en heb­ben­de ge­meen­te Hol­lands Kroon aan­ge­klaagd om­dat ze de grond zwart op wit in be­zit wil­len heb­ben. Bei­de par­tij­en heb­ben met hun klacht ge­lijk ge­kre­gen van de rech­ter.

Vol­gens de rech­ter is Ton­ne­man na de ver­koop door de ge­meen­te na­me­lijk de ei­ge­naar. Hol­lands Kroon is ver­oor­deeld tot het le­ve­ren van de grond en moet dat doen voor woens­dag 2 no­vem­ber. Doet de ge­meen­te dat niet, dan kost dat de Hol­lands Kroon een dwang­som van dui­zend euro per dag, met een maxi­mum van 50.000 euro. Bo­ven­dien is de ge­meen­te vol­gens de rech­ter aan­spra­ke­lijk voor de scha­de die Ton­ne­man door al het ge­steg­gel al heeft ge­le­den, on­der meer om­dat de cam­ping nog al­tijd niet open kan. Vol­gens de on­der­ne­mer loopt dit scha­de­be­drag al fors op.

Maar ook Vonk heeft een zaak te­gen de ge­meen­te aan­ge­span­nen. De cam­ping­buur­man stel­de dat hij de grond door ver­ja­ring in zijn be­zit heeft ge­kre­gen. Hol­lands Kroon is te­gen die stel­ling niet in ver­weer ge­gaan en liet ver­stek gaan bij de rechts­zit­ting. Daar­op heeft de rech­ter Vonk in het ge­lijk ge­steld. Ook hij heeft vol­gens dat von­nis recht op het be­twis­te stuk grond. Hol­lands Kroon moet bin­nen drie maan­den, mee­wer­ken aan een akte van ver­ja­ring, waar­in de erf­grens wordt be­schre­ven en deze wordt op­ge­no­men in het ka­das­ter. Ook hier geldt: doet de ge­meen­te dat niet, dan volgt er een dwang­som van dui­zend euro per dag met een maxi­mum van vijf­tig mil­le.

Hol­lands Kroon laat via een woord­voer­der we­ten de twee von­nis­sen eerst te moe­ten be­stu­de­ren voor­dat de ge­meen­te kan la­ten we­ten wel­ke stap­pen zij nu gaat ne­men.

Bron: Noord-Hollands Dagblad/Mike Deutecom

Laat meer zien
Back to top button