GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Wie weet er een geschikte locatie voor een AZC in Hollands Kroon?

Foto: ANP
Foto: ANP

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft bepaald dat er in Hollands Kroon ruimte is voor een asielzoekerscentrum (AZC) van maximaal 300 mensen. Het college gaat nu aan de slag om een geschikte locatie te vinden. Mede gezien de gevoeligheid rondom het onderwerp heeft men besloten om de inwoners van Hollands Kroon mee te laten denken. Tot 22 september kunnen inwoners suggesties doen.

Voorwaarden
De gemeenteraad heeft voorwaarden gesteld aan een locatie voor de vestiging van een azc:

  1. De locatie bevindt zich in of bij één van de vier grote kernen in Hollands Kroon (Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp/Winkel, of Wieringerwerf).
  2. De locatie bevindt zich binnen een straal van circa twee kilometer van voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en basisonderwijs.
  3. De locatie heeft een grondoppervlakte van zo’n 2,5 hectare (dat is ongeveer te vergelijken met ruim 3 voetbalvelden).
  4. De locatie moet minimaal voor tien jaar gebruikt kunnen worden voor een azc.

Het azc in Hol­lands Kroon wordt ge­bouwd in of bij de grote kernen in Hollands Kroon,. Anna Pau­low­na, Hip­po­ly­tus­hoef, Nieu­we Nie­dor­p/Win­kel of Wie­rin­ger­werf. Dat heb­ben bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders afgelopen dinsdag be­slo­ten. De vluch­te­lin­gen moeten bin­nen een straal van cir­ca twee ki­lo­me­ter van voor­zie­nin­gen, zoals win­kels, ba­sis­scho­len en open­baar ver­voer, worden op­van­gen.

Noodzaak

Naar ver­wach­ting zal de ge­meen­te­raad op 22 no­vem­ber de knoop over de lo­ca­tie de­fi­ni­tief door­hak­ken. ‘Wan­neer de keu­ze is ge­maakt, ligt het aan het COA (Cen­traal Or­gaan op­vang Asiel­zoe­kers, red.) of, en zo ja wan­neer, er een spa­de in de grond wordt ge­zet om te gaan bou­wen’, stelt bur­ge­mees­ter Jaap Na­wijn in de Schager Courant.

‘De in­stroom lijkt nu mee te val­len, maar is gril­lig en on­ze­ker. Ze is niet te voor­spel­len, net als dag­koer­sen. Het COA sluit nood­op­vanglo­ca­ties en heeft azc’s no­dig voor kwa­li­ta­tief be­te­re op­vang. Door nu een plek aan te wij­zen, heeft Hol­lands Kroon haar huis­werk ge­daan en is voor­be­reid op wat ko­men gaat.’

Laat meer zien
Back to top button