GemeentenieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Hollands Kroon wil voorrang verlenen aan bereikbaarheid

'Als aan de bereikbaarheid van Hollands Kroon ook de leesbaarheid van de straatborden wordt gekoppeld is er nog een lange weg te gaan'- Foto: Erwin Slootweg
‘Als aan de bereikbaarheid van Hollands Kroon óók de leesbaarheid van de straatborden wordt gekoppeld is er nog een lange weg te gaan’ – Foto: Erwin Slootweg

HOLLANDS KROON – De be­reik­baar­heid van Hol­lands Kroon over weg, spoor en wa­ter moet voor in­wo­ners en be­zoe­kers op­ti­maal zijn. Zo luidt een van de am­bi­ties, die door bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders is uit­ge­spro­ken in de zo­ge­he­ten Ka­der­no­ta 2017. De ge­meen­te­raad ver­ga­dert daar donderdag­avond over.

Goe­de brug­gen en we­gen wor­den be­schouwd als speer­punt, net als een slui­tend open­baar­ver­voer­net, dat voor­al vraag­af­han­ke­lijk is in­ge­richt. Ook vaar­rou­tes moe­ten in orde zijn.

De groei van het aan­tal en toe­na­me van de snel­heid van elek­tri­sche fiet­sen vraagt om spe­ci­aal hier­voor in­ge­rich­te, bre­de­re fiets­pa­den. De ver­wach­ting is dat het aan­tal ver­keers­bor­den min­der wordt door de komst van meer slim­me voer­tui­gen. Ver­der toont Hol­lands Kroon zich voor­stan­der van laad­pa­len voor elek­tri­sche voer­tui­gen bij tank­sta­ti­ons en wo­nin­gen.

Door trends als thuis­wer­ken en on­li­ne win­ke­len denkt Hol­lands Kroon dat er in de toe­komst min­der par­keer­plaat­sen in de ge­meen­te no­dig zijn. Om in­for­ma­tie over ver­keer en ver­voer te ver­za­me­len en stro­men (be­ter) in beeld te krij­gen, moe­ten op vele plek­ken in de ge­meen­te sen­so­ren wor­den aan­ge­bracht of in­ge­scha­keld.

In­fra­struc­tuur is een van de on­der­wer­pen uit de Ka­der­no­ta, een vi­sie om te be­pa­len wel­ke kant Hol­lands Kroon op wil. An­de­re items zijn on­der meer be­drij­vig­heid (eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling, ha­vens en toe­ris­me), vi­ta­li­teit (sport en edu­ca­tie, kunst en cul­tuur plus zorg) plus leef­baar­heid (vei­lig­heid, ac­com­mo­da­ties en mi­li­eu).

Het col­le­ge wil eerst van de ge­meen­te­raads­le­den ho­ren wel­ke koers zij in Hol­lands Kroon wenst te vol­gen, voor­dat con­cre­te doel­stel­lin­gen en bud­get­ten aan de plan­nen wor­den ge­kop­peld. Naar ver­wach­ting volgt over de fi­nan­ciën in sep­tem­ber, bij de be­gro­tings­voor­stel­len voor 2017, meer dui­de­lijk­heid.

Laat meer zien
Back to top button