NieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

‘Onafhankelijk Hollands Kroon’ in de maak

Rob Ravensteijn - Foto: Wieringernieuws
Rob Ravensteijn – Foto: Wieringernieuws

HOLLANDS KROON – Raads­lid Henk-Jan Wit­tink en oud-La­da­voor­man Rob Ra­ves­teijn gaan 10 no­vem­ber gaan op zoek naar actieve en betrokken burgers. Het doel van beide mannen is om een nieuwe lokale politieke partij te starten onder de naam Onafhankelijk Hollands Kroon.

,,We zoe­ken men­sen die wil­len dat het an­ders gaat dan nu het ge­val is. Want zo­als het nu bij Lada gaat, en ei­gen­lijk ook bij Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon, is denk ik niet hoe veel in­wo­ners van onze ge­meen­te het voor ogen heb­ben”, zegt Ra­ves­teijn. Ravensteijn , medeoprichter van LADA ziet met lede ogen de huidige koers van de partij aan.

Vooral de kwestie rondom Henk-Jan Wittink sluit Ravensteijn tegen de borst. De keuze van de partij om in de coalitie te blijven in plaats van hun fractielid te ondersteunen geeft hem te denken. ‘Als Lada wijs was ge­weest, wa­ren ze ge­stopt met deze co­a­li­tie in plaats van te bre­ken met Henk-Jan. Ze zit­ten veel te vast in de co­a­li­tie als je geen kri­tiek meer mag le­ve­ren op een wet­hou­der om­dat dan de co­a­li­tie­ver­hou­din­gen on­der druk ko­men te staan.’ zegt Ravensteijn in de Schager Courant.

De oprichting van een nieuwe partij is volgens Ravensteijn een gevolg van de houding van LADA. ‘Ons stre­ven is te ko­men tot één gro­te, on­af­han­ke­lij­ke lo­ka­le par­tij. We hoop­ten dat met Lada te re­a­li­se­ren. Dat we nu op­nieuw pro­be­ren te be­gin­nen is dan ook uit nood ge­bo­ren.’ Ra­ves­teijn hoopt op ter­mijn On­af­han­ke­lijk Hol­lands Kroon met Lada, Pro­gres­sief Hol­lands Kroon en even­tu­eel Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon sa­men te kun­nen sme­den.

Laat meer zien
Back to top button