NieuwsWieringermeer

Werkgroep vraagt GS om duidelijkheid over bezwaren tegen datacenter B1

WIERINGERMEER – De werkgroep Red de Wieringermeer heeft in een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gevraagd of zij haar duidelijkheid willen geven over de hardheid van de door GS ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan voor een 3 e datacenter van Microsoft op B1 buiten het bedrijventerrein Agriport.

Het college van GS vindt namelijk dat er door B&W van Hollands Kroon onvoldoende invulling is gegeven aan de vraag hoeveel energie het nieuwe datacenter nodig heeft, hoeveel (koel- -en of drink-)water het wil benutten en of restwarmte nu wel herbenut gaat worden in de kassen op Agriport. De werkgroep vraagt het college ook om hen duidelijk te maken op welke manier het college invloed kan of wil uitoefenen op het college van B&W, om de taak van GS als Bevoegd gezag voor een later te beoordelen Omgevingsvergunning voor een datacenter op B1 verantwoord te kunnen uitoefenen.

De werkgroep stelt deze vragen nu, omdat zij tijdens een gesprek met de verantwoordelijke wethouders van Hollands Kroon heeft vernomen, dat die van zins zijn om in de 2e week van mei hun nota van Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bekend te maken. Dan zou de raad er op 27 mei een besluit over kunnen nemen.

14 april 2021

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Cc aan de leden van Provinciale Staten

Geacht college,

Bij deze richten wij ons als betrokken burgers in de gemeente Hollands Kroon, verenigd in de werkgroep Red de Wieringermeer, tot u naar aanleiding van:

a. de overname door uw college van de Bevoegd Gezagtaak voor omgevingsvergunningen voor datacenters met een (voorgenomen) opgesteld vermogen voor nooddieselaggregaten van 50 MWatt of meer van het college van
B&W van de gemeente Hollands Kroon;

b. uw zienswijze van 26 november 2020 over het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’;

c. de aankondiging dat u voornemens bent om vóór de zomer van 2021 een datacenterstrategie Noord-Holland te publiceren, met daarin voorwaarden voor vestiging van datacenters in uw provincie en daarmee ook in de gemeente Hollands Kroon.

d. het op de hoogte stellen van Microsoft door uw college, dat zij nog niet beschikken over de benodigde omgevingsvergunning voor de oprichting van een datacenter op Het Venster.

Volgens informatie van de betrokken wethouders van de gemeente Hollands Kroon in een gesprek met leden van onze werkgroep op 31 maart j.l., is het de bedoeling dat er in de gemeenteraad van 27 mei 2021 een besluit zal worden genomen over het ontwerpbestemmingsplan voor vestiging van een datacenter op B1. Dat betekent volgens hen dat de Nota van Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan drie weken voor die besluitdatum door het college van B&W zal worden gepubliceerd.

We zijn er niet gerust op dat, als de raad met dat voorstel mocht instemmen, de provincie voldoende inhoud kan geven aan de voorwaarden, die u momenteel formuleert voor de datacenterstrategie, die u echter na 27 mei 2021 openbaar wilt maken. Onder deze voorwaarden vallen, zo begrijpen wij uit informatie van de provincie voor het verlenen van een omgevingsvergunning essentiële onderdelen, zoals de totale energiebehoefte, de waterbehoefte en eventueel hergebruik van restwarmte.

Wij willen u vragen of u ons duidelijkheid wilt verschaffen over de vraag of de geplande besluitvorming over een ontwerpbestemmingsplan voor een datacenter op 27 mei 2021 door de gemeenteraad van Hollands Kroon op B1 op onderdelen in tegenspraak is, of kan zijn, met de momenteel onder uw regie in ontwikkeling zijnde datacenterstrategie Noord-Holland. Indien dit het geval mocht zijn, wilt u dan aangeven of en zo ja op welke wijze u een dergelijke tegenspraak kunt of zou willen ondervangen?

Daarnaast is het ons niet duidelijk op welke wijze u, na eventuele instemming door de raad met het ontwerpbestemmingsplan voor B1, inhoud wilt geven aan de voorwaarden die u als Bevoegd Gezag stelt aan een – eveneens pas na 27 mei – in te dienen omgevingsvergunning voor vestiging van een hyperdatacenter. Ziet u voor u zelf een rol weggelegd op het gebied van de ruimtelijke ordening om voldoende adequaat inhoud te kunnen geven aan uw rol als Bevoegd Gezag voor een dergelijke omgevingsvergunning? Wij vragen u dat, gelet op de zienswijze die u heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan voor een datacenter op B1.

Zou u ons daarom willen informeren over de wijze waarop u de relatie ziet tussen de door u ingediende zienswijze en uw rol als Bevoegd Gezag voor een later te beoordelen omgevingsvergunning voor een datacenter op B1, indien de raad op 27 mei instemt met de voorgestelde bestemmingswijziging op B1?

Wij vragen ons verder af of het niet verstandiger zou zijn om eerst het traject voor indiening en beoordeling van een omgevingsvergunning voor het datacenter op Het Venster te doorlopen, voordat u binnenkort mogelijk geconfronteerd wordt met opnieuw een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een datacenter op B1, omdat de mogelijkheid daartoe dan geboden kan zijn.

We vragen u in het licht hiervan of u duidelijkheid kunt verschaffen over eventuele mogelijkheden die u ziet, om zodanige afspraken met berokken partijen te maken over een optimale afstemming van de besluitvorming voor beide locaties. Dit zou naar ons idee zowel betrekking kunnen hebben op onderlinge afstemming in de tijd van de omgevingsvergunningen voor Het Venster en B1 als op afstemming van het  Omgevingsvergunningverleningstraject met uw datacenterstrategie en op afstemming van de inhoudelijke besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan voor een datacenter op B1 op de toetsingscriteria voor de beide omgevingsvergunningen.

Het betreft voor beide locaties immers dezelfde initiatief nemende en besluitvormende partijen.

In afwachting van uw antwoord,

De werkgroep Red de Wieringermeer,

Laat meer zien
Back to top button