Geen woningen voor de huisvesting van vergunninghouders in de Oude Beurs in Middenmeer

'De Oude Beurs in Middenmeer'  Foto: Erwin Slootweg

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan een voorstel om de Oude Beurs in Middenmeer te verbouwen tot woningen voor de huisvesting van ongeveer 75 vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).

Eind juni 2016 was er in de gemeenteraad al geen meerderheid om het pand te verbouwen tot een tijdelijke opvanglocatie voor het opvangen van ruim 100 vluchtelingen (met en zonder status). Het huidige voorstel past niet in het beleid van de gemeente om vergunninghouders zoveel mogelijk gespreid te huisvesten over de diverse kernen. Wel zijn op deze locatie ontwikkelingen mogelijk die passen binnen de huidige bestemming van het pand.

Plan van Martin Jansen, ’Betere plek dan Oude Beurs’

'Het pand van ' - Foto: Vlieg Makelaardij

‘Het pand van Martin Jansen’ – Foto: Vlieg Makelaardij

MIDDENMEER – De 60-ja­ri­ge ei­ge­naar van Au­to­be­drijf Mid­den­meer heeft al een half jaar een brief in huis, waar­in de ge­meen­te Hol­lands Kroon blijk geeft van een ‘po­si­tie­ve grond­hou­ding’, als het gaat om de ves­ti­ging van ar­beids­mi­gran­ten in het ge­bouw aan de Hoorn­se­weg.

Vast­goed­on­der­ne­mer Ja­cob-Jan Vijn dreigt dit plan nu te door­krui­sen met zijn voor­ne­men om in De Oude Beurs mi­gran­ten on­der te bren­gen. Ga­ra­ge­hou­der Jan­sen wil zijn be­drijf een an­de­re wen­ding ge­ven en een nieuw pand neer­zet­ten. De ga­ra­ge kan wor­den om­ge­bouwd voor meer dan hon­derd per­so­nen, denkt hij, ze­ker als de bo­ven­ver­die­ping over de vol­le op­per­vlak­te wordt door­ge­trok­ken. “Daar­mee is bij de con­struc­tie al re­ke­ning ge­hou­den. Het is geïso­leerd en voor­zien van dub­bel glas en vloer­ver­war­ming. Hele­maal klaar voor ge­bruik, dus goed­ko­per dan De Oude Beurs. En er is meer ruim­te om­heen.”

Het plan van Vijn hoeft zijn idee niet in de weg te staan, zegt Jan­sen. “Maar ik weet niet of de Mid­den­meer­ders dat pik­ken. Meer dan twee­hon­derd mi­gran­ten is erg veel. Ik vind het in ie­der ge­val heel be­lang­rijk dat de men­sen we­ten dat er nog een al­ter­na­tief is.”

 

VVD wil geen AZC

VVD HKHOLLANDS KROON – De fractie van de VVD is van mening dat voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Hollands Kroon geen plek is. Wat de fractie betreft beperkt de gemeente zich tot de huisvesting van vergunninghouders. De signalen die de VVD heeft opgevangen sterken de fractie in haar standpunt dat Hollands Kroon geen geschikte gemeente is voor grootschalige opvang. Hierbij plaatst de fractie wel de kanttekening dat huisvesting van de huidige woningzoekenden hieronder niet mag leiden.

Het is dus zaak dat de betrokken woningcorporaties zo spoedig als mogelijk hun woning bezit uitbreiden en starten met het bouwen van nieuwe huurwoningen. De fractie zal zich dan ook sterk maken om uitbreiding van het aantal huurwoningen mogelijk te maken. Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied moet daarbij geen beperking zijn.

Kleinschaliger opvang vluchtelingen Hollands Kroon

logo Hollands KroonHOLLANDS KROON – Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk, stelt het college de gemeenteraad voor om medewerking te verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente voor maximaal 300 bewoners.

Dat is de helft minder dan het eerder voorgestelde aantal van 600. Vanuit de samenleving is er een initiatief gekomen om het gebouw De Oude Beurs in Middenmeer tijdelijk te gebruiken als aanvullende opvanglocatie (avo) voor de opvang van ruim 100 vluchtelingen. Het staat een ieder in de samenleving vrij om met dit soort initiatieven te komen. De rol van de gemeente is hierbij beperkt tot het verlenen van de benodigde vergunningen. Het college stelt de gemeenteraad voor om zich positief uit te spreken over dit initiatief. Een kleine opvanglocatie voor ruim 100 vluchtelingen past in het karakter van Hollands Kroon als (grote) plattelandsgemeente met relatief kleine kernen. Op 28 juni 2016 worden de voorstellen van het college in de gemeenteraad besproken.

Meer lezen

Verslag bijeenkomsten raad en inwoners over vluchtelingenvraagstuk in te zien

logo Hollands KroonDe verslagen van de bijeenkomsten in mei, waar raadsleden met inwoners in gesprek gingen over het vluchtelingenvraagstuk, vindt u onderaan deze pagina. Naast een bijlage met de verslagen, vindt u ook een pdf-bestand met foto’s van alle tafellakens waar op geschreven is tijdens de avonden.

De ideeën en opvattingen van inwoners nemen de raadsleden mee bij de besluitvorming. De planning is dat het raadsvoorstel eind juni wordt behandeld in de gemeenteraad. Zodra de stukken openbaar zijn wordt dit kenbaar gemaakt.

Verslag vluchtelingen bijeenkomsten mei 2016
Fotoserie van de beschreven tafellakens

In gesprek met raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk? Meld u nu aan!

logo Hollands KroonEr wordt op Hollands Kroon een nadrukkelijk beroep gedaan om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt op de wijze waarop Hollands Kroon hier invulling aan geeft, hebben de raadsleden behoefte om te weten hoe inwoners hierover denken.

Uit de raadsvergadering van 28 januari is ook gebleken dat het vluchtelingenvraagstuk leeft onder de inwoners. Om die reden zijn vier avonden in mei georganiseerd waar inwoners in gesprek kunnen met raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk.

Aanmelden
Wilt u in gesprek met de raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk in Hollands Kroon? Aanmelden voor de bijeenkomst op 19 mei kan vanaf nu via deze link: aanmeldformulier. De bijeenkomsten in de Wieringermeer wordt op 19 mei in Café de Buren in Wieringerwerf

Meer lezen