GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

WMO Adviesraad: excuses en vergoeding

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – De WMO-ad­vies­raad vindt dat de ge­meen­te Hol­lands Kroon ’een se­ri­eus ex­cuus voor het aan­ge­da­ne leed’ moet ma­ken aan de zorg­cliën­ten in de ge­meen­te. Ook zou­den zij vol­gens de ad­vies­raad een scha­de­ver­goe­ding moe­ten krij­gen voor het – ach­ter­af on­recht­ma­tig – stop­zet­ten van hun huis­hou­de­lij­ke hulp. Vol­gens de ad­vies­raad heb­ben de 750 zorg­cliën­ten van de ge­meen­te door het in 2015 in­ge­zet­te be­leid scha­de ge­le­den. Voor­zit­ter Aad Al­ke­ma­de van de ge­meen­te­lij­ke ad­vies­raad voor de Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning (WMO) zei dat donder­dagavond tij­dens de raads­ver­ga­de­ring.

,,De raad heeft op 26 maart 2015 een be­sluit ge­no­men waar­van de rech­ter stelt dat het in strijd is met de wet. Bo­ven­dien geeft de wet, zo­als men in het memo van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders kan le­zen, geen en­kel aan­kno­pings­punt voor dit raads­be­sluit. De ge­dach­te komt dan al snel op, dat het be­sluit on­recht­ma­tig en toe­re­ken­baar was. Voorts is bij ve­len de ge­dach­te op­ge­ko­men dat het raads­be­sluit ook nog on­no­dig en voor­ba­rig was. Het zeer gro­te over­schot in het so­ci­aal do­mein in 2015 is een aan­wij­zing dat de raad over­re­a­geerd heeft.’’ Of de ge­meen­te­raad die ver­ant­woor­de­lijk­heid ook voelt en dat wil ver­ta­len in een scha­de­ver­goe­ding blijkt op don­der­dag 30 juni. Dan is er een ex­tra raads­ver­ga­de­ring over de huis­hou­de­lij­ke hulp.

Laat meer zien
Back to top button