NieuwsRegionaal nieuws

’Samenwerking redding buslijnen’

streekbusNOORDKOP – Mo­men­teel dreigt het snoei­mes voor bus­lij­nen in de Noord­kop. Zo drei­gen de lij­nen 152 (Ju­li­an­dorp-Cal­lants­oog-Scha­gen), 158 (Den Hel­der, Anna Pau­low­na, Den Oe­ver) en 150 (Scha­gen-Nieu­we Nie­dorp-Alk­maar) van­af 2018 te wor­den ge­schrapt. Toe­komst­beeld is van­af 2020 een hoofd­lij­nen­net met al­leen oos­te­lijk en wes­te­lijk in de Kop van Noord-Hol­land een bus­lijn. Door AWBZ-ver­voer voor zie­ken, leer­lin­gen­ver­voer, WMO-ver­voer, bel- en buurt­bus­sen ge­za­men­lijk in te zet­ten kan ook tus­sen de hoofd­lij­nen een fijn­ma­zig net­werk wor­den ge­re­a­li­seerd, stelt He­ne­weer.

Met bij­dra­gen van pro­vin­cie en be­trok­ken ge­meen­ten én be­ta­len­de pas­sa­giers is dit ex­ploi­ta­bel te ma­ken, heeft hij be­re­kend. Het zou Hol­lands Kroon, Scha­gen en Den Hel­der sa­men ruim 2,4 mil­joen euro op jaar­ba­sis kos­ten. ,,Be­trouw­ba­re taxi­be­drij­ven uit de re­gio als Hil­ve­rink, Van Die­pen en Blaau­boer zou­den er­aan wil­len mee­wer­ken.’’ Van be­stuur­ders uit Hol­lands Kroon en de pro­vin­cie zegt He­ne­weer al po­si­tie­ve re­ac­ties te heb­ben ge­kre­gen. Op­zet van He­ne­weer is dat met bus­jes van ge­noem­de taxi­be­drij­ven én Con­nexxi­on wordt ge­re­den. In de spits­tij­den met be­taal­de chauf­feurs. Bui­ten de pits zou­den vrij­wil­li­gers ach­ter het stuur moe­ten krui­pen, zo­als bij de buurt­bus en bel­bus al ge­beurt.

Laat meer zien
Back to top button